Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. - Dz.U.2016.2094 - OpenLEX

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2094

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) zarządza się, co następuje:
Określa się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 3-6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010), określone w załączniku do rozporządzenia, stosuje się do kwalifikacji nadanych od dnia wejścia w życie tej ustawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego to usystematyzowany układ tabelaryczny obejmujący:

1) nazwy zawodów nauczanych w systemie oświaty, uporządkowanych według grup wielkich, dużych i średnich zgodnych z nazwami grup ustalonymi w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);

2) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych;

3) wnioskodawców - ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji (ministrów właściwych w zakresie danego zawodu - wyznaczonych ze względu na odpowiedni dział administracji rządowej, wskazany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.);

4) obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

5) typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, tj. trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, czteroletnie technikum oraz szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku;

6) nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub brak wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie (zawody szkolnictwa artystycznego);

7) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowych;

8) możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie;

9) szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, zawarte we wnioskach ministrów właściwych w zakresie zawodów.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa nazwy zawodów dla zawodów nauczanych w systemie oświaty na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej oraz przypisany do nich poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadawanych w systemie oświaty, których osiągnięcie potwierdza dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Klasyfikacja określa także kwalifikacje cząstkowe wyodrębnione w zawodzie (K1, K2, K3), których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, wraz z przypisanym do nich poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kwalifikacje w zawodzie wyodrębnione w ramach poszczególnych zawodów są opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach jako zestawy oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalające na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. Kształcenie w zakresie kwalifikacji prowadzone jest na realizowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazuje także kwalifikacje, dla których nie przewidziano możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Wyłączenie możliwości prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dotyczy zarówno zawodów, w których wyodrębniono kwalifikacje, jak i zawodów, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji. Zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji, to zawody szkolnictwa artystycznego, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określający w drodze odrębnego rozporządzenia podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jednokwalifikacyjne, dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne, gdzie kwalifikacje oznaczono odpowiednio porządkowymi symbolami K1, K2 i K3.

Zawody jednokwalifikacyjne to przede wszystkim zawody ujęte w grupach wielkich 6, 7 i 8, nauczane w zasadniczej szkole zawodowej. Ponadto wśród zawodów jednokwalifikacyjnych znajdują się zawody nauczane na poziomie technikum i szkoły policealnej, dla których ministrem właściwym jest: minister do spraw zdrowia, minister do spraw rodziny, minister do spraw transportu oraz minister do spraw gospodarki morskiej. Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują zawody dwukwalifikacyjne. W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją (K1) jest na ogół kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w zasadniczej szkole zawodowej, a stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych - wyższych - kwalifikacji w zawodzie w ramach tego samego obszaru kształcenia. W zawodach tzw. szerokoprofilowych, dla których podbudowę merytoryczną i programową stanowi wiele zawodów nauczanych w zasadniczej szkole zawodowej, przewidziano możliwość alternatywnego wyboru kwalifikacji stanowiących pierwszą kwalifikację w zawodzie (K1), np. w zawodzie technik budownictwa jako kwalifikację K1 przewidziano alternatywnie kwalifikacje wyodrębnione dla jednego z trzech zawodów: monter konstrukcji budowlanych, betoniarz-zbrojarz albo murarz-tynkarz.

Dla celów kształcenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują zatem zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu. W ramach danego obszaru kształcenia możliwa jest konsolidacja zasobów edukacyjnych i kadrowych w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego, umożliwiająca racjonalne wykorzystanie potencjału szkół i placówek oświatowych. Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD), wyodrębniono następujące obszary kształcenia:

1) administracyjno-usługowy (A);

2) budowlany (B);

3) elektryczno-elektroniczny (E);

4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (M);

5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R);

6) turystyczno-gastronomiczny (T);

7) medyczno-społeczny (Z);

8) artystyczny (S).

Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto w grupy wielkie, duże i średnie, zgodnie z podziałem zawodów ustalonym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Dla przejrzystości klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zrezygnowano w niej z podziału na grupy elementarne. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zostały ujęte zawody w grupach wielkich od 3 do 9. Symbol cyfrowy zawodu przyjęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest zgodny z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Zawodom nowo wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a nieujętym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zostały nadane nowe symbole cyfrowe, kolejne odpowiednio w danej grupie wielkiej, dużej, średniej i elementarnej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Dla uproszczenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przyjęto tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, nazwy zaś rodzaju żeńskiego zastosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie osób do określonych zawodów.

