§ 2. - Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.760 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2014 r.
§  2.
Klasyfikacja jest stosowana w zakresie:
1)
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
2)
szkolenia zawodowego;
3)
gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego;
4)
prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.