Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.760 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 647, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zwaną dalej "klasyfikacją", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
Klasyfikacja jest stosowana w zakresie:
1)
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
2)
szkolenia zawodowego;
3)
gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego;
4)
prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 728).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

ZAŁĄCZNIK 

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI
1PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY
11Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni
111Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy
1111Przedstawiciele władz publicznych
111101Parlamentarzysta
111102Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)
111103Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny)
1112Wyżsi urzędnicy administracji publicznej
111201Wyższy urzędnik państwowy
111202Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej
1113Wyżsi urzędnicy władz samorządowych
111301Wyższy urzędnik samorządowy
1114Zawodowi działacze organizacji członkowskich
111401Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców
111402Zawodowy działacz organizacji politycznej
111403Zawodowy działacz organizacji pozarządowej
111404Zawodowy działacz organizacji profesjonalnej
111405Zawodowy działacz organizacji związkowej
112Dyrektorzy generalni i wykonawczy
1120Dyrektorzy generalni i wykonawczy
112001Dyrektor do spraw administracyjnych
112002Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych
112003Dyrektor do spraw energetyki
112004Dyrektor do spraw informatyki / informacji
112005Dyrektor do spraw personalnych
112006Dyrektor finansowy
112007Dyrektor generalny
112008Dyrektor handlowy
112009Dyrektor logistyki
112010Dyrektor marketingu
112011Dyrektor operacyjny
112012Dyrektor produkcji
112013Dyrektor rozwoju biznesu
112014Dyrektor sprzedaży
112015Dyrektor techniczny
112016Dyrektor wykonawczy
112017Prezes
112018Rektor
112019Syndyk
112090Pozostali dyrektorzy generalni i wykonawczy
12Kierownicy do spraw zarządzania i handlu
121Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania
1211Kierownicy do spraw finansowych
121101Główny księgowy
121102Kierownik biura rachunkowego
121103Kierownik działu finansowego
1212Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
121201Kierownik działu kadrowo-płacowego
121202Kierownik działu szkoleń
121203Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi
121204Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
1213Kierownicy do spraw strategicznych i planowania
121301Dyrektor departamentu
121302Kierownik do spraw strategicznych i planowania
121303Naczelnik / kierownik wydziału
1219Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej
niesklasyfikowani
121901Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
121902Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu
121903Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych
121990Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej
niesklasyfikowani
122Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju
1221Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
122101Kierownik działu marketingu
122102Kierownik działu sprzedaży
122103Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży
1222Kierownicy do spraw reklamy i public relations
122201Kierownik agencji reklamowej
122202Kierownik działu reklamy / promocji / public relations
1223Kierownicy do spraw badań i rozwoju
122301Kierownik do spraw rozwoju produktu
122302Kierownik działu badawczo-rozwojowego
13Kierownicy do spraw produkcji i usług
131Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie
1311Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie
131101Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach rolnych
131102Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem
131103Kierownik w gospodarce leśnej
1312Kierownicy produkcji w uprawach wodnych i rybołówstwie
131201Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach upraw wodnych
131202Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie
131203Szyper
132Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji
1321Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
132101Główny technolog
132102Kierownik do spraw kontroli jakości
132103Kierownik działu produkcji
132104Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym
1322Kierownicy w górnictwie
132201Kierownik działu wydobycia
132202Kierownik jednostki ratownictwa górniczego
132203Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle wydobywczym
132204Kierownik ruchu w zakładzie górniczym
1323Kierownicy do spraw budownictwa
132301Kierownik budowy
132302Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego
1324Kierownicy do spraw logistyki i pokrewni
132401Kierownik działu logistyki
132402Kierownik działu transportu
132403Kierownik działu zakupów
132404Kierownik magazynu
132405Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
132406Kierownik przedsiębiorstwa transportowego
132407Zawiadowca stacji
133Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
1330Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
133001Kierownik działu informatyki
133002Kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym
133003Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego
133004Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego
133005Kierownik rozwoju technologii informatycznych
133006Kierownik rozwoju technologii telekomunikacyjnych
133007Kierownik sieci informatycznych
133090Pozostali kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
134Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych
1341Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi
134101Kierownik centrum rozrywki dla dzieci
134102Kierownik przedszkola
134103Kierownik wioski dziecięcej
134104Kierownik żłobka
134190Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi
1342Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej
134201Kierownik hospicjum
134202Kierownik komórki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
134203Kierownik placówki usług medycznych
134204Kierownik zakładu opieki zdrowotnej
134205Pielęgniarka oddziałowa
1343Kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi
134301Kierownik domu spokojnej starości
1344Kierownicy w instytucjach opieki społecznej
134401Kierownik domu dziecka
134402Kierownik domu opieki społecznej
134403Kierownik działu w instytucjach opieki społecznej
134404Kierownik ośrodka pomocy rodzinie
1345Kierownicy w instytucjach edukacyjnych
134501Dyrektor szkoły
134502Dziekan
134503Kierownik warsztatów szkolnych
1346Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
134601Kierownik agencji doradztwa finansowego
134602Kierownik agencji ubezpieczeniowej
134603Kierownik działu w banku
134604Kierownik działu w instytucji ubezpieczeniowej
134605Kierownik placówki bankowej
134690Pozostali kierownicy instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
1349Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani
134901Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego
134902Dyrektor zakładu dla nieletnich
134903Kierownik agencji ochrony mienia i osób
134904Kierownik firmy audytorskiej
134905Kierownik kancelarii prawnej
134990Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani
14Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych
141Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie
1411Kierownicy w hotelarstwie
141101Kierownik działu w hotelu
141102Kierownik hotelu / motelu
141103Kierownik hotelu
141104Kierownik pensjonatu
1412Kierownicy w gastronomii
141201Kierownik działu w lokalu gastronomicznym
141202Kierownik lokalu gastronomicznego
142Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego
1420Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
142001Kierownik działu w handlu detalicznym
142002Kierownik działu w handlu hurtowym
142003Kierownik hurtowni
142004Kierownik supermarketu
143Kierownicy do spraw innych typów usług
1431Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i kultury
143101Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych
143102Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej
143103Kierownik archiwum
143104Kierownik biblioteki
143105Kierownik domu kultury
143106Kierownik galerii sztuki
143107Kierownik kasyna
143108Kierownik kina
143109Kierownik klubu fitness
143110Kierownik klubu sportowego
143111Kierownik muzeum
143112Kierownik parku rozrywki / cyrku
143113Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej
143114Kierownik siłowni
143115Kierownik szkółki jeździeckiej
143116Kierownik teatru
143190Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i kultury
1439Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
143901Kierownik biura podroży
143902Kierownik biura tłumaczeń
143903Kierownik centrum handlowego
143904Kierownik centrum konferencyjnego
143905Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik call center)
143906Kierownik do spraw windykacji
143907Kierownik firmy sprzątającej
143908Kierownik kempingu
143990Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
2SPECJALIŚCI
21Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych
211Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi
2111Fizycy i astronomowie
211101Astrofizyk
211102Astronom
211103Fizyk
211104Fizyk medyczny
2112Meteorolodzy
211201Hydrometeorolog
211202Meteorolog
211203Synoptyk
2113Chemicy
211301Chemik
211302Chemik - technologia chemiczna
2114Specjaliści nauk o Ziemi
211401Geofizyk
211402Geograf
211403Geolog
211404Hydrograf morski
211405Hydrolog
211406Oceanolog
211490Pozostali specjaliści nauk o Ziemi
212Matematycy, statystycy i pokrewni
2120Matematycy, statystycy i pokrewni
212001Aktuariusz
212002Matematyk
212003Demograf
212004Statystyk
212090Pozostali matematycy, statystycy i pokrewni
213Specjaliści nauk biologicznych i pokrewni
2131Biolodzy i pokrewni
213101Antropolog
213102Biochemik
213103Biofizyk
213104Bioinżynier
213105Biolog
213106Biotechnolog
213107Genetyk
213108Mikrobiolog
213190Pozostali biolodzy i pokrewni
2132Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
213201Doradca rolniczy
213202Gleboznawca
213203Inżynier leśnictwa
213204Inżynier ogrodnictwa
213205Inżynier rolnictwa
213206Inżynier rybactwa
213207Inżynier zootechniki
213208Klasyfikator gruntów
213209Rzeczoznawca rolniczy
213290Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
2133Specjaliści do spraw ochrony środowiska
213301Audytor ekologiczny
213302Ekolog
213303Specjalista ochrony środowiska
214Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii)
2141Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
214101Inżynier normowania pracy
214102Inżynier organizacji i planowania produkcji
214103Inżynier utrzymania ruchu
214104Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
214105Konsultant komitetu technicznego
214106Logistyk
214107Normalizator
214108Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia
214109Specjalista kontroli jakości
214110Towaroznawca
214190Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
2142Inżynierowie budownictwa
214201Inżynier budownictwa - budowle i drogi wodne
214202Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne
214203Inżynier budownictwa - budownictwo przemysłowe
214204Inżynier budownictwa - linie, węzły i stacje kolejowe
214205Inżynier budownictwa - urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
214206Inżynier budownictwa - wyburzanie obiektów
214207Inżynier budowy dróg
214208Inżynier budowy mostów
214209Inżynier geotechnik
214210Rzeczoznawca budowlany
214290Pozostali inżynierowie budownictwa
2143Inżynierowie inżynierii środowiska
214301Inżynier inżynierii środowiska - gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
214302Inżynier inżynierii środowiska - gospodarka wodna i hydrologia
214303Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne
214304Inżynier inżynierii środowiska - melioracje
214305Inżynier inżynierii środowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami
214306Inżynier inżynierii środowiska - systemy wodociągowe i kanalizacyjne
214307Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
214390Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska
2144Inżynierowie mechanicy
214401Inżynier mechanik - cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
214402Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali
214403Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne
214404Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe
214405Inżynier mechanik - mechanika precyzyjna
214406Inżynier mechanik - środki transportu
214407Inżynier mechanik - technologia mechaniczna
214408Inżynier mechanik lotniczy
214409Inżynier mechanizacji rolnictwa
214410Inżynier spawalnik
214490Pozostali inżynierowie mechanicy
2145Inżynierowie chemicy i pokrewni
214501Inżynier inżynierii chemicznej
214502Inżynier technologii chemicznej
214503Inżynier technologii żywności
214590Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni
2146Inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni
214601Inżynier górnik - górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych
214602Inżynier górnik - górnictwo węgla brunatnego
214603Inżynier górnik - górnictwo węgla kamiennego
214604Inżynier górnik - wiertnictwo
214605Inżynier hutnik
214606Inżynier inżynierii materiałowej
214607Inżynier odlewnik
214690Pozostali inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni
2149Inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
214901Audytor energetyczny
214902Inspektor dozoru technicznego
214903Inżynier automatyki i robotyki
214904Inżynier awionik
214905Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
214906Inżynier energetyk
214907Inżynier gospodarki przestrzennej
214908Inżynier kliniczny
214909Inżynier poligraf
214910Inżynier pożarnictwa
214911Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
214912Inżynier technologii betonów
214913Inżynier technologii ceramiki
214914Inżynier technologii drewna
214915Inżynier technologii przetwórstwa skóry
214916Inżynier technologii szkła
214917Inżynier transportu drogowego
214918Inżynier transportu kolejowego
214919Inżynier włókiennik
214920Kontroler kolejowy
214921Legalizator
214922Metrolog
214923Nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
214924Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych
214925Specjalista do spraw pakowania i opakowań
214926Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
214990Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
215Inżynierowie elektrotechnologii
2151Inżynierowie elektrycy
215101Inżynier elektroenergetyk
215102Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych
215103Inżynier elektryk
215104Inżynier elektryk-automatyk
215190Pozostali inżynierowie elektrycy
2152Inżynierowie elektronicy
215201Inżynier elektronik
215202Inżynier mechatronik
215203Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
215204Optoelektronik
2153Inżynierowie telekomunikacji
215301Inżynier telekomunikacji
215302Technolog inżynierii telekomunikacyjnej
216Architekci, geodeci, projektanci i pokrewni
2161Architekci
216101Architekt
216102Architekt wnętrz
2162Architekci krajobrazu
216201Architekt krajobrazu
216202Architekt zieleni wewnątrz budynków
2163Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
216301Projektant biżuterii
216302Kostiumograf
216303Projektant mody
216304Projektant wzornictwa przemysłowego
2164Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego
216401Inżynier ruchu drogowego
216402Inżynier ruchu kolejowego
216403Urbanista
2165Kartografowie i geodeci
216501Inżynier geodeta - fotogrametria i teledetekcja
216502Inżynier geodeta - geodezja górnicza
216503Inżynier geodeta - geodezja inżynieryjno-przemysłowa
216504Inżynier geodeta - geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych
216505Inżynier geodeta - geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne
216506Inżynier geodeta - geomatyka
216507Inżynier geodeta - kataster i gospodarka nieruchomościami
216508Kartograf
216590Pozostali kartografowie i geodeci
2166Projektanci grafiki i multimediów
216601Grafik komputerowy DTP
216602Grafik komputerowy multimediów
216603Ilustrator
216604Projektant grafiki
216605Projektant grafiki stron internetowych
216606Specjalista do spraw animacji multimedialnej
216690Pozostali projektanci grafiki i multimediów
22Specjaliści do spraw zdrowia
221Lekarze
2211Lekarze bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
221101Lekarz
2212Lekarze specjaliści
221201Lekarz - alergologia
221202Lekarz - anestezjologia i intensywna terapia
221203Lekarz - angiologia
221204Lekarz - audiologia i foniatria
221205Lekarz - balneologia i medycyna fizykalna
221206Lekarz - chirurgia dziecięca
221207Lekarz - chirurgia klatki piersiowej
221208Lekarz - chirurgia naczyniowa
221209Lekarz - chirurgia ogólna
221210Lekarz - chirurgia onkologiczna
221211Lekarz - chirurgia plastyczna
221212Lekarz - chirurgia szczękowo-twarzowa
221213Lekarz - choroby płuc
221214Lekarz - choroby wewnętrzne
221215Lekarz - choroby zakaźne
221216Lekarz - dermatologia i wenerologia
221217Lekarz - diabetologia
221218Lekarz - diagnostyka laboratoryjna
221219Lekarz - endokrynologia
221220Lekarz - epidemiologia
221221Lekarz - farmakologia kliniczna
221222Lekarz - gastroenterologia
221223Lekarz - genetyka kliniczna
221224Lekarz - geriatria
221225Lekarz - ginekologia onkologiczna
221226Lekarz - hematologia
221227Lekarz - hipertensjologia
221228Lekarz - immunologia kliniczna
221229Lekarz - kardiochirurgia
221230Lekarz - kardiologia
221231Lekarz - kardiologia dziecięca
221232Lekarz - medycyna nuklearna
221233Lekarz - medycyna paliatywna
221234Lekarz - medycyna pracy
221235Lekarz - medycyna ratunkowa
221236Lekarz - medycyna rodzinna
221237Lekarz - medycyna sądowa
221238Lekarz - medycyna sportowa
221239Lekarz - medycyna transportu
221240Lekarz - mikrobiologia lekarska
221241Lekarz - nefrologia
221242Lekarz - neonatologia
221243Lekarz - neurochirurgia
221244Lekarz - neurologia
221245Lekarz - neurologia dziecięca
221246Lekarz - neuropatologia
221247Lekarz - okulistyka
221248Lekarz - onkologia i hematologia dziecięca
221249Lekarz - onkologia kliniczna
221250Lekarz - ortopedia i traumatologia narządu ruchu
221251Lekarz - otorynolaryngologia
221252Lekarz - otorynolaryngologia dziecięca
221253Lekarz - patomorfologia
221254Lekarz - pediatria
221255Lekarz - położnictwo i ginekologia
221256Lekarz - psychiatria
221257Lekarz - psychiatria dzieci i młodzieży
221258Lekarz - radiologia i diagnostyka obrazowa
221259Lekarz - radioterapia onkologiczna
221260Lekarz - rehabilitacja medyczna
221261Lekarz - reumatologia
221262Lekarz - seksuologia
221263Lekarz - toksykologia kliniczna
221264Lekarz - transfuzjologia kliniczna
221265Lekarz - transplantologia kliniczna
221266Lekarz - urologia
221267Lekarz - urologia dziecięca
221268Lekarz - zdrowie publiczne
221290Pozostali lekarze specjaliści
222Pielęgniarki
2221Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
222101Pielęgniarka
2222Pielęgniarki specjalistki
222201Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania
222202Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
222203Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
222204Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
222205Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
222206Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
222207Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
222208Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
222209Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
222210Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
222211Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
222212Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
222213Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
222214Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
222215Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
222216Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
222217Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
222218Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
222219Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
222220Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
222221Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
222222Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
222290Pozostałe pielęgniarki specjalistki
223Położne
2231Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
223101Położna
2232Położne specjalistki
223201Położna specjalista organizacji i zarządzania
223202Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
223203Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
223204Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
223205Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego
223206Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
223207Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
223290Pozostałe położne specjalistki
224Specjaliści ratownictwa medycznego
2240Specjaliści ratownictwa medycznego
224001Ratownik medyczny specjalista
225Lekarze weterynarii
2251Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
225101Lekarz weterynarii
2252Lekarze weterynarii specjaliści
225201Lekarz weterynarii - specjalista chirurgii weterynaryjnej
225202Lekarz weterynarii - specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych
225203Lekarz weterynarii - specjalista chorób koni
225204Lekarz weterynarii - specjalista chorób owadów użytkowych
225205Lekarz weterynarii - specjalista chorób przeżuwaczy