Objaśnienia symboli

PRKPolska Rama Kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.)
ZSZtrzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa
Tczteroletnie technikum
SPszkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku
*

**

zastrzeżenia dotyczące szczególnych uwarunkowań lub ograniczeń związanych z kształceniem w danym zawodzie
Kporządkowe oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach
Dla oznaczenia typu szkoły ponadgimnazjalnej, w którym może odbywać się kształcenie, przyjęto znak "X" w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. W przypadku szkoły policealnej wskazano długość okresu kształcenia w latach. Znakiem "X" oznaczono także możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wskazane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w odpowiedniej kolumnie tabeli klasyfikacji właściwej oznaczono w poniższy sposób:

1) A - administracyjno-usługowy;

2) B - budowlany;

3) E - elektryczno-elektroniczny;

4) M - mechaniczny i górniczo-hutniczy;

5) R - rolniczo-leśny z ochroną środowiska;

6) T - turystyczno-gastronomiczny;

7) Z - medyczno-społeczny;

8) S - artystyczny.

Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Symbol cyfrowy i nazwa grupy wielkiejSymbole cyfrowe i nazwy grup wyodrębnionych w ramach grupy wielkiejLiczba zawodów ujętych w grupie średniej
grupy dużegrupy średnie
1234
3. Technicy i inny średni personel31.Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych311.Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych53
314.Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności9
315.Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych)7
32.Średni personel do spraw zdrowia321.Technicy medyczni i farmaceutyczni6
324.Technicy weterynarii1
325.Inny średni personel do spraw zdrowia9
33.Średni personel do spraw biznesu i administracji331.Średni personel do spraw finansowych2
333.Pośrednicy usług biznesowych4
334.Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani1
34.Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny341.Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii4
343.Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej12
35.Technicy informatycy351.Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych3
352.Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych3
4. Pracownicy biurowi41.Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni411.Pracownicy obsługi biurowej1
42.Pracownicy obsługi klienta421.Pracownicy obrotu pieniężnego1
422.Pracownicy do spraw informowania klientów2
43.Pracownicy do spraw finansowo- statystycznych i ewidencji materiałowej431.Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych1
44.Pozostali pracownicy obsługi biura441.Pozostali pracownicy obsługi biura1
5. Pracownicy usług i sprzedawcy51.Pracownicy usług osobistych512.Kucharze1
513.Kelnerzy i barmani1
514.Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni3
515.Gospodarze obiektów1
516.Pozostali pracownicy usług osobistych1
52.Sprzedawcy i pokrewni522.Pracownicy sprzedaży w sklepach3
53.Pracownicy opieki osobistej i pokrewni532.Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni1
54.Pracownicy usług ochrony541.Pracownicy usług ochrony1
6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy61.Rolnicy produkcji towarowej611.Rolnicy produkcji roślinnej1
612.Hodowcy zwierząt1
613.Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej1
62.Leśnicy i rybacy622.Rybacy1
7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy71.Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)711.Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni9
712.Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni6
713.Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni2
72.Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni721.Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni5
722.Kowale, ślusarze i pokrewni3
723.Mechanicy maszyn i urządzeń3
73.Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni731.Rzemieślnicy7
732.Robotnicy poligraficzni2
74.Elektrycy i elektronicy741.Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy3
742.Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych3
75.Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni751.Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni4
752.Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni1
753.Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni6
8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń81.Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych811.Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni4
812.Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu3
813.Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych1
814.Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych1
815.Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych1
816.Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni1
817.Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru1
818.Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych2
83.Kierowcy i operatorzy pojazdów832.Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli1
834.Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni3
9. Pracownicy wykonujący prace proste91.Pomoce domowe i sprzątaczki911.Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe1
Razem209

