Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.19.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 23 lutego 1993 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Określa się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, zwaną dalej "klasyfikacją", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
2. Klasyfikacja stanowi podstawę do ustalania profilu kształcenia zawodowego.
3. Klasyfikacja określa zawody nauczane w systemie szkolnym, typy szkół w których może odbywać się kształcenie, oraz ministrów właściwych dla zawodów, na których wniosek zawód został wprowadzony do klasyfikacji, zwanych dalej "właściwymi ministrami".
4. Wniosek o wprowadzenie zawodu do klasyfikacji powinien zawierać opis zawodu ze zbiorem umiejętności zawodowych, z określeniem cech psychofizycznych wymaganych w zawodzie oraz przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.
§  2. Nazwy zawodów określone w klasyfikacji są obowiązujące dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
§  3.
1. Podstawę wdrożenia kształcenia w zawodzie określonym w klasyfikacji stanowi dokumentacja programowa dla zawodu, opracowana na zasadach i w trybie określonych odrębnymi przepisami.
2. Dokumentacja programowa dla zawodu może określać specjalizacje w zawodzie, realizowane w końcowym etapie kształcenia.
3. Terminy, formy i zakres wdrożenia kształcenia według dokumentacji, o której mowa w ust. 1, określa odrębnie Minister Edukacji Narodowej.
§  4. Do czasu opracowania dokumentacji programowych dla zawodów określonych w klasyfikacji i wdrożenia kształcenia według tych dokumentacji, kształcenie powinno być kontynuowane w zawodach i specjalnościach określonych dotychczasowymi przepisami do zakończenia cyklu kształcenia, według zatwierdzonych dla tych zawodów i specjalności dokumentacji programowych lub programów nauczania.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Zawody określone w klasyfikacji są pogrupowane według zasady pokrewieństwa, z uwzględnieniem zakresu i charakteru wykonywanych czynności, specyficznych cech danego zawodu oraz niezbędnego poziomu przygotowania zawodowego: wykształcenia zasadniczego zawodowego i wykształcenia średniego zawodowego.

Symbolem "x" oznaczono typy szkół kształcące w poszczególnych zawodach robotniczych i nierobotniczych. Czas trwania nauki w zawodzie określają ramowe plany nauczania.

W klasyfikacji przyjęto podział na grupy zawodów zgodny z podziałem na grupy duże w "Klasyfikacji zawodów i specjalności" gospodarki narodowej z 1982 r.

Zastosowano dwustopniowy podział zawodów i oznaczenie ich symbolami cyfrowymi na:

I - grupy zawodów (kod dwucyfrowy),

II - zawody (kod czterocyfrowy).

Struktura symbolu cyfrowego (kodu) zawodu jest zgodna z przyjętą w "Klasyfikacji zawodów i specjalności" gospodarki narodowej z 1982 r., a mianowicie:

xx xx dwie pierwsze cyfry kodu wskazują na przyporządkowanie zawodu do grupy zawodów i symbol ten jest zgodny z symbolem grupy dużej w "Klasyfikacją zawodów i specjalności" gospodarki narodowej z 1982 r.,

cyfry trzecia i czwarta oznaczają zawód w ramach grupy zawodów.

W klasyfikacji w zawodach nierobotniczych (część I) przyjęto podział zawodów zgodny z "Klasyfikacją zawodów i specjalności" gospodarki narodowej w w zakresie czterech cyfr kodu, a w zawodach robotniczych (część II) - w zakresie dwóch cyfr kodu.

Objaśnienia symboli

MEN - Minister Edukacji Narodowej

MF - Minister Finansów

MGPiB - Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

MKiS - Minister Kultury i Sztuki

MŁ - Minister Łączności

MOŚZNiL - Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

MPiPS - Minister Pracy i Polityki Socjalnej

MPiH - Minister Przemysłu i Handlu

MRiGŻ - Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

MSW - Minister Spraw Wewnętrznych

MTiGM - Minister Transportu i Gospodarki Morskiej

MWGzZ - Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą

MZiOS - Minister Zdrowia i Opieki Społecznej

KBN - Komitet Badań Naukowych

URM - Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów

UKFiT - Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki

GUC - Prezes Głównego Urzędu Ceł

NDAP - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

(b.o.) - bezpośrednio odpowiedzialny

SPOD - szkoła podstawowa

SZ - szkoła zasadnicza

LO - liceum ogólnokształcące

LZ - liceum zawodowe

L - liceum specjalistyczne, w szczególności: ekonomiczne, handlowe, medyczne, muzyczne, plastyczne