225206Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów
225207Lekarz weterynarii - specjalista chorób ryb
225208Lekarz weterynarii - specjalista chorób trzody chlewnej
225209Lekarz weterynarii - specjalista chorób zwierząt futerkowych
225210Lekarz weterynarii - specjalista chorób zwierząt nieudomowionych
225211Lekarz weterynarii - specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej
225212Lekarz weterynarii - specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
225213Lekarz weterynarii - specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz
225214Lekarz weterynarii - specjalista radiologii weterynaryjnej
225215Lekarz weterynarii - specjalista rozrodu zwierząt
225216Lekarz weterynarii - specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych
225217Lekarz weterynarii - specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej
226Lekarze dentyści
2261Lekarze dentyści bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
226101Lekarz dentysta
2262Lekarze dentyści specjaliści
226201Lekarz dentysta - chirurgia stomatologiczna
226202Lekarz dentysta - chirurgia szczękowo-twarzowa
226203Lekarz dentysta - epidemiologia
226204Lekarz dentysta - ortodoncja
226205Lekarz dentysta - periodontologia
226206Lekarz dentysta - protetyka stomatologiczna
226207Lekarz dentysta - stomatologia dziecięca
226208Lekarz dentysta - stomatologia zachowawcza z endodoncją
226209Lekarz dentysta - zdrowie publiczne
226290Pozostali lekarze dentyści specjaliści
227Diagności laboratoryjni
2271Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
227101Diagnosta laboratoryjny
2272Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej
227201Diagnosta laboratoryjny - cytomorfologia medyczna
227202Diagnosta laboratoryjny - epidemiologia
227203Diagnosta laboratoryjny - laboratoryjna diagnostyka medyczna
227204Diagnosta laboratoryjny - laboratoryjna diagnostyka sądowa
227205Diagnosta laboratoryjny - laboratoryjna genetyka medyczna
227206Diagnosta laboratoryjny - laboratoryjna hematologia medyczna
227207Diagnosta laboratoryjny - laboratoryjna immunologia medyczna
227208Diagnosta laboratoryjny - laboratoryjna parazytologia medyczna
227209Diagnosta laboratoryjny - laboratoryjna toksykologia medyczna
227210Diagnosta laboratoryjny - laboratoryjna transfuzjologia medyczna
227211Diagnosta laboratoryjny - mikrobiologia medyczna
227212Diagnosta laboratoryjny - zdrowie publiczne
227213Diagnosta laboratoryjny - zdrowie środowiskowe
227290Pozostali specjaliści diagnostyki laboratoryjnej
228Inni specjaliści ochrony zdrowia
2281Farmaceuci
228101Farmaceuta - analityka farmaceutyczna
228102Farmaceuta - bromatologia
228103Farmaceuta - farmacja apteczna
228104Farmaceuta - farmacja kliniczna
228105Farmaceuta - farmacja przemysłowa
228106Farmaceuta - farmacja szpitalna
228107Farmaceuta - farmakologia
228108Farmaceuta - lek roślinny
228109Farmaceuta - mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna
228110Farmaceuta - toksykologia
228111Farmaceuta - zdrowie publiczne
228112Farmaceuta - zdrowie środowiskowe
228190Pozostali farmaceuci
2282Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
228201Inspektor dozoru jądrowego
228202Promotor zdrowia
228203Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
228204Specjalista zdrowia publicznego
2283Fizjoterapeuci
228301Fizjoterapeuta
2284Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia
228401Specjalista dietetyk
228402Specjalista żywienia człowieka
2285Audiofonolodzy i logopedzi
228501Audiofonolog
228502Logopeda
228503Logopeda - neurologopedia
228504Logopeda - surdologopedia
2286Optometryści
228601Optometrysta
2289Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
228901Epidemiolog
228902Koordynator badań klinicznych
228903Kosmetolog
228904Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym
228905Psychoterapeuta
228906Specjalista psychoterapii uzależnień
228907Specjalista terapii uzależnień
228908Toksykolog
228990Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
23Specjaliści nauczania i wychowania
231Nauczyciele akademiccy
2310Nauczyciele akademiccy
231001Nauczyciel akademicki - nauki biologiczne
231002Nauczyciel akademicki - nauki chemiczne
231003Nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne
231004Nauczyciel akademicki - nauki farmaceutyczne
231005Nauczyciel akademicki - nauki fizyczne
231006Nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne
231007Nauczyciel akademicki - nauki leśne
231008Nauczyciel akademicki - nauki matematyczne
231009Nauczyciel akademicki - nauki medyczne
231010Nauczyciel akademicki - nauki o kulturze fizycznej
231011Nauczyciel akademicki - nauki o Ziemi
231012Nauczyciel akademicki - nauki prawne
231013Nauczyciel akademicki - nauki rolnicze
231014Nauczyciel akademicki - nauki techniczne
231015Nauczyciel akademicki - nauki teologiczne
231016Nauczyciel akademicki - nauki weterynaryjne
231017Nauczyciel akademicki - nauki wojskowe
231018Nauczyciel akademicki - sztuki filmowe
231019Nauczyciel akademicki - sztuki muzyczne
231020Nauczyciel akademicki - sztuki plastyczne
231021Nauczyciel akademicki - sztuki teatralne
231090Pozostali nauczyciele akademiccy
232Nauczyciele kształcenia zawodowego
2320Nauczyciele kształcenia zawodowego
232001Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu
232002Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych
232003Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
232004Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych
232005Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych
232006Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych
232007Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych
232090Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego
233Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)
2330Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)
233001Nauczyciel biologii
233002Nauczyciel chemii
233003Nauczyciel etyki
233004Nauczyciel fizyki i astronomii
233005Nauczyciel geografii
233006Nauczyciel historii
233007Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej
233008Nauczyciel języka angielskiego
233009Nauczyciel języka francuskiego
233010Nauczyciel języka hiszpańskiego
233011Nauczyciel języka niemieckiego
233012Nauczyciel języka polskiego
233013Nauczyciel języka rosyjskiego
233014Nauczyciel języka włoskiego
233015Nauczyciel matematyki
233016Nauczyciel muzyki
233017Nauczyciel plastyki
233018Nauczyciel przedsiębiorczości
233019Nauczyciel przysposobienia obronnego
233020Nauczyciel religii
233021Nauczyciel techniki
233022Nauczyciel wiedzy o kulturze
233023Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
233024Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
233025Nauczyciel wychowania fizycznego
233090Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)
234Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
2341Nauczyciele szkół podstawowych
234101Nauczyciel etyki w szkole podstawowej
234102Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
234103Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej
234104Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej
234105Nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej
234106Nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole podstawowej
234107Nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej
234108Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
234109Nauczyciel języka rosyjskiego w szkole podstawowej
234110Nauczyciel języka włoskiego w szkole podstawowej
234111Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej
234112Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej
234113Nauczyciel nauczania początkowego
234114Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej
234115Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej
234116Nauczyciel religii w szkole podstawowej
234117Nauczyciel techniki w szkole podstawowej
234118Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej
234190Pozostali nauczyciele szkół podstawowych
2342Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
234201Nauczyciel przedszkola
234202Wychowawca małego dziecka
235Inni specjaliści nauczania i wychowania
2351Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
235101Andragog
235102Ewaluator programów edukacji
235103Metodyk edukacji na odległość
235104Metodyk multimedialny
235105Nauczyciel doradca metodyczny
235106Nauczyciel instruktor
235107Pedagog
235108Pedagog medialny
235109Wizytator
235190Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
2352Nauczyciele szkół specjalnych
235201Nauczyciel głuchych i niedosłyszących (surdopedagog)
235202Nauczyciel niedostosowanych społecznie (socjoterapeuta)
235203Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog)
235204Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
235205Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)
235290Pozostali nauczyciele szkół specjalnych
2353Lektorzy języków obcych
235301Lektor języka angielskiego
235302Lektor języka francuskiego
235303Lektor języka hiszpańskiego
235304Lektor języka niemieckiego
235305Lektor języka rosyjskiego
235306Lektor języka włoskiego
235390Pozostali lektorzy języków obcych
2354Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych
235401Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych
2355Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych
235501Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
235502Instruktor tańca
235503Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych
2356Instruktorzy technologii informatycznych
235601Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych
2359Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani
235901Dydaktyk aplikacji multimedialnych
235902Egzaminator on-line
235903Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
235904Nauczyciel bibliotekarz
235905Nauczyciel konsultant
235906Nauczyciel logopeda
235907Nauczyciel na odległość
235908Nauczyciel psycholog
235909Nauczyciel - specjalista terapii pedagogicznej
235910Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
235911Pedagog animacji kulturalnej
235912Pedagog szkolny
235913Specjalista do spraw zarządzania w oświacie
235914Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych
235915Wykładowca na kursach (edukator, trener)
235990Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani
24Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania
241Specjaliści do spraw finansowych
2411Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
241101Biegły rewident
241102Specjalista do spraw kontrolingu
241103Specjalista do spraw rachunkowości
241104Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej
241105Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej
241106Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej
2412Doradcy finansowi i inwestycyjni
241201Doradca emerytalny
241202Doradca finansowy
241203Doradca inwestycyjny
241204Doradca podatkowy
2413Analitycy finansowi
241301Analityk giełdowy
241302Analityk kredytowy
241303Projektant pakietów usług finansowych
241304Specjalista bankowości
241305Specjalista do spraw factoringu
241306Specjalista do spraw finansów
241307Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych
241308Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych
241309Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
241310Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)
241390Pozostali analitycy finansowi
242Specjaliści do spraw administracji i zarządzania
2421Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
242101Administrator produkcji filmowej
242102Koordynator projektów unijnych
242103Makler nadzorujący
242104Negocjator biznesowy
242105Organizator transportu drogowego
242106Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
242107Specjalista do spraw konsultingu
242108Specjalista do spraw logistyki
242109Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy
242110Specjalista ochrony informacji niejawnych
242190Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
2422Specjaliści do spraw administracji i rozwoju
242201Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości
242202Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego
242203Animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego
242204Audytor
242205Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych
242206Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
242207Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
242208Inspektor farmaceutyczny
242209Inspektor kontroli skarbowej
242210Inspektor nadzoru bankowego
242211Inspektor nadzoru budowlanego
242212Inspektor ochrony danych osobowych
242213Inspektor ochrony rybołówstwa
242214Inspektor pracy
242215Kontroler państwowy
242216Rzecznik patentowy
242217Specjalista administracji publicznej
242218Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych
242219Specjalista do spraw integracji europejskiej
242220Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
242221Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
242222Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
242223Specjalista do spraw planowania strategicznego
242224Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
242225Specjalista do spraw zamówień publicznych
242226Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
242227Specjalista zarządzania kryzysowego
242290Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju
2423Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
242301Analityk pracy
242302Doradca EURES
242303Doradca personalny
242304Doradca zawodowy
242305Konsultant do spraw kariery
242306Lider klubu pracy
242307Specjalista do spraw kadr
242308Specjalista do spraw kultury firmy
242309Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
242310Specjalista do spraw wynagrodzeń
242311Specjalista do spraw zarządzania talentami
242312Specjalista wielokulturowości
242390Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
2424Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
242401Broker edukacyjny
242402Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
242403Specjalista do spraw szkoleń
242490Pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
243Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations
2431Specjaliści do spraw reklamy i marketingu
243101Analityk trendów rynkowych (cool hunter)
243102Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)
243103Menedżer produktu
243104Opiekun marki (brand manager)
243105Specjalista analizy i rozwoju rynku
243106Specjalista do spraw marketingu i handlu
243107Specjalista do spraw reklamy
2432Specjaliści do spraw public relations
243201Etyk biznesu
243202Lobbysta
243203Specjalista do spraw public relations
2433Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
243301Inżynier sprzedaży
243302Opiekun klienta
243303Przedstawiciel medyczny
243304Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)
243305Specjalista do spraw sprzedaży
243306Specjalista zaopatrzenia medycznego
2434Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
243401Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych
243402Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych
244Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
2441Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
244101Pośrednik w obrocie nieruchomościami
244102Rzeczoznawca majątkowy
244103Zarządca nieruchomości
244190Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości
25Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych
251Analitycy systemowi i programiści
2511Analitycy systemowi
251101Analityk systemów teleinformatycznych
251102Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych
251103Projektant / architekt systemów teleinformatycznych
2512Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
251201Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
251202Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
251290Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
2513Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
251301Architekt stron internetowych
251302Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
251303Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu
2514Programiści aplikacji
251401Programista aplikacji
2519Analitycy systemowi i specjaliści do spraw rozwoju aplikacji komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
251901Informatyk medyczny
251902Specjalista zastosowań informatyki
251903Tester oprogramowania komputerowego
251904Tester systemów teleinformatycznych
251990Pozostali analitycy systemowi i specjaliści do spraw rozwoju aplikacji komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
252Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych
2521Projektanci i administratorzy baz danych
252101Administrator baz danych
252102Analityk baz danych
252103Projektant baz danych
2522Administratorzy systemów komputerowych
252201Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy CRP
252202Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP
252203Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP
252290Pozostali administratorzy systemów komputerowych
2523Specjaliści do spraw sieci komputerowych
252301Administrator sieci informatycznej
252302Inżynier systemów i sieci komputerowych
2529Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
252901Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
26Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury
261Specjaliści z dziedziny prawa
2611Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
261101Adwokat
261102Prokurator
261103Radca prawny
2612Sędziowie
261201Sędzia
2619Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani
261901Asystent prawny
261902Asystent prokuratora
261903Asystent sędziego
261904Komornik sądowy
261905Notariusz
261906Prawnik legislator
261907Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
261908Referendarz sądowy
261990Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani
262Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy
2621Archiwiści i muzealnicy
262101Archiwista
262102Muzealnik
2622Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją
262201Analityk informacji i raportów medialnych
262202Analityk ruchu na stronach internetowych
262203Bibliotekoznawca
262204Broker informacji (researcher)
262205Menedżer zawartości serwisów internetowych
262206Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
262207Specjalista zarządzania informacją
262290Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją
263Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych
2631Ekonomiści
263101Ekonometryk
263102Ekonomista
2632Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni
263201Archeolog
263202Etnograf
263203Kulturoznawca
263204Socjolog
263290Pozostali archeolodzy, socjolodzy i pokrewni
2633Filozofowie, historycy i politolodzy
263301Filozof
263302Historyk
263303Historyk sztuki
263304Politolog
263305Specjalista polityki społecznej
263306Teolog
2634Psycholodzy i pokrewni
263401Psycholog
263402Psycholog biznesu
263403Psycholog kliniczny
263404Psycholog organizacji
263405Psycholog sportowy
263406Psycholog wychowawczy / dziecka
263407Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych
263408Specjalista komunikacji społecznej
263409Specjalista marketingu społecznego
263490Pozostali psycholodzy i pokrewni
2635Specjaliści do spraw społecznych
263501Kurator sądowy
263502Mediator
263503Specjalista do spraw rodziny (familiolog)
263504Specjalista pracy socjalnej
263505Specjalista resocjalizacji
263506Wychowawca w jednostkach penitencjarnych
263590Pozostali specjaliści do spraw społecznych
2636Specjaliści do spraw religii
263601Duchowny religii mojżeszowej
263602Duchowny religii muzułmańskiej
263603Duchowny wyznania prawosławnego
263604Duchowny wyznania rzymskokatolickiego
263605Duchowny wyznań ewangelickich
263606Zakonnik
263690Pozostali specjaliści do spraw religii
264Literaci, dziennikarze i filolodzy
2641Literaci i inni autorzy tekstów
264101Edytor materiałów źródłowych
264102Pisarz
264103Poeta
264104Redaktor wydawniczy
264105Scenarzysta
264190Pozostali literaci i inni autorzy tekstów
2642Dziennikarze
264201Dziennikarz
264202Fotoedytor
264203Krytyk artystyczny
264204Redaktor programowy
264205Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy
2643Filolodzy i tłumacze
264301Filolog - filologia klasyczna
264302Filolog - filologia obcojęzyczna
264303Filolog - filologia polska
264304Tłumacz języka angielskiego
264305Tłumacz języka arabskiego
264306Tłumacz języka chińskiego
264307Tłumacz języka francuskiego
264308Tłumacz języka hiszpańskiego
264309Tłumacz języka japońskiego
264310Tłumacz języka migowego
264311Tłumacz języka niemieckiego
264312Tłumacz języka rosyjskiego
264313Tłumacz języka włoskiego
264314Tłumacz konferencyjny ustny
264315Tłumacz tekstów
264390Pozostali filolodzy i tłumacze
265Twórcy i artyści
2651Artyści plastycy
265101Artysta fotografik
265102Artysta grafik
265103Artysta malarz
265104Artysta rzeźbiarz
265105Konserwator dzieł sztuki
265106Scenograf
265190Pozostali artyści plastycy
2652Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
265201Artysta muzyk instrumentalista
265202Artysta muzyk wokalista
265203Dyrygent
265204Kompozytor
265205Muzyk reżyser dźwięku
265206Muzykolog
265207Piosenkarz
265290Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
2653Choreografowie i tancerze
265301Choreograf
265302Tancerz baletowy
265390Pozostali choreografowie i tancerze
2654Producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni
265401Asystent reżysera filmowego
265402Operator obrazu
265403Producent filmowy
265404Producent teatralny
265405Producent telewizyjny
265406Realizator programu telewizyjnego
265407Reżyser filmowy
265408Reżyser teatralny