Klasyfikacja właściwa

Symbol cyfrowyNazwa grupy zawodów /Nazwa zawoduPoziom PRK dla kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3-6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie KwalifikacjiWnioskodawca - minister właściwy do spraw:Obszar kształceniaTypy szkół ponadgimnazjalnychNazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub brak wyodrębnienia kwalifikacji w zawodziePoziom PRK dla kwalifikacji cząstkowej (kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie)Możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzieSzczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie
ZSZTSP
123456789101112
3Technicy i inny średni personel
31Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych
311Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych
311103Technik analitykIVgospodarkiAXK1 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych3X
K2 Wykonywanie badań analitycznych4X
311104Technik geodetaIVbudownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwaBX2K1 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów4
K2 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych4
K3 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami4
311106Technik geologIVśrodowiskaRX2K1 Wykonywanie prac geologicznych4
311204Technik budownictwaIVbudownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwaBXK1 Montaż konstrukcji budowlanych 3X
albo
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich,

albo

3X
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich3
K2 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych4X
K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej4X
311205Technik budownictwa wodnegoIVgospodarki wodnej, żeglugi śródlądowejBXK1 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych3X
K2 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych4X
311206Technik drogownictwaIVtransportuBX2K1 Wykonywanie robót drogowych3X
K2 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych4X
K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej4X
311207Technik dróg i mostów kolejowychIVtransportuBXK1 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych4X
K2 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych4X
K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej4X
311208Technik inżynierii środowiska i melioracjiIVrozwoju wsiRXK1 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska4X
K2 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych4X
311209Technik urządzeń sanitarnychIVbudownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwaBXK1 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych3X
K2 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych3X
K3 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych4X
311210Technik renowacji elementów architekturyIVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoBXK1 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych4X
K2 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury4X
311302Technik elektroenergetyk transportu szynowegoIVtransportuEXK1 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej3X
K2 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego4X
311303Technik elektrykIVgospodarkiEXK1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych3X
K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych3X
K3 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych4X
311307Technik energetykIVenergiiEXK1 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej4X
K2 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej4X
311407Technik automatyk sterowania ruchem kolejowymIVtransportuEXK1 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym4X
311408Technik elektronikIVgospodarkiEXK1 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych3X
K2 Eksploatacja urządzeń elektronicznych4X
311410Technik mechatronikVgospodarkiEXK1 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych3X
K2 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych4X
K3 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych5X
311411Technik elektroniki i informatyki medycznejIVzdrowiaE2*K1 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej4* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej
311412Technik

szerokopasmowej

komunikacji

elektronicznej

IVinformatyzacjiEXK1 Montaż i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej4X
K2 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych4X
311504Technik mechanikIVgospodarkiMXK1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

albo

3X
Użytkowanie obrabiarek

skrawających,

albo

3
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi3
K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń4X
311513Technik pojazdów samochodowychIVtransportuMXK1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych3X
K2 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych3X
K3 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych4X
311515Technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiIVrolnictwa, rozwoju wsiMXK1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie3X
K2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie3X
K3 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie4X
311601Technik papiernictwaIVgospodarkiAXK1 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych4X
K2 Przetwórstwo wytworów papierniczych3X
311603Technik technologii chemicznejIVgospodarkiAXK1 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego3X
K2 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym4X
311701Technik górnictwa odkrywkowegoIVenergiiMXK1 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową3X
K2 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową4X
311702Technik górnictwa otworowegoIVenergiiMXK1 Eksploatacja otworowa złóż3X
K2 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż4X
311703Technik górnictwa podziemnegoIVenergiiMXK1 Eksploatacja złóż podziemnych3X
K2 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych4X
311704Technik hutnikIVgospodarkiMXK1 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych3X
K2 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali3X
K3 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali4X
311705Technik odlewnikIVgospodarkiMXK1 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów3X
K2 Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali3X
K3 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego4X
311706Technik przeróbki kopalin stałychIVenergiiMXK1 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych4X
K2 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych4X
311707Technik wiertnikIVśrodowiskaMX2K1 Wykonywanie prac wiertniczych3
K2 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych4
311909Technik automatykIVgospodarkiEXK1 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej4X
K2 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowe!4X
311910Technik budownictwa okrętowegoIVgospodarki, gospodarki morskiejMXK1 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu3X
K2 Montaż i remont kadłuba okrętu3X
K3 Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych4X
311911Technik cyfrowych procesów graficznychIVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoAXK1 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania4X
K2 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych4X
K3 Drukowanie cyfrowe3X
311912Technik garbarzIVgospodarkiAXK1 Wyprawianie skór3X
K2 Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór4X
311913Technik gazownictwaIVenergiiBXK1 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych4X
K2 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych4X
311916Technik obuwnikIVgospodarkiAXK1 Wytwarzanie obuwia3X
K2 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia4X
311919Technik pożarnictwaVwewnętrznychZ2K1 Wykonywanie działań ratowniczych4X
K2 Zarządzanie działaniami ratowniczymi5X
311921Technik technologii ceramicznejIVgospodarkiAXK1 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych3X
K2 Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych3X
K3 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych4X
311922Technik technologii drewnaIVgospodarkiAXK1 Wytwarzanie wyrobów stolarskich3X
K2 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna4X
311925Technik technologii szkłaIVgospodarkiAXK1 Wytwarzanie wyrobów ze szkła3X
K2 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła4X
311926Technik technologii wyrobów skórzanychIVgospodarkiAXK1 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

