Klasyfikacja danych i system kodów w Systemie Informacji Medycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.473

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej2)

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
opis i funkcjonalność modułów, w których są gromadzone dane osobowe i jednostkowe dane medyczne przetwarzane w Systemie Informacji Medycznej, zwanym dalej "SIM";
2)
system kodów stosowanych przy oznaczaniu danych zawartych w modułach, o których mowa w pkt 1.
Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
2)
organie rejestracji - należy przez to rozumieć podmiot podległy lub nadzorowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, prowadzący Rejestr Systemów Kodowania, zwany dalej "RSK";
3)
organizacji przedstawiającej - należy przez to rozumieć podmiot składający do organu rejestracji wniosek o rejestrację systemu kodowania w RSK;
4)
systemie kodowania - należy przez to rozumieć kombinację zbioru znaczeń kodów i zbioru wartości kodów, opartą na schemacie kodowania.
Moduł podstawowy, w ramach swojej funkcjonalności, zapewnia następujące usługi:
1)
wprowadzania danych osobowych, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy;
2)
wprowadzania danych i informacji, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy;
3)
dostępu usługobiorców do własnych danych osobowych, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy;
4)
dostępu usługodawców i pracowników medycznych do danych osobowych, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz do informacji, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy, w zakresie posiadanych uprawnień;
5)
generowania raportów i analiz na podstawie danych i informacji, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy;
6)
udostępniania danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, podmiotom, o których mowa w art. 12 ust. 3-8 ustawy, w zakresie posiadanych przez nie uprawnień;
7)
przetwarzania danych niezbędnych do rozliczania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.
Moduł statystyczno-rozliczeniowy, w ramach, swojej funkcjonalności, zapewnia następujące usługi:
1)
przetwarzania jednostkowych danych medycznych;
2)
dostępu usługobiorców do własnych jednostkowych danych medycznych;
3)
dostępu usługodawców i pracowników medycznych do jednostkowych danych medycznych w zakresie nadanych uprawnień;
4)
możliwości dokonania przez usługobiorcę wyboru zakresu jednostkowych danych medycznych udostępnianych pracownikom medycznym;
5)
generowania raportów i analiz na podstawie jednostkowych danych medycznych;
6)
udostępniania jednostkowych danych medycznych podmiotom, o których mowa w art. 12 ust. 3-8 ustawy, w zakresie posiadanych przez nie uprawnień;
7)
przetwarzania danych niezbędnych do rozliczania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.
Moduł zleceń, w ramach swojej funkcjonalności, zapewnia następujące usługi:
1)
wystawiania przez pracownika medycznego skierowań, recept i zleceń, mających formę dokumentu elektronicznego, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy;
2)
dostępu usługodawców i pracowników medycznych do danych związanych z realizacją usługi, o której mowa w pkt 1, w ramach nadanych uprawnień;
3)
dostępu usługobiorców do własnych danych związanych z realizacją usługi, o której mowa w pkt 1;
4)
generowania raportów i analiz na podstawie danych związanych z realizacją usługi, o której mowa w pkt 1;
5)
udostępniania danych związanych z realizacją usługi, o której mowa w pkt 1, podmiotom, o których mowa w art. 12 ust. 3-8 ustawy, w zakresie posiadanych przez nie uprawnień;
6)
uniemożliwienia wpisania usługobiorcy na więcej niż jedną listę oczekujących na udzielenie świadczenia, w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3));
7)
udzielania przez usługobiorcę upoważnień do realizacji usług, o których mowa w pkt 1 i 2.
W celu określenia systemu kodów stosowanych przy oznaczaniu danych zawartych w modułach, w których są gromadzone dane osobowe i jednostkowe dane medyczne przetwarzane w SIM, tworzy się RSK.
1.
System kodowania stosowany przy oznaczaniu danych w modułach, w których są gromadzone dane osobowe i jednostkowe dane medyczne przetwarzane w SIM, podlega rejestracji w RSK.
2.
Warunkiem wprowadzenia do użytkowania systemu kodowania jest decyzja organu rejestracji o wpisie systemu kodowania do RSK.
3.
Decyzję o wpisie do RSK lub o zmianie wpisu w RSK organ rejestracji wydaje na podstawie wniosku o wpis do RSK lub o zmianę wpisu w RSK, przesłanego w postaci elektronicznej przez organizację przedstawiającą.
4.
Wzory wniosków elektronicznych, o których mowa w ust. 3, są przechowywane w centralnym repozytorium wzorów dokumentów, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), w portalu edukacyjno-informacyjnym, o którym mowa w art. 36 ustawy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia.
5.
RSK jest prowadzony w postaci elektronicznej.
RSK składa się z:
1)
Modułu Rejestru Instytucji;
2)
Modułu Systemów Kodowania.
1.
W Module Rejestru Instytucji są gromadzone dane o instytucjach biorących udział w procesie rejestracji i zarządzania systemami kodowania:
1)
organie rejestracji;
2)
organizacjach przedstawiających.
2.
W Module Rejestru Instytucji są gromadzone następujące dane:
1)
automatycznie nadawany unikatowy identyfikator;
2)
nazwa skrócona;
3)
nazwa pełna;
4)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
5)
numer REGON, o ile instytucja jest podmiotem gospodarki narodowej;
6)
dane adresowe:
a)
nazwa miejscowości,
b)
nazwa ulicy,
c)
numer ulicy,
d)
numer lokalu,
e)
poczta,
f)
kod pocztowy;
7)
adres URL;
8)
rodzaj i nazwa organizacji przedstawiającej;
9)
imię i nazwisko osoby do kontaktu;
10)
adres poczty elektronicznej;
11)
numer telefonu;
12)
numer faksu.
3.
Moduł Rejestru Instytucji, w ramach swoich funkcjonalności, umożliwia rejestrowanie i zmianę danych, o których mowa w ust. 2.
1.
W Module Systemów Kodowania są gromadzone następujące dane dotyczące zarejestrowanego systemu kodowania:
1)
identyfikator systemu - kod HCD;
2)
nazwa systemu;
3)
opis systemu;
4)
wersje językowe systemu;
5)
dane organizacji przedstawiającej;
6)
data pierwszej rejestracji i daty zarejestrowania kolejnych wersji;
7)
identyfikator aktualnej wersji - kod HCD;
8)
data wykreślenia systemu z RSK.
2.
W Module Systemów Kodowania gromadzone są także następujące dane dotyczące:
1)
wersji systemu kodowania:
a)
identyfikator wersji - kod HCD,
b)
data początku obowiązywania wersji,
c)
data unieważnienia wersji,
d)
data końca obowiązywania wersji;
2)
elementów systemu kodowania:
a)
kod bieżącego elementu,
b)
opis bieżącego elementu,
c)
kod elementu nadrzędnego;
3)
cech elementów systemu kodowania:
a)
kod cechy elementu,
b)
nazwa cechy elementu.
3.
Moduł Systemów Kodowania zapewnia usługę sieciową pozwalającą systemom zewnętrznym na:
1)
sprawdzenie aktualności posiadanej przez system zewnętrzny wersji systemu kodowania;
2)
pobranie nowej wersji systemu kodowania w przypadku, gdy jest ona dostępna.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 28 listopada 2012 r. pod numerem 2012/0665/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm. str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154.