§ 3. - Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.760 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2014 r.
§  3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 728).