albo

3X
Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich3
K2 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych4X
311927Technik transportu drogowegoIVtransportuA2*K1 Eksploatacja środków transportu drogowego3X*** Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

** Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych wyłącznie w formie stacjonarnej

K2 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego5X**
311928Technik transportu kolejowegoIVtransportuAXK1 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów4X
K2 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych4X
311929Technik chłodnictwa i klimatyzacjiIVgospodarkiEXK1 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych4X
K2 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych4X
311930Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejIVgospodarki,

rolnictwa,

energii

BX2K1 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej4X
K2 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej4X
311931Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnychIVgospodarkiAXK1 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych3X
K2 Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych4X
K3 Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych4X
311932Technik włókiennikIVgospodarkiAXK1 Wytwarzanie wyrobów włókienniczych3X
K2 Wykańczanie wyrobów włókienniczych3X
K3 Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych4X
311933Stroiciel fortepianów i pianinVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoSX*K1 Strojenie fortepianów i pianin5X** Wymagana podbudowa szkoły muzycznej
311934Technik budowy fortepianów i pianinIVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoSXK1 Budowa fortepianów i pianin4X
K2 Naprawa fortepianów i pianin4X
311935Technik procesów drukowaniaIVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoAXK1 Realizacja procesów drukowania z form drukowych3X
K2 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej4X
311936Technik procesów introligatorskichIVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoAXK1 Realizacja procesów introligatorskich3X
K2 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej4X
311940Technik urządzeń dźwigowychIVgospodarkiEXK1 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych4X
K2 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych4X
311941Technik przemysłu modyIVgospodarkiAXK1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych3X
K2 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych4X
314Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności
314202Technik architektury krajobrazuIVśrodowiska, rozwoju wsiRXK1 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu4X
K2 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu4X
314203Technik hodowca koniIVrolnictwaRXK1 Organizowanie chowu i hodowli koni4X
K2 Szkolenie i użytkowanie koni

albo

Jeździectwo i trening koni

4

3

X
314205Technik ogrodnikIVrolnictwaRXK1 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych3X
K2 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych4X
314206Technik pszczelarzIVrolnictwaRXK1 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej3X
K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej4X
314207Technik rolnikIVrolnictwaRXK1 Prowadzenie produkcji rolniczej3X
K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej4X
314208Technik rybactwa śródlądowegoIVrolnictwa,

rybołówstwa, żeglugi śródlądowej

RXK1 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze3X
K2 Organizacja prac rybackich w akwakulturze4X
314301Technik leśnikIVśrodowiskaRXK1 Ochrona i

zagospodarowanie zasobów leśnych

4X
K2 Użytkowanie zasobów leśnych4X
314402Technik przetwórstwa mleczarskiegoIVrynków rolnychTXK1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń3X
K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich4X
314403Technik technologii żywnościIVrynków rolnychTXK1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

albo

3X
Produkcja wyrobów

piekarskich

albo

3
Produkcja wyrobów

cukierniczych

albo

3
Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych albo3
Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych3
K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych4X
315Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych)
315105Technik mechanik okrętowyVgospodarki morskiejMX2*K1 Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych5* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży
315214Technik nawigator morskiVgospodarki morskiejAX2*K1 Pełnienie wachty morskiej i portowej5* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży
315215Technik rybołówstwa morskiegoVrybołówstwa, gospodarki morskiejRX2*K1 Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim5* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży
315216Technik żeglugi śródlądowejVgospodarki morskiej, żeglugi śródlądowejAX2*K1 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych5* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży
K2 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych5
315316Technik awionikVtransportuEX2*K1 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego5* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży
315317Technik mechanik lotniczyIVtransportuMX2*K1 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych4* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży
315406Technik lotniskowych służb

