Klasyfikacja części budżetowych oraz określenie ich dysponentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.907 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów *

Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
 Ustala się następującą klasyfikację części budżetowych:

01. Kancelaria Prezydenta RP

02. Kancelaria Sejmu

03. Kancelaria Senatu

04. Sąd Najwyższy

05. Naczelny Sąd Administracyjny

06. Trybunał Konstytucyjny

07. Najwyższa Izba Kontroli

08. Rzecznik Praw Obywatelskich

09. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

10. Urząd Ochrony Danych Osobowych

11. Krajowe Biuro Wyborcze

12. Państwowa Inspekcja Pracy

13. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

14. Rzecznik Praw Dziecka

15/00 Sądy powszechne

Celem oznakowania poszczególnych części budżetów sądów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol:

01. Ministerstwo Sprawiedliwości

02. Sąd Apelacyjny w Warszawie

03. Sąd Apelacyjny w Katowicach

04. Sąd Apelacyjny w Gdańsku

05. Sąd Apelacyjny w Poznaniu

06. Sąd Apelacyjny w Krakowie

07. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

08. Sąd Apelacyjny w Łodzi

09. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

10. Sąd Apelacyjny w Białymstoku

11. Sąd Apelacyjny w Lublinie

12. Sąd Apelacyjny w Szczecinie,

a nazwę części stanowi nazwa jednostki właściwej dla sprawującego funkcję dysponenta części budżetu państwa odpowiadającej sądom powszechnym oraz dysponenta części budżetu państwa odpowiadającej obszarowi apelacji

16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

17. Administracja publiczna

18. Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

20. Gospodarka

21. Gospodarka morska

22. Gospodarka wodna

23. Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

24. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25. Kultura fizyczna

26. Łączność

27. Informatyzacja

28. Szkolnictwo wyższe i nauka

29. Obrona narodowa

30. Oświata i wychowanie

31. Praca

32. Rolnictwo

33. Rozwój wsi

34. Rozwój regionalny

35. Rynki rolne

36. (uchylona)

37. Sprawiedliwość

38. (uchylona)

39. Transport

40. Turystyka

41. Środowisko

42. Sprawy wewnętrzne

43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

44. Zabezpieczenie społeczne

45. Sprawy zagraniczne

46. Zdrowie

47. Energia

48. Gospodarka złożami kopalin

49. Urząd Zamówień Publicznych

50. Urząd Regulacji Energetyki

51. Klimat

52. Krajowa Rada Sądownictwa

53. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

54. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

55. Aktywa państwowe

56. Centralne Biuro Antykorupcyjne

57. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

58. Główny Urząd Statystyczny

59. Agencja Wywiadu

60. Wyższy Urząd Górniczy

61. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

62. Rybołówstwo

63. Rodzina

64. Główny Urząd Miar

65. Polski Komitet Normalizacyjny

66. Rzecznik Praw Pacjenta

67. Polska Akademia Nauk

68. Państwowa Agencja Atomistyki

69. Żegluga śródlądowa

70. (uchylona)

71. Urząd Transportu Kolejowego

72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

74. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

75. Rządowe Centrum Legislacji

76. Urząd Komunikacji Elektronicznej

77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa

78. (uchylona)

79. Obsługa długu Skarbu Państwa

80. Regionalne izby obrachunkowe

81. Rezerwa ogólna

82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

83. Rezerwy celowe

84. Środki własne Unii Europejskiej

85/00 Województwa

Celem oznakowania poszczególnych części budżetów wojewodów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol:

02. Województwo dolnośląskie

04. Województwo kujawsko-pomorskie

06. Województwo lubelskie

08. Województwo lubuskie

10. Województwo łódzkie

12. Województwo małopolskie

14. Województwo mazowieckie

16. Województwo opolskie

18. Województwo podkarpackie

20. Województwo podlaskie

22. Województwo pomorskie

24. Województwo śląskie

26. Województwo świętokrzyskie

28. Województwo warmińsko-mazurskie

30. Województwo wielkopolskie

32. Województwo zachodniopomorskie,

a nazwę części stanowi nazwa województwa

86/00 Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Celem oznakowania poszczególnych części budżetów samorządowych kolegiów odwoławczych, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol:

01. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

03. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej

05. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku

07. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej

09. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

11. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie

13. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie

15. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie

17. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

19. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

21. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim

23. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze

25. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

27. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach

29. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

31. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie

33. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie

35. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

37. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie

39. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy

41. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

43. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

45. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

47. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi

49. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu

51. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie

53. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

55. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce

57. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile

59. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim

61. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku

63. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

65. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu

67. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu

69. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie

71. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach

73. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu

75. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

77. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

79. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach

81. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie

83. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu

85. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie

87. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

89. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu

91. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku

93. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

95. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu

97. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze,

a nazwę części stanowi nazwa samorządowego kolegium odwoławczego

87. Dochody budżetu środków europejskich

88. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury

89. Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15

90. Akademia Kopernikańska

97. Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

98. Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

1. 
Częściami budżetu państwa dysponują, z zastrzeżeniem ust. 2, dysponenci części budżetowych określeni w art. 2 pkt 8 oraz art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. 
Ustala się dysponentów:
1)
części 15/00 - Ministra Sprawiedliwości;
2)
części 77, 79, 82, 84, 87, 97 i 98 - ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych;
3)
części 80 - ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem części "88. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury", określonej w § 1, która wchodzi w życie z dniem 31 marca 2010 r. 2
* Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem z dnia 19 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U.2020.485).
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1699) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2022 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1346) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 2023 r.

2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. poz. 558, 977 i 1207, z 2007 r. poz. 247 oraz z 2009 r. poz. 984), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1241).