265409Reżyser telewizyjny
265490Pozostali producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni
2655Aktorzy
265501Aktor
265502Aktor lalkarz
265503Mim
2656Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni
265601Komentator sportowy
265602Konferansjer
265603Lektor dialogów filmowych i radiowych
265604Prezenter muzyczny (discjockey)
265605Prezenter telewizyjny
265606Spiker radiowy
2659Twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani
265901Twórca ludowy
265990Pozostali twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani
3TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL
31Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych
311Technicy nauk fizycznych i technicznych
3111Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
311101Laborant chemiczny
311102Probierz
311103Technik analityk s
311104Technik geodeta s
311105Technik geofizyk s
311106Technik geolog s
311107Technik hydrolog s
311108Technik meteorolog s
311109Technik metrolog
311190Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
3112Technicy budownictwa
311201Kosztorysant budowlany
311202Laborant budowlany
311203Technik architekt
311204Technik budownictwa s
311205Technik budownictwa wodnego s
311206Technik drogownictwa s
311207Technik dróg i mostów kolejowych s
311208Technik inżynierii środowiska i melioracji s
311209Technik urządzeń sanitarnych s
311290Pozostali technicy budownictwa
3113Technicy elektrycy
311301Kontroler jakości wyrobów elektrycznych
311302Technik elektroenergetyk transportu szynowego s
311303Technik elektryk s
311304Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
311305Technik elektryk samochodowy
311306Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
311307Technik energetyk
311390Pozostali technicy elektrycy
3114Technicy elektronicy i pokrewni
311401Diagnosta kolejowy
311402Instalator systemów alarmowych
311403Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych
311404Instalator systemów telewizji przemysłowej
311405Kontroler jakości wyrobów elektronicznych
311406Projektant systemów alarmowych
311407Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym s
311408Technik elektronik s
311409Technik elektroniki medycznej s
311410Technik mechatronik s
311490Pozostali technicy elektronicy i pokrewni
3115Technicy mechanicy
311501Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
311502Kontroler jakości wyrobów mechanicznych
311503Kontroler stanu technicznego pojazdów
311504Technik mechanik s
311505Technik mechanik budowy środków transportu
311506Technik mechanik eksploatacji środków transportu
311507Technik mechanik-konserwator urządzeń dźwigowych
311508Technik mechanik maszyn i urządzeń
311509Technik mechanik obróbki skrawaniem
311510Technik mechanik precyzyjny
311511Technik mechanik urządzeń przemysłowych
311512Technik mechanizacji rolnictwa s
311513Technik pojazdów samochodowych s
311590Pozostali technicy mechanicy
3116Technicy chemicy i pokrewni
311601Technik papiernictwa s
311602Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
311603Technik technologii chemicznej s
311604Technik technologii środków farmaceutycznych
311605Technik technologii środków kosmetycznych
311606Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
311690Pozostali technicy chemicy i pokrewni
3117Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
311701Technik górnictwa odkrywkowego s
311702Technik górnictwa otworowego s
311703Technik górnictwa podziemnego s
311704Technik hutnik s
311705Technik odlewnik s
311706Technik przeróbki kopalin stałych s
311707Technik wiertnik s
311790Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
3118Kreślarze
311801Rysownik geodezyjny
311802Rysownik kartograficzny
311890Pozostali kreślarze
3119Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
311901Cechowniczy
311902Kontroler jakości połączeń spawanych
311903Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych s
311904Operator badań defektoskopowych
311905Operator reaktora
311906Pracownik obsługi bankomatów
311907Serwisant urządzeń medycznych
311908Technik akustyk
311909Technik automatyk
311910Technik budownictwa okrętowego s
311911Technik cyfrowych procesów graficznych s
311912Technik garbarz s
311913Technik gazownictwa
311914Technik instrumentów muzycznych s
311915Technik normowania pracy
311916Technik obuwnik s
311917Technik organizacji produkcji
311918Technik poligraf s
311919Technik pożarnictwa s
311920Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
311921Technik technologii ceramicznej s
311922Technik technologii drewna s
311923Technik technologii materiałów budowlanych
311924Technik technologii odzieży s
311925Technik technologii szkła s
311926Technik technologii wyrobów skórzanych s
311927Technik transportu drogowego s
311928Technik transportu kolejowego s
311929Technik urządzeń chłodniczych
311930Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej
311931Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych s
311932Technik włókiennik s
311990Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
312Mistrzowie produkcji w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie
3121Mistrzowie produkcji w górnictwie
312101Mistrz produkcji w górnictwie odkrywkowym
312102Mistrz produkcji w górnictwie otworowym
312103Mistrz produkcji w górnictwie podziemnym
3122Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
312201Mistrz produkcji w przemyśle chemicznym
312202Mistrz produkcji w przemyśle drzewnym
312203Mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym
312204Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym
312205Mistrz produkcji w przemyśle farmaceutycznym
312206Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym
312207Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym
312208Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym
312209Mistrz produkcji w przemyśle włókienniczym
312290Pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
3123Mistrzowie produkcji w budownictwie
312301Mistrz produkcji w budownictwie drogowym
312302Mistrz produkcji w budownictwie kolejowym
312303Mistrz produkcji w budownictwie mostowym
312304Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym
312305Mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym
312306Mistrz produkcji w budownictwie wodnym
312390Pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie
313Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych
3131Operatorzy urządzeń energetycznych
313101Elektroenergetyk elektrowni cieplnych
313102Elektroenergetyk elektrowni wodnych
313103Elektroenergetyk nastawni
313104Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń
313105Maszynista agregatów prądotwórczych
313106Maszynista turbozespołu parowego
313107Maszynista turbozespołu wodnego
313108Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni
313109Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni
313110Obchodowy bloku
313190Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych
3132Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
313201Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych
313202Maszynista chłodni
313203Maszynista sprężarek
313204Maszynista wentylatorów w kopalni
313205Operator (maszynista) stacji pomp
313206Operator spalarni odpadów komunalnych
313207Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających
313208Operator urządzeń oczyszczania ścieków
313209Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody
313290Pozostali operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
3133Kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym
313301Kontroler procesów w produkcji nawozów sztucznych
313302Kontroler procesów w produkcji włókien chemicznych
313303Kontroler reaktorów chemicznych
313304Kontroler urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych
313305Kontroler urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
313306Kontroler urządzeń filtrujących i oddzielających
313307Kontroler urządzeń koksowniczych
313390Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym
3134Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
313401Kontroler procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
3135Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
313501Kontroler urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali
313502Kontroler urządzeń do wytopu metali
313503Kontroler urządzeń obróbki cieplnej metali
313504Kontroler urządzeń odlewniczych
313505Kontroler urządzeń walcowniczych
313590Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
3139Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
313901Kontroler robotów przemysłowych
313902Kontroler urządzeń do produkcji papieru
313903Operator robotów i manipulatorów przemysłowych
313904Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym
313990Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
314Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności
3141Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)
314101Laborant bakteriologiczny
314102Laborant biochemiczny
314103Laborant w hodowli roślin
314190Pozostali technicy nauk biologicznych
3142Technicy rolnictwa i pokrewni
314201Laborant nasiennictwa
314202Technik architektury krajobrazu s
314203Technik hodowca koni s
314204Technik hodowca zwierząt
314205Technik ogrodnik s
314206Technik pszczelarz s
314207Technik rolnik s
314208Technik rybactwa śródlądowego s
314290Pozostali technicy rolnictwa i pokrewni
3143Technicy leśnictwa
314301Technik leśnik s
3144Technicy technologii żywności
314401Kontroler jakości produktów spożywczych
314402Technik przetwórstwa mleczarskiego s
314403Technik technologii żywności s
314404Technik technologii żywności - cukrownictwo
314405Technik technologii żywności - produkcja cukiernicza
314406Technik technologii żywności - produkcja koncentratów spożywczych
314407Technik technologii żywności - produkcja piekarsko-ciastkarska
314408Technik technologii żywności - przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej
314409Technik technologii żywności - przetwórstwo fermentacyjne
314410Technik technologii żywności - przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie
314411Technik technologii żywności - przetwórstwo mięsne
314412Technik technologii żywności - przetwórstwo mleczarskie
314413Technik technologii żywności - przetwórstwo owocowo-warzywne
314414Technik technologii żywności - przetwórstwo rybne
314415Technik technologii żywności - przetwórstwo surowców olejarskich
314416Technik technologii żywności - przetwórstwo zbożowe
314417Technik technologii żywności - przetwórstwo ziemniaczane
314490Pozostali technicy technologii żywności
315Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa
3151Pracownicy służb technicznych żeglugi
315101Mechanik statku żeglugi śródlądowej
315102Oficer elektroautomatyk okrętowy
315103Oficer mechanik statku morskiego
315104Stermotorzysta żeglugi śródlądowej
315105Technik mechanik okrętowy s
315190Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi
3152Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
315201Bosman
315202Bosman portu
315203Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
315204Kapitan portu morskiego
315205Kapitan statku morskiego
315206Kapitan statku żeglugi śródlądowej
315207Kapitan żeglugi przybrzeżnej
315208Oficer pokładowy
315209Oficer portu
315210Operator systemu VTS
315211Pilot morski
315212Pilot żeglugi śródlądowej
315213Przewoźnik żeglugi śródlądowej
315214Technik nawigator morski s
315215Technik rybołówstwa morskiego s
315216Technik żeglugi śródlądowej s
315290Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
3153Piloci statków powietrznych i personel pokrewny
315301Mechanik pokładowy
315302Nawigator lotniczy
315303Obserwator pokładowy prób w locie
315304Operator pokładowych urządzeń specjalnych
315305Operator tankowania statków powietrznych
315306Pilot balonu wolnego - instruktor
315307Pilot doświadczalny
315308Pilot samolotowy zawodowy / liniowy
315309Pilot sterowcowy zawodowy / liniowy
315310Pilot szybowcowy - instruktor
315311Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy
315312Pilot wiatrakowcowy zawodowy
315313Radiooperator pokładowy
315314Skoczek spadochronowy - instruktor
315315Skoczek spadochronowy doświadczalny
315316Technik awionik s
315317Technik mechanik lotniczy s
315390Pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny
3154Kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni
315401Dyspozytor lotniczy
315402Informator służby informacji powietrznej
315403Kontroler ruchu lotniczego
315404Pracownik operacyjny służb ruchu lotniczego
315490Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni
3155Technicy urządzeń ruchu lotniczego
315501Technik urządzeń ruchu lotniczego
32Średni personel do spraw zdrowia
321Technicy medyczni i farmaceutyczni
3211Operatorzy aparatury medycznej
321101Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów
medycznych
321102Perfuzjonista
321103Technik elektroradiolog s
321190Pozostali operatorzy aparatury medycznej
3212Technicy analityki medycznej
321201Technik analityki medycznej
3213Technicy farmaceutyczni
321301Technik farmaceutyczny s
3214Technicy medyczni i dentystyczni
321401Protetyk słuchu s
321402Technik dentystyczny s
321403Technik ortopeda s
322Dietetycy i żywieniowcy
3220Dietetycy i żywieniowcy
322001Dietetyk s
322002Technik żywienia i gospodarstwa domowego s
323Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
3230Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
323001Akupunkturzysta
323002Bioenergoterapeuta
323003Biomasażysta
323004Chiropraktyk
323005Homeopata
323006Instruktor hipoterapii
323007Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
323008Muzykoterapeuta
323009Naturopata
323010Osteopata
323011Refleksolog
323090Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
324Technicy weterynarii
3240Technicy weterynarii
324001Laborant weterynaryjny
324002Technik weterynarii s
325Inny średni personel do spraw zdrowia
3251Asystenci dentystyczni
325101Asystentka stomatologiczna s
325102Higienistka stomatologiczna s
3252Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
325201Terapeuta środowiskowy
3253Optycy okularowi
325301Optyk okularowy
325302Technik optyk s
3254Technicy fizjoterapii i masażyści
325401Technik fizjoterapii
325402Technik masażysta s
3255Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
325501Edukator ekologiczny
325502Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
325503Inspektor ochrony radiologicznej
325504Inspektor ochrony środowiska
325505Instruktor higieny
325506Kontroler higieny mięsa
325507Strażnik ochrony przyrody / środowiska
325508Technik analizy i monitoringu środowiska
325509Technik bezpieczeństwa i higieny pracy s
325510Technik dozymetrysta
325511Technik ochrony środowiska s
325512Weterynaryjny kontroler sanitarny
325590Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
3256Ratownicy medyczni
325601Ratownik medyczny s
3259Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
325901Felczer
325902Higienistka szkolna
325903Instruktor terapii uzależnień
325904Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów
325905Opiekunka dziecięca s
325906Ortoptystka s
325907Terapeuta zajęciowy s
325990Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
33Średni personel do spraw biznesu i administracji
331Średni personel do spraw finansowych
3311Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
331101Dealer aktywów finansowych
331102Makler papierów wartościowych
331103Pośrednik finansowy
331104Pracownik obsługi produktów finansowych
331105Pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych
331190Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
3312Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
331201Pracownik (doradca) do spraw kredytów
331202Pracownik (doradca) do spraw pożyczek
331203Referent (asystent) bankowości
331290Pozostali pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
3313Księgowi
331301Księgowy
3314Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
331401Asystent do spraw statystyki
331402Technik agrobiznesu s
331403Technik ekonomista s
331490Pozostały średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
3315Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)
331501Gemmolog
331502Likwidator szkód
331503Rzeczoznawca
331504Rzeczoznawca jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
331505Rzeczoznawca samochodowy
331506Taksator
331507Taksator nieruchomości
331508Taksator ryzyka działalności firm
332Agenci i pośrednicy handlowi
3321Agenci ubezpieczeniowi
332101Agent ubezpieczeniowy
332102Akwizytor funduszy emerytalnych
332103Broker reasekuracyjny
332104Broker ubezpieczeniowy
3322Przedstawiciele handlowi
332201Ekspozytor towarów (merchandiser)
332202Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta
332203Przedstawiciel handlowy
3323Zaopatrzeniowcy
332301Agent do spraw zakupów
332302Zaopatrzeniowiec
3324Pośrednicy handlowi
332401Makler giełd towarowych
332402Makler morski
332490Pozostali pośrednicy handlowi
333Pośrednicy usług biznesowych
3331Spedytorzy i pokrewni
333101Agent celny
333102Agent klarujący
333103Eksploatator portu
333104Pracownik działu logistyki
333105Spedytor
333106Technik eksploatacji portów i terminali s
333107Technik logistyk s
333108Technik spedytor s
333190Pozostali spedytorzy i pokrewni
3332Organizatorzy konferencji i imprez
333201Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów)
333202Organizator imprez ślubnych
333203Organizator imprez sportowych
333204Organizator usług konferencyjnych
333205Organizator widowni
3333Pośrednicy pracy i zatrudnienia
333301Pośrednik pracy
333302Pracownik agencji pracy tymczasowej
333390Pozostali pośrednicy pracy i zatrudnienia
3334Agenci do spraw rynku nieruchomości
333401Agent do spraw pozyskiwania gruntów pod nieruchomości
3339Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani
333901Agent usług artystycznych
333902Licytator
333903Promotor marki (trendsetter)
333904Sprzedawca reklam internetowych
333905Tajemniczy klient (mystery shopper)
333906Technik organizacji reklamy s
333990Pozostali pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani
334Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani
3341Kierownicy biura
334101Kierownik biura
3342Sekretarze sądowi
334201Sekretarz sądowy
3343Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
334301Akredytowany asystent parlamentarny
334302Asystent dyrektora
334303Asystent parlamentarny
334304Asystent zarządu
334305Sekretarz konsularny
334306Technik administracji s
334390Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
3344Sekretarze medyczni i pokrewni
334401Pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych
334402Sekretarka medyczna
335Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru
3351Funkcjonariusze celni i ochrony granic
335101Funkcjonariusz celny
335102Funkcjonariusz straży granicznej
335103Urzędnik do spraw imigracji
3352Urzędnicy do spraw podatków
335201Kontroler rozliczeń podatkowych
335202Rewident kontroli skarbowej
335203Urzędnik podatkowy
335290Pozostali urzędnicy do spraw podatków
3353Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
335301Urzędnik ubezpieczeń społecznych
335390Pozostali urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
3354Urzędnicy organów udzielających licencji
335401Urzędnik do spraw licencji
335402Urzędnik do spraw paszportów
335403Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na budowę
335404Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
335490Pozostali urzędnicy organów udzielających licencji
3355Policjanci służby kryminalnej
335501Negocjator policyjny
335502Policjant służby kryminalnej
335503Technik kryminalistyki
335590Pozostali policjanci służby kryminalnej
3356Funkcjonariusze służby więziennej
335601Funkcjonariusz służby ochrony
335602Funkcjonariusz służby penitencjarnej
335690Pozostali funkcjonariusze służby więziennej
3357Funkcjonariusze służb specjalnych
335701Funkcjonariusz służb specjalnych
3359Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani
335901Inspektor budowlany
335902Inspektor budowy dróg
335903Inspektor budowy mostów
335904Inspektor do spraw obrony cywilnej
335905Inspektor kontroli handlu i usług
335906Inspektor ochrony przeciwpożarowej
335907Inspektor do spraw miar i wag
335908Inspektor sanitarny
335909Inspektor transportu drogowego
335990Pozostali urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani
34Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny
341Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii
3411Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
341101Detektyw prywatny
341102Sekretarka notarialna
341103Sekretarka w kancelarii prawnej
3412Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
341201Asystent osoby niepełnosprawnej s
341202Opiekun osoby starszej s
341203Opiekun w domu pomocy społecznej s
341204Opiekunka środowiskowa s
341205Pracownik socjalny
341206Pracownik zarządzania kryzysowego
341290Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
3413Pracownicy z zakresu działalności religijnej
341301Pracownik parafialny
341302Świecki krzewiciel wiary
341390Pozostali pracownicy z zakresu działalności religijnej
342Sportowcy, trenerzy i pokrewni
3421Sportowcy i pokrewni
342101Dżokej
342102Zawodnik dyscypliny sportu
3422Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi
342201Instruktor dyscypliny sportu
342202Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
342203Menedżer dyscypliny sportu
342204Menedżer imprez sportowych
342205Menedżer sportu
342206Sędzia sportowy
342207Trener klasy I
342208Trener klasy II
342209Trener klasy mistrzowskiej
3423Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej
342301Instruktor fitness
342302Instruktor gimnastyki korekcyjnej