operacyjnych

IVtransportuAXK1 Obsługa operacyjna portu lotniczego4X
K2 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej4X
32Średni personel do spraw zdrowia
321Technicy medyczni i farmaceutyczni
321103Technik elektroradiologIVzdrowiaZ2,5*K1 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii4* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży
321104Technik sterylizacji medycznejIVzdrowiaZ1K1 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej4
321301Technik farmaceutycznyIVzdrowiaZ2*K1 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi4* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży
321401Protetyk słuchuIVzdrowiaZ2K1 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu4
321402Technik dentystycznyIVzdrowiaZ2,5*K1 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy4* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży
321403Technik ortopedaIVzdrowiaZX2*K1 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych4* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej
324Technicy weterynarii
324002Technik weterynariiIVrolnictwaRX2K1 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt4
K2 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych4
K3 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej4
325Inny średni personel do spraw zdrowia
325101Asystentka

stomatologiczna

IVzdrowiaZ1*K1 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy4* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej
325102Higienistka

stomatologiczna

IVzdrowiaZ2*K1 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia4* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej
325302Technik optykIVgospodarkiMX2K1 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych3X
K2 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych4X
325402Technik masażystaIVzdrowiaZX*2**K1 Świadczenie usług w zakresie masażu4* Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących

** Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

325509Technik bezpieczeństwa i higieny pracyIVpracyZ1,5K1 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy4
325511Technik ochrony środowiskaIVśrodowiskaRXK1 Ocena stanu środowiska4X
K2 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska4X
325905Opiekunka dziecięcaIVrodzinyZ2*K1 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka4* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej
325906OrtoptystkaIVzdrowiaZ2*K1 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki4* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży
325907Terapeuta zajęciowyIVzdrowiaZ2*K1 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej4* Kształcenie w szkole dla młodzieży prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej
33Średni personel do spraw biznesu i administracji
331Średni personel do spraw finansowych
331402Technik agrobiznesuIVrolnictwa, rynków rolnychRXK1 Prowadzenie produkcji rolniczej3X
K2 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie4X
331403Technik ekonomistaIVfinansów

publicznych

AXK1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji4X
K2 Prowadzenie rachunkowości4X
333Pośrednicy usług biznesowych
333106Technik eksploatacji portów i terminaliVtransportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowejAX2K1 Obsługa podróżnych w portach i terminalach5
XK2 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach5
333107Technik logistykVtransportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowejAXK1 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania5X
K2 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych5X
K3 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych4X
333108Technik spedytorVtransportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowejAXK1 Organizacja i nadzorowanie transportu5X

X

K2 Obsługa klientów i kontrahentów5
333906Technik organizacji reklamyIVgospodarkiAXK1 Sprzedaż produktów i usług reklamowych4X
K2 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej4X
334Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani
334306Technik administracjiIVadministracji

publicznej

A2K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji4X
34Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny
341Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii
341201Asystent osoby niepełnosprawnejIVzabezpieczenia

społecznego

Z1K1 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej4X** Wymagane wykształcenie średnie
341202Opiekun osoby starszejIVzabezpieczenia

społecznego

Z2K1 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej4
341203Opiekun w domu pomocy społecznejIIIzabezpieczenia

społecznego

Z2K1 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej3
341204Opiekunka

środowiskowa

IVzabezpieczenia

społecznego

Z1K1 Świadczenie usług opiekuńczych4X** Wymagane wykształcenie średnie
343Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej
343101FotografIIIgospodarkiAXK1 Rejestracja i obróbka obrazu3X
343104FototechnikIVgospodarkiAXK1 Rejestracja i obróbka obrazu3X
K2 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych4X
343203FlorystaIVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoR1K1 Wykonywanie kompozycji florystycznych4X
343204PlastykVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoSX*2*** Kształcenie wyłącznie w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych lub w liceum plastycznym

** Kształcenie wyłącznie w szkole policealnej plastycznej

343301BibliotekarzVIkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoS2** Kształcenie wyłącznie w szkole pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury
343404Technik żywienia i usług gastronomicznychIVturystyki, rozwoju

wsi

TXK1 Sporządzanie potraw i napojów3X
K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych4X
343502Aktor cyrkowyVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoSX** Kształcenie wyłącznie w szkole sztuki cyrkowej
343601Aktor scen muzycznychVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoS2** Kształcenie wyłącznie w szkole policealnej muzycznej
343602MuzykVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoSX*2***Wymagana podbudowa szkoły muzycznej; kształcenie wyłącznie w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia lub w szkole muzycznej II stopnia

