[Odpowiedzialność za zachowek obdarowanego] - Art. 1000. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 1000. - [Odpowiedzialność za zachowek obdarowanego] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  1000.  [Odpowiedzialność za zachowek obdarowanego]
§  1. 
Jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.
§  2. 
Jeżeli obdarowany sam jest uprawniony do zachowku, ponosi on odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.
§  3. 
Obdarowany może zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wydanie przedmiotu darowizny.