342303Instruktor jazdy konnej
342304Instruktor odnowy biologicznej
342305Instruktor rekreacji ruchowej
342306Instruktor rytmiki
342307Instruktor sportów siłowych
342308Instruktor sportów ekstremalnych
342309Instruktor sztuki walki
342310Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu
342390Pozostali instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej
343Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej
3431Fotografowie
343101Fotograf s
343102Fotoreporter
343103Fotosista
343104Fototechnik s
3432Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
343201Dekorator sklepów
343202Dekorator wnętrz
343203Florysta s
343204Plastyk s
343205Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego s
343290Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
3433Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów i informacji naukowej
343301Bibliotekarz s
343302Pracownik galerii / muzeum
343303Technik informacji naukowej s
343390Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej
3434Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych
343401Organizator usług kateringowych
343402Szef kuchni (kuchmistrz)
343403Technik organizacji usług gastronomicznych s
3435Aktorzy cyrkowi i pokrewni
343501Akrobata
343502Aktor cyrkowy s
343503Clown
343504Iluzjonista
343505Komik
343506Treser zwierząt cyrkowych
343507Żongler
343590Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni
3436Muzycy i pokrewni
343601Aktor scen muzycznych s
343602Muzyk s
343603Organista
3437Tancerze
343701Tancerz s
3439Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany
343901Animator kultury s
343902Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej
343903Garderobiana
343904Inspicjent
343905Kaskader filmowy
343906Kaskader filmowy koordynator
343907Kierownik planu filmowego
343908Menedżer klubu muzycznego
343909Oświetlacz filmowy
343910Pirotechnik filmowy
343911Pirotechnik widowiskowy
343912Realizator światła
343913Rekwizytor
343914Sekretarz planu filmowego
343915Sufler
343916Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej s
343990Pozostały średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany
35Technicy informatycy
351Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych
3511Operatorzy urządzeń teleinformatycznych
351101Operator bezprzewodowych sieci komputerowych
351102Operator komputerowych urządzeń peryferyjnych
351103Technik teleinformatyk s
3512Technicy wsparcia informatycznego i technicznego
351201Konserwator systemów komputerowych i sieci
351202Operator zintegrowanych systemów zarządzania zasobami firmy (ERP)
351203Technik informatyk s
351290Pozostali technicy wsparcia informatycznego i technicznego
3513Operatorzy sieci i systemów komputerowych
351301Operator sieci komputerowych
351302Operator sprzętu komputerowego
351303Operator systemów komputerowych
351390Pozostali operatorzy sieci i systemów komputerowych
3514Technicy sieci internetowych
351401Administrator stron internetowych
351402Administrator systemów poczty elektronicznej
351403Pracownik pozycjonowania stron internetowych
351404Projektant stron internetowych (webmaster)
352Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych
3521Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
352101Asystent operatora dźwięku s
352102Asystent operatora obrazu
352103Asystent techniczny realizatora dźwięku
352104Asystent techniczny realizatora programu
352105Imitator efektów dźwiękowych
352106Kinooperator
352107Mikser dźwięku
352108Mikser obrazu
352109Montażysta dźwięku
352110Montażysta obrazu
352111Operator dźwięku
352112Operator kamery
352113Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)
352114Operator urządzeń transmisyjnych radiowych
352115Operator urządzeń transmisyjnych telewizyjnych
352116Realizator dźwięku
352117Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)
352118Realizator rekonstrukcji dźwięku
352119Technik dźwięku s
352120Technik realizacji dźwięku s
352121Technik urządzeń audiowizualnych s
352190Pozostali operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
3522Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych
352201Operator urządzeń nadawczych telewizji kablowej
352202Operator urządzeń radiokomunikacyjnych
352203Technik telekomunikacji s
352290Pozostali operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych
4PRACOWNICY BIUROWI
41Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni
411Pracownicy obsługi biurowej
4110Pracownicy obsługi biurowej
411001Administrator nieruchomości
411002Pracownik do spraw ewidencji ludności
411003Pracownik kancelaryjny
411004Technik prac biurowych s
411090Pozostali pracownicy obsługi biurowej
412Sekretarki (ogólne)
4120Sekretarki (ogólne)
412001Sekretarka
413Operatorzy urządzeń biurowych
4131Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu
413101Maszynistka
413102Operator aplikacji komputerowych
413103Operator edytorów tekstu
413104Stenograf
4132Operatorzy wprowadzania danych
413201Operator wprowadzania danych
42Pracownicy obsługi klienta
421Pracownicy obrotu pieniężnego
4211Kasjerzy bankowi i pokrewni
421101Asystent usług pocztowych
421102Asystent usług telekomunikacyjnych
421103Kasjer bankowy
421104Kasjer walutowy
421105Kontroler pocztowy
421106Kontroler rozliczeń pieniężnych
421107Skarbnik bankowy
421108Technik usług pocztowych i finansowych s
421109Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych s
421190Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni
4212Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni
421201Bukmacher
421202Krupier
421203Pracownik kolektury
421290Pozostali bukmacherzy, krupierzy i pokrewni
4213Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych
421301Pracownik instytucji pożyczkowej
421302Pracownik lombardu
4214Windykatorzy i pokrewni
421401Inkasent
421402Poborca skarbowy
421403Windykator
421490Pozostali windykatorzy i pokrewni
422Pracownicy do spraw informowania klientów
4221Konsultanci i inni pracownicy biur podróży
422101Pracownik biura podróży
422102Rezydent biura turystycznego
422103Technik obsługi turystycznej s
4222Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
422201Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)
4223Operatorzy centrali telefonicznych
422301Operator centrali telefonicznej
4224Recepcjoniści hotelowi
422401Recepcjonista hotelowy
422402Technik hotelarstwa s
4225Pracownicy biur informacji
422501Informator ruchu pasażerskiego
422502Pracownik informacji turystycznej
422590Pozostali pracownicy biur informacji
4226Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
422601Pracownik biura przepustek
422602Recepcjonista
422603Rejestratorka medyczna
4227Ankieterzy
422701Ankieter
43Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej
431Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych
4311Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
431101Asystent do spraw księgowości
431102Fakturzystka
431103Technik rachunkowości s
4312Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
431201Pracownik do spraw statystyki
431202Pracownik do spraw ubezpieczeń
431203Pracownik w biurze maklerskim
431290Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
4313Pracownicy obsługi płacowej
431301Pracownik obsługi płacowej
432Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu
4321Magazynierzy i pokrewni
432101Ekspedient wypożyczalni
432102Inwentaryzator
432103Magazynier
432104Pracownik punktu skupu
432190Pozostali magazynierzy i pokrewni
4322Planiści produkcyjni
432201Planista produkcyjny
4323Pracownicy do spraw transportu
432301Dyspozytor radio taxi
432302Dyspozytor transportu samochodowego
432303Ekspedytor
432304Odprawiacz pociągów
432390Pozostali pracownicy do spraw transportu
44Pozostali pracownicy obsługi biura
441Pozostali pracownicy obsługi biura
4411Pomocnicy biblioteczni
441101Pomocnik biblioteczny
4412Listonosze i pokrewni
441201Ekspedient pocztowy
441202Kurier
441203Listonosz
441290Pozostali listonosze i pokrewni
4413Kodowacze, korektorzy i pokrewni
441301Kodowacz (koder)
441302Korektor tekstu
441390Pozostali kodowacze, korektorzy i pokrewni
4414Technicy archiwiści i pokrewni
441401Archiwista dokumentów elektronicznych
441402Archiwista zakładowy
441403Technik archiwista s
441490Pozostali technicy archiwiści i pokrewni
4415Pracownicy działów kadr
441501Pracownik do spraw osobowych
441502Pracownik do spraw socjalnych
4419Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
441901Asystent do spraw wydawniczych
441990Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
5PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY
51Pracownicy usług osobistych
511Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy
5111Stewardzi
511101Stewardesa
511102Steward statku morskiego
511190Pozostali stewardzi
5112Konduktorzy i pokrewni
511201Kierownik pociągu
511202Konduktor
511203Konduktor-konserwator kolei linowej
511204Kontroler biletów
511205Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych
511206Rewizor pociągów
511290Pozostali konduktorzy i pokrewni
5113Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
511301Pilot wycieczek
511302Przewodnik turystyczny górski
511303Przewodnik turystyczny miejski
511304Przewodnik turystyczny terenowy
512Kucharze
5120Kucharze
512001Kucharz s
512002Kucharz małej gastronomii s
512090Pozostali kucharze
513Kelnerzy i barmani
5131Kelnerzy
513101Kelner s
5132Barmani
513201Barista
513202Barman
513203Sommelier
514Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni
5141Fryzjerzy
514101Fryzjer s
514102Fryzjer damski
514103Fryzjer męski
514104Perukarz
514105Technik usług fryzjerskich s
5142Kosmetyczki i pokrewni
514201Charakteryzator
514202Kosmetyczka
514203Manikiurzystka
514204Pedikiurzystka
514205Pracownik solarium
514206Tatuażysta
514207Technik usług kosmetycznych s
514208Wizażystka / stylistka
514290Pozostałe kosmetyczki i pokrewni
515Gospodarze obiektów
5151Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
515101Inspektor hotelowy
515102Intendent
515190Pozostali pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
5152Pracownicy usług domowych
515201Gospodyni
515202Organizator usług domowych
515203Technik turystyki wiejskiej s
515204Właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego
515290Pozostali pracownicy usług domowych
5153Gospodarze budynków
515301Gospodarz domu
515302Kościelny
515303Robotnik gospodarczy
515390Pozostali gospodarze budynków
516Pozostali pracownicy usług osobistych
5161Astrolodzy, wróżbici i pokrewni
516101Astrolog
516102Wróżbita
5162Osoby do towarzystwa
516201Osoba do towarzystwa
5163Pracownicy zakładów pogrzebowych
516301Kremator
516302Organizator usług pogrzebowych
516303Tanatoprakser
516304Żałobnik
516390Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych
5164Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami
516401Fryzjer zwierząt (groomer)
516402Opiekun dzikich zwierząt
516403Opiekun zwierząt domowych
516404Trener koni wyścigowych
516405Treser psów
516406Zoofizjoterapeuta
516407Zoopsycholog
516490Pozostali opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami
5165Instruktorzy nauki jazdy
516501Instruktor doskonalenia technik jazdy
516502Instruktor nauki jazdy
5169Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
516901Radiesteta
516990Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
52Sprzedawcy i pokrewni
521Sprzedawcy uliczni i bazarowi
5211Sprzedawcy na targowiskach i bazarach
521101Sprzedawca na targowisku / bazarze
521102Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)
5212Sprzedawcy uliczni żywności
521201Sprzedawca uliczny żywności
522Pracownicy sprzedaży w sklepach
5221Właściciele sklepów
522101Antykwariusz
522102Kioskarz
522103Właściciel małego sklepu
5222Kierownicy sprzedaży w marketach
522201Kierownik sali sprzedaży
522202Kierownik stoiska w markecie
5223Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
522301Sprzedawca s
522302Sprzedawca w branży mięsnej
522303Sprzedawca w branży przemysłowej
522304Sprzedawca w branży spożywczej
522305Technik handlowiec s
522306Technik księgarstwa s
522390Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
523Kasjerzy i sprzedawcy biletów
5230Kasjerzy i sprzedawcy biletów
523001Kasjer biletowy
523002Kasjer handlowy
523003Kasjer w zakładzie pracy
523090Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów
524Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni
5241Modelki i modele
524101Modelka / model prezentacji ubiorów
524102Modelka / model twórczości reklamowej i artystycznej
524190Pozostałe modelki i modele
5242Demonstratorzy wyrobów
524201Demonstrator wyrobów
5243Agenci sprzedaży bezpośredniej
524301Akwizytor
524302Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej
5244Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
524401Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej
524402Organizator obsługi sprzedaży internetowej
524403Sprzedawca na telefon
524404Telemarketer
5245Pracownicy stacji obsługi pojazdów
524501Ekspedient w stacji obsługi pojazdów
524502Sprzedawca w stacji paliw
5246Wydawcy posiłków
524601Wydawca posiłków / bufetowy
5249Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
524901Bukieciarz
524902Doradca klienta
524903Ekspedient w punkcie usługowym
524904Hostessa
524990Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
53Pracownicy opieki osobistej i pokrewni
531Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli
5311Opiekunowie dziecięcy
531101Asystent edukacji romskiej
531102Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych
531103Opiekunka dzieci w drodze do szkoły
531104Opiekunka dziecięca domowa
531105Rodzic zastępczy
531190Pozostali opiekunowie dziecięcy
5312Asystenci nauczycieli
531201Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca
531202Asystent nauczyciela przedszkola
532Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni
5321Pomocniczy personel medyczny
532101Asystentka pielęgniarska
532102Opiekun medyczny s
532190Pozostały pomocniczy personel medyczny
5322Pracownicy domowej opieki osobistej
532201Opiekunka domowa
532202Siostra PCK
532290Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej
5329Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
532901Pomoc apteczna
532902Pomoc dentystyczna
532903Preparator medyczny
532904Sanitariusz szpitalny
532905Zabiegowy balneologiczny
532990Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
54Pracownicy usług ochrony
541Pracownicy usług ochrony
5411Strażacy
541101Strażak
5412Strażnicy w zakładach dla nieletnich
541201Strażnik w zakładzie dla nieletnich
5413Pracownicy ochrony osób i mienia
541301Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu
541302Funkcjonariusz logistyki Biura Ochrony Rządu
541303Funkcjonariusz ochrony Biura Ochrony Rządu
541304Policjant służby prewencji
541305Policjant służby wspomagającej
541306Portier
541307Pracownik ochrony fizycznej bez licencji
541308Pracownik ochrony fizycznej I stopnia
541309Pracownik ochrony fizycznej II stopnia
541310Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia
541311Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia
541312Strażnik gminny / miejski
541313Strażnik straży marszałkowskiej
541314Strażnik straży ochrony kolei
541315Technik ochrony fizycznej osób i mienia s
541390Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia
5419Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
541901Pracownik obsługi monitoringu
541902Ratownik górniczy
541903Ratownik górski
541904Ratownik morski
541905Ratownik pokładowy
541906Ratownik wodny zawodowy
541907Strażnik leśny
541908Strażnik łowiecki
541909Strażnik rybacki
541990Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
6ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY
61Rolnicy produkcji towarowej
611Rolnicy produkcji roślinnej
6111Rolnicy upraw polowych
611101Kierownik małego przedsiębiorstwa upraw polowych
611102Rolnik łąkarz
611103Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych
611104Rolnik upraw polowych
611190Pozostali rolnicy upraw polowych
6112Sadownicy
611201Kierownik małego przedsiębiorstwa sadowniczego
611202Rolnik chmielarz
611203Sadownik
611290Pozostali sadownicy
6113Ogrodnicy
611301Chirurg pielęgniarz drzew
611302Kierownik małego przedsiębiorstwa ogrodniczego
611303Ogrodnik s
611304Ogrodnik producent nasion
611305Ogrodnik szkółkarz
611306Ogrodnik terenów zieleni
611307Ogrodnik - uprawa grzybów jadalnych
611308Ogrodnik - uprawa roślin ozdobnych
611309Ogrodnik - uprawa warzyw polowych
611310Ogrodnik - uprawy pod osłonami
611311Producent i zbieracz ziół
611390Pozostali ogrodnicy
6114Rolnicy upraw mieszanych
611401Kierownik małego przedsiębiorstwa upraw mieszanych
611402Producent zdrowej żywności
611403Rolnik upraw mieszanych
612Hodowcy zwierząt
6121Hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej
612101Dojarz
612102Hodowca bydła
612103Hodowca koni
612104Hodowca owiec
612105Hodowca trzody chlewnej
612106Hodowca zwierząt domowych
612107Hodowca zwierząt futerkowych
612108Juhas
612109Kierownik małego przedsiębiorstwa wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej
612110Masztalerz
612190Pozostali hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej
6122Hodowcy drobiu
612201Hodowca drobiu
612202Kierownik małego przedsiębiorstwa hodowli drobiu
612203Pracownik wylęgarni drobiu
6123Pszczelarze i hodowcy jedwabników
612301Hodowca jedwabników
612302Pszczelarz s
6129Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
612901Hodowca inwentarza mieszanego
612902Hodowca ptaków
612903Hodowca zwierząt laboratoryjnych
612990Pozostali hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
613Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
6130Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
613001Baca
613002Kierownik małego przedsiębiorstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej
613003Rolnik s
62Leśnicy i rybacy
621Robotnicy leśni i pokrewni
6210Robotnicy leśni i pokrewni
621001Drwal / pilarz drzew
621002Robotnik leśny
621003Wozak zrywkarz
621090Pozostali robotnicy leśni i pokrewni
622Rybacy
6221Hodowcy ryb
622101Rybak hodowca
622102Rybak stawowy
6222Rybacy śródlądowi
622201Rybak śródlądowy s
6223Rybacy morscy
622301Rybak rybołówstwa morskiego
63Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby
631Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby
6310Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby
631001Rolnik produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby
632Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby
6320Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby
632001Hodowca zwierząt pracujący na własne potrzeby
633Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
6330Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
633001Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
634Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
6341Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
634001Rybak pracujący na własne potrzeby
634002Zbieracz owoców, ziół i innych roślin
7ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY
71Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)
711Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni
7111Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
711101Konserwator budynków
711102Monter konstrukcji budowlanych s
711103Renowator zabytków architektury s
7112Murarze i pokrewni
711201Monter kamiennych elementów budowlanych
711202Murarz s
711203Zdun s
711204Murarz-tynkarz S
7113Robotnicy obróbki kamienia
711301Kamieniarz s
7114Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
711401Betoniarz
711402Betoniarz-zbrojarz s
711403Palowniczy
711404Zbrojarz
7115Cieśle i stolarze budowlani
711501Cieśla s
711502Cieśla szalunkowy
711503Stolarz budowlany
711504Szkutnik
7116Robotnicy budowy dróg i pokrewni
711601Brukarz
711602Dróżnik obchodowy
711603Monter nawierzchni kolejowej s
711604Mostowniczy
711605Toromistrz
711606Układacz nawierzchni drogowych
7117Monterzy budownictwa wodnego
711701Monter budownictwa wodnego s
7119Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
711901Montażysta dekoracji
711902Monter reklam
711903Monter rusztowań
711904Robotnik rozbiórki budowli
711990Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
712Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni
7121Dekarze
712101Dekarz s
7122Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
712201Cykliniarz
712202Glazurnik
712203Parkieciarz
712204Posadzkarz s
712290Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
7123Tynkarze i pokrewni
712301Monter ociepleń budynków
712302Sztukator
712303Tynkarz
712390Pozostali tynkarze i pokrewni
7124Monterzy izolacji
712401Monter izolacji budowlanych s
712402Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych
712403Monter izolacji przemysłowych s
712404Termoizoler
712490Pozostali monterzy izolacji
7125Szklarze
712501Monter / składacz okien
712502Szklarz
712503Szklarz budowlany
712504Szklarz pojazdów
712505Witrażownik
7126Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych
712601Hydraulik
712602Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
712603Monter instalacji gazowych s
712604Monter instalacji i urządzeń sanitarnych s
712605Monter rurociągów górniczych
712606Monter rurociągów okrętowych
712607Monter rurociągów przemysłowych
712608Monter sieci cieplnych
712609Monter sieci deszczownianych
712610Monter sieci gazowych
712611Monter sieci komunalnych s
712612Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
712613Monter systemów rurociągowych s
712614Monter urządzeń energii odnawialnej
712615Studniarz
712616Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
712690Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych
7127Monterzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
712701Mechanik urządzeń chłodniczych
712702Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
712703Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
7129Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
712901Monter płyt kartonowo-gipsowych
712902Monter suchej zabudowy
712903Monter żaluzji
712904Technolog robót wykończeniowych w budownictwie s
712905Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie s
712990Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
713Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
7131Malarze i pokrewni
713101Malarz-tapeciarz s
713102Malarz budowlany
713103Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych
713104Szpachlarz
713105Tapeciarz
713190Pozostali malarze i pokrewni
7132Lakiernicy
713201Lakiernik s
713202Lakiernik proszkowy
713203Lakiernik samochodowy
713204Lakiernik tworzyw sztucznych
713205Lakiernik wyrobów drzewnych
713206Malarz lakiernik samolotowy
713207Malarz lakiernik wyrobów metalowych
713208Piaskarz
713290Pozostali lakiernicy
7133Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
713301Alpinista przemysłowy
713302Czyściciel elewacji budowlanych
713303Kominiarz s
713304Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli
713390Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
72Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni
721Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni
7211Formierze odlewniczy i pokrewni
721101Brązownik
721102Formierz odlewnik
721103Ludwisarz
721104Modelarz odlewniczy s
721105Zalewacz form
721190Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni
7212Spawacze i pokrewni
721201Lutowacz
721202Operator automatów spawalniczych
721203Operator zgrzewarek
721204Spawacz metodą MAG
721205Spawacz metodą MIG
721206Spawacz metodą TIG
721207Spawacz ręczny gazowy
721208Spawacz ręczny łukiem elektrycznym
721209Zgrzewacz
721290Pozostali spawacze i pokrewni
7213Blacharze
721301Blacharz s
721302Blacharz budowlany
721303Blacharz izolacji przemysłowych s
721304Blacharz lotniczy
721305Blacharz okrętowy
721306Blacharz samochodowy s
7214Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
721401Monter bram
721402Monter kadłubów okrętowych s
721403Monter konstrukcji aluminiowych
721404Monter konstrukcji stalowych
721405Oczyszczacz konstrukcji stalowych
721490Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
7215Takielarze i monterzy konstrukcji linowych
721501Monter / konserwator kolei linowych
721502Monter konstrukcji linowych stałych
721503Monter wiertni
721504Takielarz
721590Pozostali monterzy konstrukcji linowych
722Kowale, ślusarze i pokrewni
7221Kowale i operatorzy pras kuźniczych
722101Kowal s
722102Kowal wyrobów zdobniczych
722103Operator pras kuźniczych
722104Podkuwacz koni
722190Pozostali kowale i operatorzy pras kuźniczych
7222Ślusarze i pokrewni
722201Eguterzysta
722202Płatnerz
722203Rusznikarz
722204Ślusarz s
722205Ślusarz galanterii metalowej
722206Ślusarz narzędziowy
722207Traser
722290Pozostali ślusarze i pokrewni
7223Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
722301Frezer
722302Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem
722303Operator maszyn do obróbki skrawaniem
722304Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli
722305Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych
722306Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych
722307Operator obrabiarek skrawających s
722308Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
722309Operator obrabiarek zespołowych
722310Operator urządzeń do wyważania i centrowania
722311Strugacz
722312Szlifierz metali
722313Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie
722314Tokarz w metalu
722315Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem
722316Wiertacz w metalu
722390Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
7224Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
722401Docieracz polerowacz
722402Szlifierz ostrzarz
722490Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali
723Mechanicy maszyn i urządzeń
7231Mechanicy pojazdów samochodowych
723101Mechanik autobusów
723102Mechanik ciągników
723103Mechanik pojazdów samochodowych s
723104Mechanik samochodów ciężarowych
723105Mechanik samochodów osobowych
723106Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG)
723190Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych
7232Mechanicy statków powietrznych i pokrewni
723201Mechanik płatowców
723202Mechanik silników lotniczych
723203Mechanik wyposażenia lotniczego statków powietrznych
723204Układacz konserwator spadochronów
723290Pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni
7233Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
723301Mechanik / konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników
723302Mechanik / konserwator urządzeń dźwignicowych
723303Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
723304Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
723305Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
723306Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
723307Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
723308Mechanik maszyn rolniczych
723309Mechanik maszyn szwalniczych
723310Mechanik-monter maszyn i urządzeń s
723311Mechanik okrętowy
723312Mechanik silników spalinowych
723313Mechanik taboru kolejowego
723314Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim s
723315Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych
723316Motorzysta statku morskiego
723317Motorzysta żeglugi śródlądowej
723390Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
7234Mechanicy pojazdów jednośladowych
723401Mechanik pojazdów jednośladowych
73Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni
731Rzemieślnicy
7311Mechanicy precyzyjni
731101Grawer
731102Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych s
731103Mechanik precyzyjny s
731104Optyk-mechanik s
731105Ortopeda mechanik
731106Zegarmistrz s
731190Pozostali mechanicy precyzyjni
7312Monterzy instrumentów muzycznych
731201Monter akordeonów
731202Monter fortepianów i pianin
731203Monter instrumentów dętych blaszanych
731204Monter instrumentów lutniczych
731205Monter instrumentów muzycznych s
731206Monter instrumentów perkusyjnych
731207Organomistrz
731290Pozostali monterzy instrumentów muzycznych
7313Jubilerzy, złotnicy i pokrewni
731301Bursztyniarz
731302Metaloplastyk
731303Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych
731304Szlifierz polerowacz wyrobów artystycznych
731305Złotnik-jubiler s
731390Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni
7314Ceramicy i pokrewni
731401Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
731402Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych
731403Formowacz ściernic
731404Formowacz wyrobów ceramicznych
731405Garncarz
731406Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych
731407Odlewnik wyrobów ceramicznych
731408Sortowacz-brakarz ceramiki
731409Szkliwierz ceramiki
731490Pozostali ceramicy i pokrewni
7315Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
731501Formowacz wyrobów szklanych
731502Hutnik-dmuchacz szkła
731503Krajacz szkła
731504Polerowacz szkła ręczny
731505Sortowacz-brakarz szkła
731506Szlifierz polerowacz szkła optycznego
731507Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego
731508Szlifierz szkła płaskiego
731590Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
7316Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
731601Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali
731602Galwanizer
731603Giloszer szkła
731604Grawer szkła
731605Lustrzarz
731606Pozłotnik
731607Rzeźbiarz szkła
731608Szyldziarz
731609Zdobnik ceramiki
731610Zdobnik szkła
731690Pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
7317Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów
731701Fajkarz
731702Koszykarz-plecionkarz s
731703Łubiankarz
731704Modelarz wyrobów plecionkarskich
731705Rzeźbiarz w drewnie
731706Sitarz
731707Szczotkarz
731708Trzciniarz
731790Pozostali rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów
7318Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów
731801Arkadownik
731802Dziewiarz
731803Koronkarka
731804Plecionkarz
731805Przędzarz
731806Przygotowywacz włókna
731807Renowator tkanin unikatowych
731808Rękodzielnik wyrobów włókienniczych s
731809Tkacz
731890Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów
7319Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
731901Pamiątkarz
731902Wytwórca galanterii
731903Wytwórca sztucznych kwiatów
731904Zabawkarz
731990Pozostali rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
732Robotnicy poligraficzni
7321Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
732101Fotograf poligraficzny
732102Fotograf w drukarni filmowej
732103Giloszer
732104Grawer poligraficzny
732105Komputerowy składacz tekstu
732106Moletownik
732107Montażysta reprodukcyjny
732108Operator DTP
732109Operator fotoskładu
732110Operator skanera poligraficznego
732111Rysownik litograficzny
732112Rytownik
732113Trawiacz poligraficzny
732190Pozostali pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
7322Drukarze
732201Drukarz s
732202Drukarz sitodrukowy
732203Drukarz tkanin
732204Maszynista maszyn fleksograficznych
732205Maszynista maszyn offsetowych
732206Maszynista maszyn typograficznych
732207Maszynista maszyn wklęsłodrukowych
732208Operator kserokopiarek
732290Pozostali drukarze
7323Introligatorzy i pokrewni
732301Introligator s
732302Introligator galanteryjny
732303Introligator poligraficzny
732304Operator maszyn introligatorskich
74Elektrycy i elektronicy
741Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy
7411Elektrycy budowlani i pokrewni
741101Elektromonter instalacji elektrycznych
741102Elektromonter reklam świetlnych
741103Elektryk s
741104Elektryk budowlany
741190Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni
7412Elektromechanicy i elektromonterzy
741201Elektromechanik s
741202Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych
741203Elektromechanik pojazdów samochodowych s
741204Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
741205Elektromechanik urządzeń chłodniczych
741206Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym
741207Elektromonter (elektryk) zakładowy
741208Elektromonter / konserwator urządzeń dźwignicowych
741209Elektromonter lotniczy
741210Elektromonter maszyn elektrycznych
741211Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
741212Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
741213Elektromonter okrętowy
741214Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych
741215Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych
741216Elektromonter taboru szynowego
741217Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
741218Elektromonter transformatorów
741219Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej
741220Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
741290Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy
7413Monterzy linii elektrycznych
741301Elektromonter linii kablowych
741302Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć
741303Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć
741304Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego
741305Elektromonter sieci trakcyjnej
741390Pozostali monterzy linii elektrycznych
742Monterzy elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
7421Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych
742101Automatyk sterowania ruchem kolejowym
742102Monter-elektronik s
742103Monter elektronik - aparatura medyczna
742104Monter elektronik - aparatura pomiarowa
742105Monter elektronik - elektroniczne instrumenty muzyczne
742106Monter elektronik - elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne
742107Monter elektronik - instalacja anten
742108Monter elektronik - naprawa sprzętu audiowizualnego
742109Monter elektronik - sprzęt komputerowy
742110Monter elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej
742111Monter elektronik - urządzenia radiokomunikacyjne
742112Monter elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne
742113Monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia
742114Monter mechatronik s
742115Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra
742116Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra
742117Serwisant sprzętu komputerowego
742190Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych
7422Monterzy i serwisanci sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
742201Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
742202Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych s
742203Monter sieci telekomunikacyjnych
75Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni
751Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni
7511Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
751101Garmażer
751102Jeliciarz
751103Przetwórca ryb
751104Rozbieracz-wykrawacz
751105Rzeźnik-wędliniarz s
751106Ubojowy
751107Wędliniarz s
751190Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
7512Piekarze, cukiernicy i pokrewni
751201Cukiernik s
751202Dekorator wyrobów cukierniczych
751203Karmelarz
751204Piekarz s
751290Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni
7513Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
751301Maślarz
751302Serowar
751390Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
7514Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
751401Młynarz
751402Przetwórca owoców i warzyw
751490Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
7515Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
751501Grzyboznawca
751502Klasyfikator dziczyzny i ptactwa
751503Klasyfikator grzybów
751504Klasyfikator jaj, drobiu i pierza
751505Klasyfikator ryb
751590Pozostali klasyfikatorzy żywności i pokrewni
752Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni
7521Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
752101Impregnator drewna
752102Manipulant drewna okrągłego
752103Mygłowacz
752104Parzelniczy drewna
752105Sortowacz materiałów drzewnych
752106Suszarniowy drewna
752190Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
7522Stolarze meblowi i pokrewni
752201Bednarz
752202Gięciarz drewna
752203Kołodziej
752204Renowator mebli artystycznych
752205Stolarz s
752206Stolarz galanterii drzewnej
752207Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych
752208Stolarz meblowy
752209Stolarz modelarz instrumentów muzycznych
752290Pozostali stolarze meblowi i pokrewni
7523Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
752301Frezer drewna
752302Operator maszyn do wyrobu kopyt i obcasów
752303Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich
752304Operator urządzeń do polerowania drewna
752305Pilarz
752306Polerowacz wyrobów z drewna
752307Strugacz drewna
752308Szlifierz materiałów drzewnych
752309Tartacznik
752310Tokarz w drewnie
752311Ustawiacz maszyn do obróbki drewna
752312Wiertacz drewna
752390Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni
753Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni
7531Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
753101Bieliźniarz
753102Gorseciarka
753103Kapelusznik-czapnik
753104Kożusznik
753105Krawiec s
753106Kuśnierz s
753107Modystka
753108Rękawicznik
753190Pozostali krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
7532Konstruktorzy i krojczowie odzieży
753201Konstruktor odzieży
753202Krojczy
7533Szwaczki, hafciarki i pokrewni
753301Hafciarka
753302Parasolnik
753303Szwaczka
753304Wytwórca abażurów
753305Żaglownik
753390Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni
7534Tapicerzy i pokrewni
753401Bieliźniarz-kołdrzarz
753402Tapicer s
753403Tapicer meblowy
753490Pozostali tapicerzy i pokrewni
7535Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
753501Garbarz skór s
753502Garbarz skór bez włosa
753503Klasyfikator skór
753504Konserwator skór surowych
753505Wyprawiacz skór futerkowych
753590Pozostali wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
7536Obuwnicy i pokrewni
753601Cholewkarz
753602Obuwnik s
753603Obuwnik miarowy
753604Obuwnik ortopedyczny
753605Obuwnik przemysłowy
753606Szewc naprawiacz
7537Kaletnicy, rymarze i pokrewni
753701Bandażysta ortopedyczny
753702Kaletnik s
753703Rymarz
754Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni
7541Nurkowie
754101Kierownik prac podwodnych
754102Nurek
754103Nurek saturowany
754104Operator systemów nurkowych
754105Płetwonurek ratownik
7542Strzałowi
754201Strzałowy
7543Brakarze wyrobów przemysłowych
754301Brakarz wyrobów przemysłowych
7544Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
754401Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
754402Pracownik ochrony roślin
7549Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
754901Monter znaków nawigacyjnych
8OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ
81Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych
811Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni
8111Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
811101Górnik eksploatacji podziemnej S
811102Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż S
811103Operator górniczych urządzeń sygnalizacyjnych (sygnalista)
811104Operator koparki
811105Operator koparkoładowarki
811106Operator ładowarki
811107Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu
811108Operator maszyn urabiających i ładujących
811109Operator obudów zmechanizowanych
811110Operator spycharki
811111Wydobywca kruszywa i gliny
811190Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
8112Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
811201Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu
811202Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud
811203Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla
811204Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych
8113Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
811301Górnik eksploatacji otworowej S
811302Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych
811303Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych S
811304Wiertacz studni
811305Wiertacz S
811390Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
8114Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
811401Hartowacz betonów i sylikatów
811402Krajacz materiałów budowlanych
811403Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich
811404Operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych
811405Operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego
811406Operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych
811407Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych
811408Pilarz kamienia
811409Szlifierz kamienia
811490Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
812Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu
8121Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
812101Ciągacz rur
812102Hartownik
812103Operator agregatów do obróbki cieplnej
812104Operator maszyn do produkcji drutów i prętów
812105Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej S
812106Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych S
812107Operator maszyn i urządzeń odlewniczych S
812108Operator maszyny rozlewniczej
812109Operator pieców do obróbki cieplnej
812110Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali
812111Operator urządzeń do elektrolitycznego uzyskiwania metali
812112Operator urządzeń próżniowego odgazowania stali
812113Operator urządzeń przygotowania wsadu
812114Operator urządzeń walcowni
812115Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni
812116Piecowy pieca łukowego
812117Pulpitowy wielkich pieców
812118Tłoczarz w metalu
812119Wytapiacz metali nieżelaznych
812120Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów
812190Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
8122Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
812201Operator urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok
812202Operator urządzeń do emaliowania
812203Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych
812204Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok
812205Operator urządzeń do platerowania
812206Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok
812207Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok
812290Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
813Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych
8131Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
813101Aparatowy procesów chemicznych
813102Operator maszyn do produkcji papy
813103Operator maszyn do produkcji taśm magnetycznych
813104Operator maszyn zapałczanych
813105Operator reaktorów i autoklawów
813106Operator urządzeń destylacyjnych
813107Operator urządzeń do ekstrakcji
813108Operator urządzeń do krystalizacji
813109Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
813110Operator urządzeń do produkcji cementu
813111Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych
813112Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych
813113Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów
813114Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych
813115Operator urządzeń do produkcji katalizatorów
813116Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych
813117Operator urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych
813118Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewnych
813119Operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych
813120Operator urządzeń do produkcji ołówków
813121Operator urządzeń do produkcji sadzy
813122Operator urządzeń do produkcji sztucznej skóry
813123Operator urządzeń do produkcji środków piorących i myjących