** Wymagana podbudowa szkoły muzycznej; kształcenie wyłącznie w szkole policealnej muzycznej

343701TancerzVIkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoSX** Kształcenie wyłącznie w ogólnokształcącej szkole baletowej lub w szkole sztuki tańca
343901Animator kulturyVIkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoS2** Kształcenie wyłącznie w szkole pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury
343902Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnejIVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoS2K1 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej / telewizyjnej4
35Technicy informatycy
351Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń

teleinformatycznych

351103Technik teleinformatykVinformatyzacjiEX2K1 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich4X
K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 5X
XK3 Montaż i eksploatacja sieci rozległych5X
351203Technik informatykVinformatyzacjiEX2K1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych4X
K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami5X
K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami5X
351204Technik tyfloinformatykIVinformatyzacjiEX*2*K1 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową4X** Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących
352Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych
352120Technik realizacji dźwiękuIVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoSX*2K1 Montaż nagrań dźwiękowych3X* Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących
K2 Realizacja nagrań studyjnych4X
352122Technik realizacji nagrań i nagłośnieńIVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoSXK1 Realizacja nagrań4X
K2 Realizacja nagłośnień3X
352203Technik telekomunikacjiIVinformatyzacjiEX2K1 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych3X
K2 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej4X
K3 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych4X
4Pracownicy biurowi
41Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni
411Pracownicy obsługi biurowej
411004Technik prac biurowychIVadministracji

publicznej

AX*K1 Wykonywanie prac biurowych4X** Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących
42Pracownicy obsługi klienta
421Pracownicy obrotu pieniężnego
421108Technik usług pocztowych i finansowychIVłącznościA1K1 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego4X
K2 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich4X
422Pracownicy do spraw informowania klientów
422103Technik obsługi turystycznejIVturystykiTXK1 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych4X
K2 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych4X
422402Technik hotelarstwaIVturystykiTXK1 Planowanie i realizacja usług w recepcji4X
K2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie4X
43Pracownicy do spraw finansowo- statystycznych i ewidencji materiałowej
431Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych
431103Technik rachunkowościIVfinansów

