§ 1. - Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.760 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2014 r.
§  1.
Określa się klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zwaną dalej "klasyfikacją", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.