813124Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych
813125Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych
813126Operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych
813127Operator urządzeń do produkcji wyrobów kosmetycznych
813128Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
813129Operator urządzeń filtrujących
813130Operator urządzeń granulujących
813131Operator urządzeń homogenizujących
813132Operator urządzeń koksowniczych
813133Operator urządzeń mieszających
813134Operator urządzeń przemysłu chemicznego S
813135Operator urządzeń rozdrabniających
813136Operator urządzeń sorpcyjnych
813137Operator urządzeń wyparnych
813138Operator wirówek
813139Stokażowy
813190Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
8132Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
813201Operator minilabu fotograficznego
813202Operator urządzeń do obróbki błon i filmów fotograficznych
813290Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
814Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych
8141Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
814101Aparatowy produkcji wyrobów maczanych
814102Operator urządzeń do wulkanizacji
814103Operator urządzeń przetwórstwa surowców gumowych
814104Wulkanizator
814105Wulkanizator taśm przenośnikowych
814190Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
8142Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
814201Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych
814202Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw
814203Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych
814204Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych
814205Operator urządzeń do cięcia folii i płyt
814206Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
814207Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
814208Operator wtryskarki
814209Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych S
814290Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
8143Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
814301Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych
814302Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury
814303Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów piśmiennych
814304Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych
814305Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej
814306Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei
814307Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru
814308Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej
814390Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
815Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych
8151Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
815101Operator maszyn do przygotowania włókien
815102Operator maszyn przędzalniczych
815103Operator przewijarek i skręcarek nitek
815190Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
8152Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
815201Operator maszyn dziewiarskich
815202Operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
815203Operator maszyn tkackich
815204Operator maszyn w przemyśle włókienniczym S
815290Pozostali operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
8153Operatorzy maszyn do szycia
815301Operator maszyn do szycia
8154Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
815401Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
8155Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
815501Operator agregatów natryskowych
815502Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki skór
815503Operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbki skór
815590Pozostali operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
8156Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni
815601Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych
815602Operator urządzeń kaletniczych
815603Operator urządzeń montażowych obuwia
815604Operator urządzeń wykrawających elementy obuwia
815690Pozostali operatorzy maszyn do produkcji obuwia
8157Operatorzy maszyn do prania
815701Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów
815702Pracownik pralni chemicznej
8159Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
815901Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin
815902Operator maszyn tapicerskich
815903Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży
815904Operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających
815990Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
816Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
8160Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
816001Aparatowy produkcji drożdży
816002Aparatowy produkcji octu
816003Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego S
816004Operator urządzeń do konfekcjonowania herbaty
816005Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego
816006Operator urządzeń do produkcji cukru
816007Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych
816008Operator urządzeń do produkcji majonezu i musztardy
816009Operator urządzeń do produkcji makaronu
816010Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych
816011Operator urządzeń do produkcji pasz
816012Operator urządzeń do produkcji pieczywa
816013Operator urządzeń do produkcji piwa
816014Operator urządzeń do produkcji spirytusu
816015Operator urządzeń do produkcji tłuszczów roślinnych
816016Operator urządzeń do produkcji wina
816017Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych
816018Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich
816019Operator urządzeń do produkcji wyrobów spirytusowych
816020Operator urządzeń do przerobu ziarna kakaowego
816021Operator urządzeń do przerobu ziarna zbóż
816022Operator urządzeń do suszenia zbóż
816023Operator urządzeń elewatorów zbożowych
816024Operator urządzeń linii aseptycznego rozlewu w opakowania kartonowe
816025Operator urządzeń przemysłu tytoniowego
816026Operator urządzeń przetwórstwa drobiu
816027Operator urządzeń przetwórstwa kawy
816028Operator urządzeń przetwórstwa mięsa
816029Operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego
816030Operator urządzeń przetwórstwa ryb
816031Operator urządzeń przetwórstwa ziemniaczanego
816090Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
817Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru
8171Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
817101Operator kalandrów wyrobów papierowych
817102Operator linii do belowania makulatury
817103Operator maszyny odwadniającej celulozę
817104Operator maszyny papierniczej
817105Operator maszyny tekturniczej
817106Operator pergaminiarki
817107Operator urządzeń bielących masy włókniste
817108Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych
817109Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej
817110Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych
817111Operator urządzeń do ścierania drewna
817112Operator urządzeń rębalni drewna
817113Operator urządzeń rozwłókniających
817114Operator urządzeń warzelni
817190Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
8172Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
817201Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek
817202Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy
817203Operator pras w produkcji drzewnej
817204Operator sklejarek płyt stolarskich
817205Operator skrawarek drewna
817206Operator spajarek okleiny i łuszczki
817207Operator strugarek i frezarek do drewna
817208Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt
817209Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy
817290Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna
818Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych
8181Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
818101Operator automatów do formowania wyrobów szklanych
818102Operator maszyn do formowania szkła płaskiego
818103Operator odprężarek wyrobów szklanych
818104Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła
818105Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
818106Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych
818107Operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych
818108Operator urządzeń do formowania wyrobów sylikatowych
818109Operator urządzeń do gięcia szkła
818110Operator urządzeń do hartowania szkła
818111Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych
818112Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła
818113Operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych
818114Operator urządzeń do produkcji termosów
818115Operator urządzeń przemysłu ceramicznego S
818116Operator urządzeń przemysłu szklarskiego S
818117Prasowacz ceramiki elektronicznej i elektrotechnicznej
818118Przygotowywacz mas ceramicznych
818119Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych
818120Szlifierz ceramiki
818121Szlifierz polerowacz szkła maszynowy
818122Topiarz fryty
818123Topiarz mas mineralnych
818124Topiarz szkła
818125Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych
818126Wypalacz wyrobów ceramicznych
818190Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
8182Maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni
818201Maszynista kotła
818202Maszynista urządzeń nawęglania
818203Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania
818204Palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych
818205Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych
818206Palacz kotłów parowych
818290Pozostali maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni
8183Operatorzy urządzeń pakujących, do napełniania butelek i urządzeń znakujących
818301Operator maszyn kopertujących
818302Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek
818303Operator urządzeń pakujących
818304Operator urządzeń znakujących
8189Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
818901Operator urządzeń do paletyzacji
818902Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych
818990Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani
82Monterzy
821Monterzy
8211Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
821101Monter aparatów i przyrządów optycznych
821102Monter aparatury i urządzeń chemicznych
821103Monter kotłów i armatury kotłowej
821104Monter maszyn i urządzeń okrętowych
821105Monter maszyn i urządzeń przemysłowych
821106Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych
821107Monter obrabiarek
821108Monter płatowców i śmigłowców
821109Monter pojazdów i urządzeń transportowych
821110Monter silników spalinowych
821111Monter sprzętu gospodarstwa domowego
821112Monter taboru szynowego
821113Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych
821114Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych
821115Monter urządzeń laserowych
821116Monter urządzeń sterowania ruchem kolejowym
821190Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
8212Monterzy sprzętu elektrycznego
821201Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej
821202Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
821203Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych
821204Monter maszyn elektrycznych
821205Monter osprzętu elektrotechnicznego
821206Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
821290Pozostali monterzy sprzętu elektrycznego
8213Monterzy sprzętu elektronicznego
821301Monter aparatury i urządzeń techniki jądrowej
821302Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń
821303Monter elektroniki samochodowej
821304Monter podzespołów i zespołów elektronicznych
821305Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego
821306Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych
821390Pozostali monterzy sprzętu elektronicznego
8219Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
821901Konfekcjoner wyrobów gumowych
821902Monter mebli
821903Monter rowerów i wózków
821904Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów
821905Monter wyrobów z drewna
821906Monter wyrobów z tworzyw sztucznych
821907Składacz sprzętu spadochronowego
821990Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
83Kierowcy i operatorzy pojazdów
831Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni
8311Maszyniści kolejowi i metra
831101Kierowca drezyny i wózka motorowego
831102Kierowca lokomotywy spalinowej
831103Maszynista pociągu metra
831104Maszynista pojazdu trakcyjnego
831105Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra
831106Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych
831107Pomocnik maszynisty pojazdu trakcyjnego
831190Pozostali maszyniści kolejowi i metra
8312Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
831201Dróżnik przejazdowy
831202Dyspozytor ruchu metra
831203Dyżurny ruchu i stacji metra
831204Dyżurny ruchu kolejowego
831205Manewrowy
831206Manewrowy metra
831207Nastawniczy
831208Operator pociągowy
831209Rewident taboru kolejowego
831210Ustawiacz
831211Zwrotniczy
831290Pozostali dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
832Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli
8321Kierowcy motocykli
832101Kurier motocyklowy
8322Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
832201Kierowca mechanik
832202Kierowca samochodu dostawczego
832203Kierowca samochodu osobowego
832204Przewoźnik osób
832205Taksówkarz
833Kierowcy ciężarówek i autobusów
8331Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
833101Kierowca autobusu
833102Kierowca trolejbusu
833103Motorniczy tramwaju
8332Kierowcy samochodów ciężarowych
833201Kierowca autocysterny
833202Kierowca ciągnika siodłowego
833203Kierowca samochodu ciężarowego
834Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni
8341Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
834101Kierowca ciągnika rolniczego
834102Kombajnista (kierowca kombajnu)
834103Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych S
834104Operator ciągników zrywkowych do zrywki podwieszanej
834105Operator maszyn leśnych S
834106Operator maszyn ogrodniczych
834107Operator maszyn rolniczych
834108Operator nadsiębiernych ciągników zrywkowych
834109Operator urządzeń technologicznych stosowanych w leśnictwie
834110Operator wielooperacyjnych samojezdnych maszyn leśnych
834111Operator zrywkowych kolejek linowych
834190Pozostali operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
8342Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
834201Mechanik maszyn i urządzeń drogowych S
834202Operator maszyn drogowych
834203Operator maszyn i sprzętu torowego
834204Operator sprzętu ciężkiego
834290Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
8343Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
834301Maszynista doku
834302Maszynista górniczych maszyn wyciągowych
834303Maszynista kolei linowych
834304Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników
834305Maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych
834306Operator dźwignic linotorowych
834307Operator-mechanik wyciągarki szybowcowej
834308Operator mostu zwodzonego
834309Operator przenośników
834310Operator przenośników taśmowych
834311Operator suwnic (suwnicowy)
834312Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni
834313Operator urządzeń ładunkowych silosu
834314Operator wieżowy przenośnika taśmowego
834315Operator wywrotnic wagonowych
834316Operator żurawia jezdniowego
834317Operator żurawia wieżowego
834390Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
8344Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
834401Kierowca operator wózków jezdniowych
835Marynarze i pokrewni
8350Marynarze i pokrewni
835001Flisak-retman
835002Latarnik
835003Marynarz statku morskiego
835004Marynarz w żegludze śródlądowej
835005Sternik żeglugi śródlądowej
835090Pozostali marynarze i pokrewni
9PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH
91Pomoce domowe i sprzątaczki
911Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe
9111Pomoce domowe i sprzątaczki
911101Pomoc domowa
911102Sprzątaczka domowa
9112Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
911201Łazienkowa
911202Palacz pieców zwykłych
911203Pokojowa
911204Pomoc laboratoryjna
911205Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej S
911206Salowa
911207Sprzątaczka biurowa
911208Sprzątacz pojazdów
911290Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne
912Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze
9121Praczki ręczne i prasowacze
912101Maglarz
912102Praczka
912103Prasowaczka ręczna
9122Czyściciele pojazdów
912201Czyściciel pojazdów
912202Operator myjni
9123Zmywacze okien
912301Zmywacz okien (czyściciel szyb)
9129Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
912901Czyściciel basenów pływackich
912902Czyściciel dywanów
912903Zmywacz graffiti
92Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie
921Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie
9211Robotnicy pomocniczy przy pracach polowych
921101Pomocniczy robotnik polowy
9212Robotnicy pomocniczy przy hodowli zwierząt
921201Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt
9213Robotnicy pomocniczy przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
921301Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
9214Robotnicy pomocniczy w ogrodnictwie i sadownictwie
921401Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni
921402Pomocniczy robotnik szklarniowy
921403Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym
9215Robotnicy pomocniczy w leśnictwie
921501Pomocniczy robotnik leśny
921502Pomocniczy robotnik w łowiectwie
9216Robotnicy pomocniczy w rybołówstwie i uprawach wodnych
921601Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim
93Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie
931Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie
9311Robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach
931101Robotnik górniczy dołowy
931102Robotnik naziemny w górnictwie
931190Pozostali robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach
9312Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
931201Grabarz
931202Kopacz
931203Meliorant
931204Oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)
931205Robotnik drogowy
931206Robotnik mostowy
931207Robotnik torowy
931290Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
9313Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym
931301Robotnik budowlany
932Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle
9321Pakowacze
932101Pakowacz
9329Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
932901Konserwator części
932902Lagowacz
932903Liczarz
932904Patroszacz ryb
932905Pomoc krawiecka
932906Pomocnik ciastkarza
932907Pomocnik lakiernika
932908Pomocnik mechanika
932909Pomocnik mleczarski
932910Pomocnik piekarza
932911Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym
932912Robotnik przy myciu części i zespołów
932913Sortowacz
932914Wydawca materiałów
932915Znakowacz wyrobów
932990Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle
933Robotnicy pomocniczy transportu i prac magazynowych
9331Prowadzący pojazdy napędzane siłą mięśni
933101Rykszarz
9332Prowadzący pojazdy ciągnięte przez zwierzęta
933201Dorożkarz
933202Wozak
9333Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
933301Ładowacz
933302Napełniający zbiorniki transportowe
933303Pracownik przeprowadzkowy
933304Robotnik magazynowy
933305Robotnik na rampie
933306Robotnik portowy (doker)
933307Sztauer-trymer
933308Tragarz
933309Wagowy
933390Pozostali robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
9334Układacze towarów na półkach
933401Pracownik rozkładający towar na półkach
94Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki
941Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki
9411Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
941101Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food
9412Pomoce kuchenne
941201Pomoc kuchenna
941202Zmywacz naczyń
95Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach
951Pracownicy świadczący usługi na ulicach
9510Pracownicy świadczący usługi na ulicach
951001Czyściciel butów
951002Dystrybutor ulotek
951003Rozlepiacz afiszy
951004Zmywacz szyb samochodowych uliczny
951090Pozostali pracownicy świadczący usługi na ulicach
952Sprzedawcy uliczni produktów nieżywnościowych
9520Sprzedawcy uliczni produktów nieżywnościowych
952001Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych
96Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych
961Ładowacze nieczystości i pokrewni
9611Ładowacze nieczystości
961101Ładowacz nieczystości płynnych
961102Ładowacz nieczystości stałych
9612Sortowacze odpadów
961201Sortowacz surowców wtórnych
9613Zamiatacze i pokrewni
961301Robotnik oczyszczania miasta
961302Robotnik placowy
961303Zamiatacz
962Pozostali pracownicy przy pracach prostych
9621Gońcy, bagażowi i pokrewni
962101Bagażowy
962102Boy hotelowy
962103Dostawca potraw
962104Dźwigowy (windziarz)
962105Goniec
962106Kolporter
962107Noszowy
962190Pozostali posłańcy, kurierzy i bagażowi
9622Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
962201Pracownik prac dorywczych
962202Statysta
9623Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów
962301Odczytywacz liczników
962302Wybieracz monet / żetonów z automatów
9629Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani
962901Bileter
962902Dozorca
962903Parkingowy
962904Szaleciarz
962905Szatniarz
962906Woźny
962990Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani
0SIŁY ZBROJNE
01Oficerowie sił zbrojnych
011Oficerowie sił zbrojnych
0111Oficerowie sił zbrojnych
011101Oficer sił zbrojnych
02Podoficerowie sił zbrojnych
021Podoficerowie sił zbrojnych
0211Podoficerowie sił zbrojnych
021101Podoficer sił zbrojnych
03Żołnierze szeregowi
031Żołnierze szeregowi
0311Żołnierze szeregowi
031101Żołnierz szeregowy