T - technikum

SP - szkoła policealna

Wykaz grup zawodów
Symbol Nazwa grupy
1 2
Zawody nierobotnicze
21technicy w zawodach technicznych
22technicy rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
23technicy ekonomiści i pokrewni
24technicy w zawodach usługowych i pokrewni
25technicy obsługi bibliotek, archiwów i pokrewni
26pracownicy socjalni i pokrewni
27technicy medyczni, pielęgniarki i pokrewni
28technicy w zawodach kultury i sztuki
30pracownicy obsługi administracyjni-biurowej i pokrewni
Zawody robotnicze i pokrewne
35górnicy i pokrewni
36hutnicy i pokrewni
37robotnicy obróbki metali
38maszyniści urządzeń umiejscowionych, mechanicy, monterzy i operatorzy urządzeń w produkcji metalowej (bez urządzeń elektrycznych i precyzyjnych) i pokrewni
39robotnicy w produkcji wyrobów precyzyjnych oraz obróbki kamieni szlachetnych, półszlachetnych i pokrewni
40robotnicy w produkcji, eksploatacji i remontach urządzeń elektrycznych, elektronicznych, teletechnicznych i pokrewni
41robotnicy w produkcji chemicznej i pokrewni
42robotnicy w produkcji materiałów budowlanych i pokrewni
43drzewiarze i pokrewni
44robotnicy w produkcji wyrobów włókienniczych i pokrewni
45robotnicy w produkcji odzieży i pokrewni
46robotnicy obróbki skóry i pokrewni
47robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni
48robotnicy poligraficzni i pokrewni
49robotnicy w produkcji instrumentów muzycznych i pokrewni
52robotnicy budowlani i pokrewni
53robotnicy w eksploatacji i remontach sprzętu ciężkiego do robót ziemnych, drogowych, torowych, wodnomelioracyjnych oraz przy konstrukcjach przemysłowych i pokrewnych
54rolnicy, ogrodnicy, rybacy, melioranci i pokrewni
55robotnicy leśni, flisacy, wozacy i pokrewni
58marynarze i pokrewni
59maszynistki, robotnicy łączności i pokrewni
60sprzedawcy
61robotnicy w pomocniczej służbie medycznej i pokrewni
62kelnerzy, kucharze i pokrewni
66laboranci
70zawody robotnicze nie sklasyfikowane w innych grupach
I Zawody nierobotnicze przewidziane do kształcenia w:

- technikach i liceach

- szkołach policealnych

Typy szkół
T i LSP
Symbol cyfrowyGrupa zawodów

Nazwa zawodu

Właściwy ministerdla absolwentówdla absolwentówUwagi
SPODSZLO
1234567
21Technicy w zawodach technicznych
21 02technik bezpieczeństwa i higieny pracyMPiPS - - x
21 03technik budownictwaMGPiB x x x
21 04technik chemik procesów technologicznychMPiH x x x
21 05technik elektronikMPiH x x x
21 06technik elektrykMPiH x x x
21 07technik energetykMPiH x x x
21 09technik fotografMPiH x - x
21 10technik geodetaMGPiB x - x
21 11technik geofizykMOŚZNiL - - x
21 12technik górnikMPiH x x -
21 13technik hutnikMPiH x x -
21 14technik informatykKBN - - x
21 15technik mechanikMPiH x x x
21 17technik mechanizacji rolnictwaMRiGŻ x x x
21 19technik nawigatorMTiGM x - x
21 20technik ochrony środowiskaMOŚZNiL x - x
21 21technik odlewnikMPiH x x -
21 22technik technologii odzieżyMPiH x x x
21 24technik ortopedaMZiOS x - x
21 25technik poligrafMKiS x x x
21 26technik pożarnictwaMSW - - x
21 30technik technologii drewnaMPiH x x x
21 31technik technologii żywnościMRiGŻ x x x
21 32technik telekomunikacji x x x
21 33technik transportuMTiGM x x x
21 34technik urządzeń sanitarnychMGPiB x x x
21 35technik wiertnikMOŚZNiL x - x
21 36technik włókiennikMPiH x x x
21 37technik żeglugi śródlądowejMTiGM x x x
21 38technik ceramikMPiH x x x
21 40technik geologMOŚZNiL x - x
21 41technik hydrologMOŚZNiL x - x
21 42technik meteorologMOŚZNiL x - x
21 46technik analizy chemicznejMPiH x - x
21 49technik technologii szkłaMPiH x x x
21 53technik konfekcjonowania skóry i obuwnictwaMPiH x x -
21 55technik dróg i mostówMTiGM x x x
21 56technik mechanik okrętowyMTiGM x x -
21 57technik tkactwa dekoracyjnegoMPiH x x x
21 58technik budownictwa okrętowegoMPiH x x x
22Technicy rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
22 02technik leśnikMOŚZNiL x x x
22 03technik inżynierii środowiska i melioracjiMRiGŻ x x x
22 04technik ogrodnikMRiGŻ x x x
22 05technik pszczelarzMRiGŻ x - x
22 06technik rolnikMRiGŻ x x x
22 07technik rybactwa śródlądowegoMRiGŻ x x -
22 09technik weterynariiMRiGŻ x - x
23Technicy ekonomiści i pokrewni
23 02technik ekonomistaMF x - x
23 05technik handlowiecMPiH x x x
23 06technik eksploatacji pocztowo-telekomunikacyjnej x x x
24Technicy w zawodach usługowych i pokrewni
24 05technik hotelarstwa i obsługi turystycznejUKFiT x - x
25Technicy obsługi bibliotek, archiwów i pokrewni
25 01bibliotekarzMKiS - - x
25 02technik archiwistaMEN (b.o. NDAP) - - x
25 03technik informacji naukowejKBN - - x
25 04technik księgarstwaMKiS - - x
26Pracownicy socjalni i pokrewni
26 01pracownik socjalnyMPiPS - - x
27Technicy medyczni, pielęgniarki i pokrewni
27 02instruktor higienyMZiOS - - x
27 04terapeuta zajęciowyMZiOS - - x
27 05opiekunka dziecięcaMZiOS x - x
27 06ortoptystkaMZiOS - - x
27 07pielęgniarkaMZiOS x - x
27 08położnaMZiOS - - x
27 09technik analityki medycznejMZiOS x - x
27 10technik biomechanikMZiOS - - x
27 11technik dentystycznyMZiOS - - x
27 12technik elektrokardiologMZiOS - - x
27 13technik farmaceutycznyMZiOS - - x
27 14technik fizjoterapiiMZiOS - - x
27 15dietetykMZiOS - - x
27 16higienistka stomatologicznaMZiOS - - x
27 17technik masażysta*MZiOS x - x* dla niewidomych
27 18ratownik medycznyMZiOS - - x
28Technicy w zawodach kultury i sztuki
28 01aktor cyrkowyMKiS - - x
28 04muzyk instrumentalista*MKiS x - -* - wymagane odpowiednie przygotowanie muzyczne
28 06tancerzMKiS x - x
28 07technik instrumentów muzycznychMKiS x x x
28 08plastykMKiS x - x
28 10technik urządzeń audiowizualnychMKiS - x x
28 11animator kulturyMKiS - - x
28 12korektor i stroiciel instrumentów muzycznych*MKiS - - x* - podbudowa 6 klas szkoły muzycznej
28 13muzyk - nauczyciel rytmiki*MKiS x - x* - podbudowa 6 klas szkoły muzycznej
28 15muzyk wokalistaMKiS x - x
28 16aktor scen muzycznychMKiS - - x