publicznych

A2K1 Prowadzenie rachunkowości4X
K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych4X
44Pozostali pracownicy obsługi biura
441Pozostali pracownicy obsługi biura
441403Technik archiwistaIVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoA2K1 Organizacja i prowadzenie archiwum4X
K2 Opracowywanie materiałów archiwalnych4X
5Pracownicy usług i sprzedawcy
51Pracownicy usług osobistych
512Kucharze
512001KucharzIIIturystyki, rynków rolnychTXK1 Sporządzanie potraw i napojów3X
513Kelnerzy i barmani
513101KelnerIVturystykiTXK1 Wykonywanie usług kelnerskich4X
K2 Organizacja usług gastronomicznych4X
514Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni
514101FryzjerIVgospodarkiAXK1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich4X
514105Technik usług fryzjerskichIVgospodarkiAXK1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich4X
K2 Projektowanie fryzur4X
514207Technik usług kosmetycznychIVgospodarkiA2K1 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy4X
K2 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp4X
515Gospodarze obiektów
515203Technik turystyki wiejskiejIVturystyki, rozwoju wsiTX2K1 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich4X
K2 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego4X
516Pozostali pracownicy usług osobistych
516408JeździecIIIkultury fizycznej, rolnictwaRXK1 Jeździectwo i trening koni3X
52Sprzedawcy i pokrewni
522Pracownicy sprzedaży w sklepach
522301SprzedawcaIIIgospodarkiAXK1 Prowadzenie sprzedaży3X
522305Technik handlowiecIVgospodarkiAXK1 Prowadzenie sprzedaży3X
K2 Prowadzenie działalności handlowej4X
522306Technik księgarstwaIVkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoAXK1 Prowadzenie sprzedaży3X
K2 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej4X
53Pracownicy opieki osobistej i pokrewni
532Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni
532102Opiekun medycznyIVzdrowiaZ1K1 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej4X
54Pracownicy usług ochrony
541Pracownicy usług ochrony
541315Technik ochrony fizycznej osób i mieniaIVwewnętrznychZ2K1 Ochrona osób i mienia4X
6Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
61Rolnicy produkcji towarowej
611Rolnicy produkcji roślinnej
611303OgrodnikIIIrolnictwaRXK1 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych3X
612Hodowcy zwierząt
612302PszczelarzIIIrolnictwaRXK1 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej3X
613Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
613003RolnikIIIrolnictwaRXK1 Prowadzenie produkcji rolniczej3X
62Leśnicy i rybacy
622Rybacy
622201Rybak śródlądowyIIIrolnictwa, rybołówstwa, żeglugi śródlądowejRXK1 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze3X
7Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
71Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)
711Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni
711102Monter konstrukcji budowlanychIIIbudownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwaBXK1 Montaż konstrukcji budowlanych3X
711203ZdunIIIbudownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwaBXK1 Wykonywanie robót zduńskich3X
711204Murarz-tynkarzIIIbudownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwaBXK1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich3X
711301KamieniarzIIIbudownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwaBXK1 Wykonywanie robót kamieniarskich3X
711402Betoniarz-zbrojarzIIIbudownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwaBXK1 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich3X
711501CieślaIIIbudownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwaBXK1 Wykonywanie robót ciesielskich3X
711504SzkutnikIIIgospodarkiMXK1 Wykonywanie robót szkutniczych3X
711603Monter nawierzchni kolejowejIIItransportuBXK1 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej3X
711701Monter budownictwa wodnegoIIIgospodarki wodnej, żeglugi śródlądowejBXK1 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych3X
712Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni
712101DekarzIIIbudownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwaBXK1 Wykonywanie robót dekarskich3X
712401Monter izolacji budowlanychIIIbudownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwaBXK1 Wykonywanie izolacji budowlanych3X
712403Monter izolacji przemysłowychIIIgospodarkiBXK1 Wykonywanie izolacji przemysłowych3X
712613Monter systemów rurociągowychIIIgospodarkiMXK1 Montaż systemów rurociągowych3X
712616Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnychIIIbudownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwaBXK1 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych3X
K2 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych3X
712905Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieIIIbudownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwaBXK1 Montaż systemów suchej zabudowy3X
K2 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich3X
K3 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych3X
713Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
713201LakiernikIIIgospodarkiMXK1 Wykonywanie prac lakierniczych3X
713303KominiarzIIIgospodarkiBXK1 Wykonywanie robót kominiarskich3X
72Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni
721Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni
721104Modelarz odlewniczyIIIgospodarkiMXK1 Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych3X
K2 Montaż i naprawa oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z metalu3X
721301BlacharzIIIgospodarkiMXK1 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy3X
721303Blacharz izolacji przemysłowychIIIgospodarkiBXK1 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych3X
721306Blacharz samochodowyIIIgospodarkiMXK1 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych3X
721402Monter kadłubów okrętowychIIIgospodarki, żeglugi śródlądowejMXK1 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu3X
K2 Montaż i remont kadłuba okrętu3X
722Kowale, ślusarze i pokrewni
722101KowalIIIgospodarkiMXK1 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich3X
722204ŚlusarzIIIgospodarkiMXK1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi3X
722307Operator obrabiarek skrawającychIIIgospodarkiMXK1 Użytkowanie obrabiarek skrawających3X
723Mechanicy maszyn i urządzeń
723103Mechanik pojazdów samochodowychIIIgospodarkiMXK1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych3X
723107Mechanik motocyklowyIIIgospodarkiMXK1 Diagnozowanie i naprawa motocykli3X
723310Mechanik-monter maszyn i urządzeńIIIgospodarkiMXK1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń3X
73Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni
731Rzemieślnicy
731102Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychIIIgospodarkiMXK1 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych3X
731103Mechanik precyzyjnyIIIgospodarkiMXK1 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych3X
731104Optyk-mechanikIIIgospodarkiMXK1 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych3X
731106ZegarmistrzIIIgospodarkiMXK1 Naprawa zegarów i zegarków3X
731305Złotnik-jubilerIIIgospodarkiSXK1 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich3X
731702Koszykarz-plecionkarzIIIgospodarkiAXK1 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich3X
731808Rękodzielnik wyrobów włókienniczychIIIgospodarkiAXK1 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych3X
732Robotnicy poligraficzni
732201DrukarzIIIkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoAXK1 Realizacja procesów drukowania z form drukowych3X
732301IntroligatorIIIkultury i ochrony dziedzictwa narodowegoAXK1 Realizacja procesów introligatorskich3X
74Elektrycy i elektronicy
741Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy
741103ElektrykIIIgospodarkiEXK1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych3X
K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych3X
741201ElektromechanikIIIgospodarkiEXK1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych3X
741203Elektromechanik