OBJAŚNIENIA DO STRUKTURY

KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy.

Klasyfikacja została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08, przyjętego w grudniu 2007 roku na trójstronnym Spotkaniu Ekspertów ds. Statystyki Pracy dotyczącym aktualizacji Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO), zwołanym przez Organ Wykonawczy Międzynarodowego Biura Pracy (ILO) zgodnie z postanowieniami Rezolucji z roku 2003 z XVII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy (ICLS).

Zasadniczy układ klasyfikacji zawodów i specjalności, kryteria klasyfikacyjne oraz system kodowy przyjęto zgodnie z Międzynarodowym Standardem ISCO-08.

Struktura klasyfikacji oparta jest na systemie pojęć, z których najważniejsze to: zawód, specjalność, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe.

Zawód zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów.

Zawód może dzielić się na specjalności. Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy) wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

Umiejętność określono jako sprawdzoną możliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), natomiast przez kwalifikacje zawodowe rozumiane są układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych.

Dla celów klasyfikacji istotne są dwa aspekty kwalifikacji: poziom i specjalizacja. Poziom kwalifikacji potraktowano jako funkcję kompleksowości i zakresu umiejętności (kompleksowość umiejętności traktując jako czynnik ważniejszy), wynikających ze złożoności oraz zakresu zadań i obowiązków. Specjalizację kwalifikacji zdefiniowano natomiast przez rodzaj koniecznej wiedzy czy umiejętność posługiwania się określonymi urządzeniami i narzędziami lub przez rodzaj stosowanych materiałów czy produkowanych wyrobów albo rodzaj świadczonych usług.

W klasyfikacji, podobnie jak w ISCO-08, uwzględniono cztery szerokie poziomy kwalifikacji, które zdefiniowano w odniesieniu do poziomów wykształcenia określonych w Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych (ISCED 97). Nie oznacza to, że kwalifikacje można uzyskać tylko w ramach systemu szkolnego. Kwalifikacje mogą być i często są nabywane w ramach systemu kursowego lub poprzez praktykę. Decydującym czynnikiem dla określenia, jak dany zawód powinien być sklasyfikowany, są wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonania zadań i obowiązków, a nie sposób, w jaki te kwalifikacje są osiągane. Jednak przyjęte definicje mają zastosowanie, gdy niezbędne kwalifikacje zawodowe są nabywane poprzez formalne wykształcenie lub szkolenie:

1) pierwszy poziom kwalifikacji (oznaczający kwalifikacje elementarne) - odniesiono do pierwszego poziomu wykształcenia ISCED uzyskiwanego w szkole podstawowej;

2) drugi poziom kwalifikacji - odniesiono do drugiego poziomu wykształcenia ISCED uzyskiwanego w gimnazjum oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED uzyskiwanego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i zasadniczej szkole zawodowej;

3) trzeci poziom kwalifikacji - odniesiono do czwartego poziomu wykształcenia ISCED uzyskiwanego w szkole policealnej oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED uzyskiwanego w technikum;

4) czwarty poziom kwalifikacji - odniesiono do piątego poziomu wykształcenia ISCED uzyskiwanego na studiach wyższych zawodowych (kończących się tytułem licencjata lub inżyniera), studiach magisterskich i studiach podyplomowych oraz do szóstego poziomu wykształcenia ISCED uzyskiwanego na studiach doktoranckich.

Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy średnie, duże i wielkie, na podstawie podobieństwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego zawodu (specjalności) z uwzględnieniem obydwu aspektów kwalifikacji, tj. ich poziomu i specjalizacji.

W końcowym efekcie struktura klasyfikacji obejmuje 10 grup wielkich, 43 grupy duże (wewnętrzny podział grup wielkich), 132 grupy średnie (wewnętrzny podział grup dużych) i 444 grupy elementarne (wewnętrzny podział grup średnich), przy czym grupy elementarne obejmują 2366 zawodów i specjalności*.

Tabela 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kwalifikacji

Lp.Nazwa grupy wielkiejLiczba grup w ramach grupy wielkiejLiczba zawodów i specjalnościPoziom kwalifikacji
dużychśrednichelementarnych
1Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy411311413+4
2Specjaliści630986634
3Technicy i inny średni personel520874713
4Pracownicy biurowi4827682+3
5Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy412391322+3
6Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy3917542
7Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy514694002
8Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń314413362
9Pracownicy przy pracach

prostych

61132981
10Siły zbrojne33331, 2 + 4
RAZEM431324442366

* Międzynarodowy Standard ISCO 08, na którym opiera się polska klasyfikacja, zawiera grupy wielkie, duże, średnie i elementarne. MOP na stronach internetowych udostępnia Standard ISCO 08 z opisami grup elementarnych i przykładami zawodów i specjalności/prac.

Wszystkie pozycje klasyfikacyjne opatrzone zostały symbolem cyfrowym (kodem). Grupy wielkie oznaczono symbolem jednocyfrowym, grupy duże - dwucyfrowym, grupy średnie - trzycyfrowym, a elementarne czterocyfrowym. Poszczególnym zawodom i specjalnościom przyporządkowano kod sześciocyfrowy.

Przyjęty w klasyfikacji schemat symboliki przedstawia się następująco:

wzór

* Cyfra 9 oznacza kategorię "pozostali..." lub "...gdzie indziej niesklasyfikowani".

** Jeśli w grupie średniej wyróżniono tylko jedną grupę elementarną, otrzymuje ona wyróżnik 0 (zgodnie z zasadą zastosowaną w klasyfikacji ISCO-08).

Poszczególne grupy wielkie zawodów można scharakteryzować następująco:

1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Grupa ta obejmuje zawody, w których podstawowymi zadaniami są planowanie, określanie i realizowanie podstawowych celów i kierunków polityki państwa, formułowanie przepisów prawnych oraz kierowanie działalnością jednostek administracji publicznej, a także sprawowanie funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych jednostkach organizacyjnych.

2. Specjaliści

Grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Ich główne zadania to wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych, powiększanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania i twórczość oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie.

3. Technicy i inny średni personel

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz artystycznych koncepcji i metod działania.