30Pracownicy obsługi administracyjno-biurowej i pokrewni
30 01celnikMWGzZ (b.o. GUC) - - x
30 08technik prac biurowychURM x - x
30 09technik administracjiURM - - x
II Zawody robotnicze przewidziane do kształcenia w: szkołach zasadniczych liceach zawodowych szkołach policealnych
Symbol cyfrowyGrupa zawodów Nazwa zawoduWłaściwy ministerTypy szkół Uwagi
SZLZSP
1 2 3 4 5 6 7
35Górnicy i pokrewni
35 01górnikMPiH x x -
36Hutnicy i pokrewni
36 01operator urządzeń metalurgicznych i odlewniczychMPiH x x -
36 02operator urządzeń do obróbki cieplnej i plastycznejMPiH x x -
37Robotnicy obróbki metali
37 01blacharzMPiH x x -
37 02operator obrabiarek skrawającychMPiH x x -
37 03ślusarzMPiH x x x
38Maszyniści urządzeń umiejscowionych, mechanicy, monterzy i operatorzy urządzeń w produkcji metalowej (bez urządzeń elektrycznych i precyzyjnych) i pokrewni
38 01mechanik lotniczyMPiH x x x
38 02mechanik-monter maszyn i urządzeńMPiH x x -
38 03mechanik pojazdów samochodowychMPiH x x x
38 04monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskimMRiGŻ x x -
38 05mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychMRiGŻ x x -
39Robotnicy w produkcji wyrobów precyzyjnych oraz obróbki kamieni szlachetnych, półszlachetnych i pokrewni
39 01mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychMPiH x x -
40Robotnicy w produkcji, eksploatacji i remontach urządzeń elektrycznych, teletechnicznych i pokrewni
40 01elektrykMPiH x x x
40 02elektromechanik pojazdów samochodowychMPiH x x x
40 03monter-elektronikMPiH x x x
40 04monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych x x x
41Robotnicy w produkcji chemicznej i pokrewni
41 01aparatowy procesów chemicznychMPiH x x -
42Robotnicy w produkcji materiałów budowlanych i pokrewni
42 01ceramikMPiH x x x
42 02hutnik szkłaMPiH x x x
43Drzewiarze i pokrewni
43 01operator maszyn papierniczychMPiH x x -
43 02stolarzMPiH x x -
43 03tapicerMPiH x x -
44Robotnicy w produkcji wyrobów włókienniczych i pokrewni
44 01operator maszyn w przemyśle włókienniczymMPiH x x -
45Robotnicy w produkcji odzieży i pokrewni
45 01krawiecMPiH x x x
45 02kuśnierzMPiH x x -
46Robotnicy obróbki skóry i pokrewni
46 01obuwnikMPiH x x x
46 02kaletnikMPiH x - -
47Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni
47 01operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoMRiGŻ x x x
48Robotnicy poligraficzni i pokrewni
48 01poligrafMKiS x x x
49Robotnicy w produkcji instrumentów muzycznych i pokrewni
49 01monter instrumentów muzycznychMKiS x x x
52Robotnicy budowlani i pokrewni
52 01betoniarz-zbrojarzMGPiB x - -
52 02dekarzMGPiB x - -
52 03malarz-tapeciarzMGPiB x - -
52 04monter konstrukcji budowlanychMGPiB x x x
52 05monter instalacji i urządzeń sanitarnychMGPiB x x x
52 06monter sieci komunalnychMGPiB x x -
52 07murarzMGPiB x x -
52 08posadzkarzMGPiB x - -
52 09renowator zabytków architekturyMKiS - x x
53Robotnicy w eksploatacji i remontach sprzętu ciężkiego do robót ziemnych, drogowych, torowych, wodnomelioracyjnych oraz przy konstrukcjach przemysłowych i pokrewni
53 01monter budownictwa wodnegoMOŚZNiL x x -
53 02monter kadłubów okrętowychMPiH x x -
53 03monter nawierzchni drogowych i kolejowychMTiGM x x -
54Rolnicy, ogrodnicy, rybacy, melioranci i pokrewni
54 01ogrodnikMRiGŻ x x x
54 02rolnikMRiGŻ x x x
54 03rybak śródlądowyMRiGŻ x x -
55Robotnicy leśni, flisacy, wozacy i pokrewni
55 01leśnikMOŚZNiL x x x
58Marynarze i pokrewni
58 01marynarz-rybakMTiGM x x -
59Maszynistki, robotnicy łączności i pokrewni
59 01ekspedient pocztowy x x x
59 02pracownik ruchu telekomunikacyjnego x x x
60Sprzedawcy
60 01sprzedawcaMPiH x x x
61Robotnicy w pomocniczej służbie medycznej i pokrewni
61 01asystentka stomatologicznaMZiOS - - x
62Kelnerzy, kucharze i pokrewni
66Laboranci
66 01laborant chemicznyMPiH x x x
70Zawody robotnicze nie sklasyfikowane w innych grupach