§ 4. - Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.760 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2014 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.