4. Pracownicy biurowi

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do zapisywania, organizowania, przechowywania i wyszukiwania informacji, obliczania danych liczbowych, finansowych i statystycznych oraz wykonywania obowiązków wobec klientów, szczególnie związanych z operacjami pieniężnymi, organizowaniem podróży, informacjami i spotkaniami w zakresie biznesu.

5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do świadczenia usług ochrony, usług osobistych związanych m.in. z podróżą, prowadzeniem gospodarstwa, dostarczaniem żywności, opieką osobistą oraz do sprzedawania i demonstrowania towarów w sklepach hurtowych czy detalicznych.

6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uprawy i zbioru ziemiopłodów, zbierania owoców lub roślin dziko rosnących, uprawy i eksploatacji lasów, chowu i hodowli zwierząt, połowów lub hodowli ryb.

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania i naprawy towarów oraz budowy, konserwacji i naprawy dróg, konstrukcji i maszyn. Główne zadania wymagają znajomości i zrozumienia charakteru pracy, stosowanych materiałów, maszyn i wytwarzanych produktów.

8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do prowadzenia pojazdów i innego sprzętu ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji pracy maszyn i urządzeń przemysłowych na miejscu lub przy pomocy zdalnego sterowania oraz do montowania produktów z komponentów według ścisłych norm i metod. Wykonywanie zadań wymaga głównie posiadania wiedzy i zrozumienia zasad funkcjonowania obsługiwanych urządzeń.

9. Pracownicy przy pracach prostych

Grupa ta obejmuje zawody, które wymagają niskich lub podstawowych umiejętności i niewielkiej wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania przeważnie prostych i rutynowych prac. Praca wykonywana jest przy zastosowaniu prostych narzędzi ręcznych i przy ograniczonej własnej inicjatywie i ocenie. W niektórych przypadkach wymaga wysiłku fizycznego.

10. Siły zbrojne

W grupie tej klasyfikowani są żołnierze zawodowi.

Prawidłowe stosowanie klasyfikacji wymaga uwzględniania niżej podanych zasad.

1. W grupie wielkiej 1 zawody kierownicze klasyfikowane są zgodnie z pełnioną funkcją. Dyrektorzy, którzy jednocześnie są członkami zarządu, powinni być klasyfikowani w grupie 1121 - Dyrektorzy generalni i wykonawczy. Wszyscy pozostali dyrektorzy i kierownicy (w tym kierownicy liniowi) niebędący jednocześnie członkami zarządu powinni być klasyfikowani w grupach 12 - Kierownicy do spraw zarządzania i handlu, 13 - Kierownicy do spraw produkcji i usług oraz 14 - Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, zgodnie z ich zadaniami.

2. Jako kierowników należy klasyfikować tylko tych pracowników, których zadania kierownicze przeważają nad zadaniami wymagającymi kwalifikacji ściśle naukowych, technicznych, medycznych czy prawniczych. Jeśli natomiast przeważają te ostatnie zadania, jak np. w przypadku ordynatora oddziału szpitalnego, głównego konstruktora czy technologa, pracownicy ci traktowani są jako specjaliści, którym powierzono odpowiednie stanowiska, i w związku z tym powinni być klasyfikowani w grupie wielkiej 2.

3. Ponieważ klasyfikacja nie uwzględnia statusu zatrudnionych, więc również "pracujący właściciele" są klasyfikowani zależnie od tego, czy ich zadania i obowiązki są zasadniczo podobne do menedżera (kierownika) czy do pracownika wykonującego prace związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Tak więc osoby pracujące na własny rachunek, jako właściciele małych, często jednoosobowych zakładów usługowych, sklepów, piekarni, punktów krawieckich itp., powinni być klasyfikowani nie w grupie wielkiej 1, lecz jako sprzedawcy, piekarze czy krawcy.

4. Pracownicy naukowi, którzy jednocześnie są nauczycielami akademickimi, powinni być klasyfikowani jako nauczyciele szkół wyższych, a nie jako specjaliści w swojej dziedzinie.

5. W przypadkach gdy zadania pracownika wymagają wiedzy i umiejętności zdobywanych na różnych poziomach wykształcenia, jego zawód powinien być klasyfikowany zgodnie z zadaniami wymagającymi najwyższego poziomu, np. jeśli pracownik projektujący systemy komputerowe wykonuje również prace operatora wprowadzania danych, to pracownik ten powinien być klasyfikowany w grupie wielkiej 2 jako projektant systemów komputerowych.

6. W przypadkach gdy zadania pracownika są typowe dla kilku zawodów lub specjalności na tym samym poziomie kwalifikacji, jak np. w przypadku pracownika określanego jako blacharz-spawacz, pracownik ten powinien być klasyfikowany w zawodzie o przeważającym zespole czynności, a więc jako blacharz lub jako spawacz.

7. W przypadkach gdy zadania związane są z różnymi etapami procesu wytwarzania i dystrybucji produktów i usług, zadania związane z fazą produkcyjną powinny mieć priorytet nad zadaniami pochodnymi związanymi ze sprzedażą i marketingiem czy transportem, np. pracownik, który piecze chleb i go sprzedaje, powinien być klasyfikowany jako piekarz, a nie jako sprzedawca.

8. W grupie wielkiej 7 powinni być klasyfikowani ci robotnicy, których zadania wymagają znajomości i zrozumienia wszystkich faz procesów produkcji, stosowanych materiałów i narzędzi oraz właściwości i przeznaczenia produktu końcowego, niezależnie od tego, czy wykorzystywane w pracy maszyny i urządzenia są mniej lub bardziej skomplikowane.

9. W grupie wielkiej 8 powinni być klasyfikowani robotnicy obsługujący maszyny i urządzenia półautomatyczne, zmechanizowane linie produkcyjne, pracujący przy montażowych liniach z wymuszonym lub swobodnym taktem lub też nadzorujący zautomatyzowane linie czy urządzenia. Ich zadania wymagają głównie znajomości obsługi maszyn i urządzeń, reagowania na uszkodzenia maszyn oraz rozpoznawania i sygnalizowania lub usuwania wszelkich nieprawidłowości, zanim zdążą one w istotny sposób wpłynąć na proces produkcyjny.

10. Może zdarzyć się, że pracownik posiada wyższy bądź niższy poziom wykształcenia niż to zakłada usytuowanie zawodu w grupie wielkiej. W takich przypadkach należy brać pod uwagę miejsce zawodu w klasyfikacji, a nie poziom wykształcenia osoby klasyfikowanej. Na przykład zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, pielęgniarki i położne zostały sklasyfikowane w grupie wielkiej 2. Jeżeli pielęgniarka lub położna nie posiada wyższego wykształcenia, także powinna być sklasyfikowana w grupie wielkiej 2.

11. Zawody lub specjalności, których nie można przyporządkować do konkretnych pozycji ujętych w klasyfikacji, należy klasyfikować pod pozycją ".....90 ...gdzie indziej niesklasyfikowani", znajdującą się na końcu wielu grup elementarnych.

12. Pracowników zatrudnionych na stanowisku mistrza (na ogół wymagane jest wykształcenie średnie) klasyfikujemy w grupie wielkiej 3 Technicy i inny średni personel, zgodnie z profilem produkcji przedsiębiorstwa bądź wyuczonym zawodem. Osoby zatrudnione na stanowiskach brygadzistów (z reguły wykształcenie zasadnicze zawodowe) powinny być sklasyfikowane w grupie wielkiej 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w zależności od profilu produkcji przedsiębiorstwa lub wyuczonego zawodu.

Dla uproszczenia przyjęto w klasyfikacji tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, zaś nazwy rodzaju żeńskiego stosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie pracowników do określonych zawodów. Na świadectwach/zaświadczeniach potwierdzających nabycie kwalifikacji do pracy w określonych zawodach należy stosować nazwy zawodów występujące w klasyfikacji niezależnie od płci osoby, która uzyskała określone świadectwo/zaświadczenie. Na przykład kobieta, która zdobyła zawód fryzjera, na świadectwie powinna mieć podany zawód: fryzjer, a nie fryzjerka.

W przypadku niektórych zawodów podano dodatkowo w nawiasie często występujący na rynku pracy synonim lub odpowiednik.

Część zawodów ujętych w grupach wielkich od 3 do 8 oraz jeden zawód z grupy wielkiej 9 opatrzone są literą "S", co oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Poniżej zamieszczono zestawienie zawierające przyporządkowanie kodów zawodów z Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ) kodom zawodów Klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS). Zestawienie zawiera 209 zawodów, w tym jeden zawód, w którym kształcenie wygasa w 2012 roku.

Przyporządkowanie kodów zawodów z Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ) kodom zawodów Klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS)

Kod zawodu w KZSZ 2007Kod zawodu w KZiS 2010Nazwa zawodu w KZSZ 2007 i w KZiS 2010
311[01]311903Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
311[02]311103Technik analityk
311[04]311204Technik budownictwa
311[05]311910Technik budownictwa okrętowego
311[06]311207Technik dróg i mostów kolejowych
311[07]311408Technik elektronik
311[08]311303Technik elektryk
311[09]311912Technik garbarz
311[10]311104Technik geodeta
311[11]311105Technik geofizyk
311[12]311106Technik geolog
311[13]311701Technik górnictwa odkrywkowego
311[14]311702Technik górnictwa otworowego
311[15]311703Technik górnictwa podziemnego
311[16]311704Technik hutnik
311[17]311107Technik hydrolog
311[18]311914Technik instrumentów muzycznych
311[19]311208Technik inżynierii środowiska i melioracji
311[20]311504Technik mechanik
311[22]311512Technik mechanizacji rolnictwa
311[23]311108Technik meteorolog
311[24]325511Technik ochrony środowiska
311[25]311916Technik obuwnik
311[26]311705Technik odlewnik
311[27]311601Technik papiernictwa
311[28]311918Technik poligraf
311[30]311921Technik technologii ceramicznej
311[31]311603Technik technologii chemicznej
311[32]311922Technik technologii drewna
311[33]311925Technik technologii szkła
311[34]311924Technik technologii odzieży
311[35]311926Technik technologii wyrobów skórzanych
311[37]352203Technik telekomunikacji
311[38]311928Technik transportu kolejowego
311[39]311209Technik urządzeń sanitarnych
311[40]311707Technik wiertnik
311[41]311932Technik włókiennik
311[42]311931Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
311[45]311206Technik drogownictwa
311[46]311407Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
311[47]311302Technik elektroenergetyk transportu szynowego
311[49]311205Technik budownictwa wodnego
311[50]311410Technik mechatronik
311[51]311911Technik cyfrowych procesów graficznych
311[52]311513Technik pojazdów samochodowych
311[53]311706Technik przeróbki kopalin stałych
312[01]351203Technik informatyk
312[02]351103Technik teleinformatyk
313[01]343104Fototechnik
313[04]352121Technik urządzeń audiowizualnych
313[05]343101Fotograf
313[06]352101Asystent operatora dźwięku
313[07]343916Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
313[08]352119Technik dźwięku
313[09]352120Technik realizacji dźwięku
314[01]315214Technik nawigator morski
314[02]315216Technik żeglugi śródlądowej
314[03]315105Technik mechanik okrętowy
314[04]315215Technik rybołówstwa morskiego
314[05]315317Technik mechanik lotniczy
314[06]315316Technik awionik
315[01]325509Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
315[02]311919Technik pożarnictwa
321[01]314203Technik hodowca koni
321[02]314301Technik leśnik
321[03]314205Technik ogrodnik
321[04]314206Technik pszczelarz
321[05]314207Technik rolnik
321[06]314208Technik rybactwa śródlądowego
321[07]314202Technik architektury krajobrazu
321[09]314403Technik technologii żywności
321[10]322002Technik żywienia i gospodarstwa domowego
321[12]314402Technik przetwórstwa mleczarskiego
322[01]325101Asystentka stomatologiczna
322[03]325102Higienistka stomatologiczna
322[05]325906Ortoptystka
322[06]325601Ratownik medyczny
322[09]321402Technik dentystyczny
322[10]321301Technik farmaceutyczny
322[12]325402Technik masażysta
322[13]321403Technik ortopeda
322[14]324002Technik weterynarii
322[15]325907Terapeuta zajęciowy
322[16]325302Technik optyk
322[17]321401Protetyk słuchu
322[18]311409Technik elektroniki medycznej
322[19]321103Technik elektroradiolog
322[20]322001Dietetyk
322[21]325905Opiekunka dziecięca
341[01]331402Technik agrobiznesu
341[02]331403Technik ekonomista
341[03]522305Technik handlowiec
341[04]422402Technik hotelarstwa
341[05]422103Technik obsługi turystycznej
341[07]343403Technik organizacji usług gastronomicznych
341[08]515203Technik turystyki wiejskiej
342[01]333906Technik organizacji reklamy
342[02]333108Technik spedytor
342[03]333106Technik eksploatacji portów i terminali
342[04]333107Technik logistyk
342[05]311927Technik transportu drogowego
343[01]334306Technik administracji
346[02]341201Asystent osoby niepełnosprawnej
346[03]341204Opiekunka środowiskowa
346[04]341203Opiekun w domu pomocy społecznej
346[05]341202Opiekun osoby starszej
347[01]343502Aktor cyrkowy
347[02]343601Aktor scen muzycznych
347[03]343901Animator kultury
347[04]343602Muzyk
347[07]343204Plastyk
347[08]343701Tancerz
347[09]343203Florysta
347[10]343205Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
348[01]343301Bibliotekarz
348[02]441403Technik archiwista
348[03]343303Technik informacji naukowej
412[01]431103Technik rachunkowości
419[01]411004Technik prac biurowych
421[02]421108Technik usług pocztowych i finansowych
421[01]421109Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych (kształcenie wygasa w 2012 r.)
512[01]513101Kelner
512[02]512001Kucharz
512[05]512002Kucharz małej gastronomii
513[02]532102Opiekun medyczny
514[01]514101Fryzjer
514[02]514105Technik usług fryzjerskich
514[03]514207Technik usług kosmetycznych
515[01]541415Technik ochrony fizycznej osób i mienia
522[01]522301Sprzedawca
522[02]522306Technik księgarstwa
612[01]612302Pszczelarz
613[01]613003Rolnik
621[01]611303Ogrodnik
632[01]622201Rybak śródlądowy
711[02]811101Górnik eksploatacji podziemnej
711[03]811102Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
711[04]711301Kamieniarz
712[01]711402Betoniarz-zbrojarz
712[02]711501Cieśla
712[03]711701Monter budownictwa wodnego
712[04]711102Monter konstrukcji budowlanych
712[05]711603Monter nawierzchni kolejowej
712[06]711202Murarz
712[07]711103Renowator zabytków architektury
712[08]711203Zdun
713[01]712101Dekarz
713[02]712604Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
713[03]712611Monter sieci komunalnych
713[04]712613Monter systemów rurociągowych
713[05]712204Posadzkarz
713[06]712904Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
713[07]712603Monter instalacji gazowych
713[08]712401Monter izolacji budowlanych
713[09]712403Monter izolacji przemysłowych
714[01]713101Malarz-tapeciarz
714[02]713303Kominiarz
714[03]713201Lakiernik
721[01]721301Blacharz
721[02]721402Monter kadłubów okrętowych
721[03]721306Blacharz samochodowy
721[04]721104Modelarz odlewniczy
721[05]721303Blacharz izolacji przemysłowych
722[02]722307Operator obrabiarek skrawających
722[03]722204Ślusarz
722[04]722101Kowal
723[02]723310Mechanik-monter maszyn i urządzeń
723[03]834103Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
723[04]723103Mechanik pojazdów samochodowych
723[05]723314Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
724[01]741103Elektryk
724[02]741203Elektromechanik pojazdów samochodowych
724[05]741201Elektromechanik
725[01]742102Monter-elektronik
725[02]742202Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
725[03]742114Monter mechatronik
731[01]731102Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
731[02]731205Monter instrumentów muzycznych
731[03]731103Mechanik precyzyjny</