pojazdów

samochodowych

IIIgospodarkiMXK1 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych3X
742Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń

telekomunikacyjnych

742102Monter-elektronikIIIgospodarkiEXK1 Montaż układów i urządzeń elektronicznych3X
K2 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych3X
742114Monter mechatronikIVgospodarkiEXK1 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych3X
K2 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych4X
742202Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnychIIIinformatyzacjiEXK1 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych3X
K2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych3X
75Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni
751Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni
751103Przetwórca rybIIIrynków rolnychTXK1 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych3X
751107WędliniarzIIIrynków rolnychTXK1 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych3X
751201CukiernikIIIrynków rolnychTXK1 Produkcja wyrobów cukierniczych3X
751204PiekarzIIIrynków rolnychTXK1 Produkcja wyrobów piekarskich3X
752Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni
752205StolarzIIIgospodarkiAXK1 Wytwarzanie wyrobów stolarskich3X
753Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni
753105KrawiecIIIgospodarkiAXK1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych3X
753106KuśnierzIIIgospodarkiAXK1 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich3X
753402TapicerIIIgospodarkiAXK1 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych3X
753501Garbarz skórIIIgospodarkiAXK1 Wyprawianie skór3X
753602ObuwnikIIIgospodarkiAXK1 Wytwarzanie obuwia3X
753702KaletnikIIIgospodarkiAXK1 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych3X
8Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
81Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych
811Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni
811101Górnik eksploatacji podziemnejIIIenergiiMXK1 Eksploatacja złóż podziemnych3X
811102Górnik odkrywkowej eksploatacji złóżIIIenergiiMXK1 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową3X
811301Górnik eksploatacji otworowejIIIenergiiMXK1 Eksploatacja otworowa złóż3X
811305WiertaczIIIśrodowiskaMXK1 Wykonywanie prac wiertniczych3X
812Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu
812105Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznejIIIgospodarkiMXK1 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali3X
812106Operator maszyn i urządzeń metalurgicznychIIIgospodarkiMXK1 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych3X
812107Operator maszyn i urządzeń odlewniczychIIIgospodarkiMXK1 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów3X
K2 Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali3X
813Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych
813134Operator urządzeń przemysłu chemicznegoIIIgospodarkiAXK1 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego3X
814Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych
814209Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychIIIgospodarkiMXK1 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych3X
815Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych
815204Operator maszyn w przemyśle włókienniczymIIIgospodarkiAXK1 Wytwarzanie wyrobów włókienniczych3X
K2 Wykańczanie wyrobów włókienniczych3X
816Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
816003Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoIIIrynków rolnychTXK1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń3X
817Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru
817212Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnejIIIgospodarkiMXK1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego3X
818Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych
818115Operator urządzeń przemysłu ceramicznegoIIIgospodarkiAXK1 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych3X
K2 Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych3X
818116Operator urządzeń przemysłu szklarskiegoIIIgospodarkiAXK1 Wytwarzanie wyrobów ze szkła3X
83Kierowcy i operatorzy pojazdów
832Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli
832201Kierowca mechanikIIItransportuAXK1 Eksploatacja środków transportu drogowego3X** Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych wyłącznie w formie stacjonarnej
834Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni
834103Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychIIIrolnictwaMXK1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie3X
K2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie3X
834105Operator maszyn leśnychIIIśrodowiskaRXK1 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych3X
834201Mechanik maszyn i urządzeń drogowychIIItransportuBXK1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych3X
K2 Wykonywanie robót drogowych3X
9Pracownicy wykonujący prace proste
91Pomoce domowe i sprzątaczki
911Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe
911205Pracownik pomocniczy obsługi hotelowejIIturystykiTX*K1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie2X** Kształcenie wyłącznie dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z 2014 r. poz. 1140, z 2015 r. poz. 954 i 1873 oraz z 2016 r. poz. 841), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010).