Art. 19a. - [Obowiązki informacyjne podmiotu prowadzącego kino wobec Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej] - Kinematografia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.130 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.
Art.  19a.  [Obowiązki informacyjne podmiotu prowadzącego kino wobec Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej]
1. 
Podmiot prowadzący kino przekazuje Instytutowi:
1)
dzienne dane o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu;
2)
miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie.
2. 
Jeżeli podmiot prowadzi więcej niż jedno kino, przekazuje Instytutowi dane, o których mowa w ust. 1, odrębnie dla każdego kina.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1, są przekazywane dwa razy w tygodniu: w pierwszym dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po każdej niedzieli - za piątek, sobotę i niedzielę, oraz w dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, poprzedzającym każdą sobotę - za poniedziałek, wtorek, środę i czwartek,
2)
pkt 2, są przekazywane w pierwszym dniu miesiąca, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po miesiącu, którego dotyczą

- za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przy użyciu dokumentów elektronicznych w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087) albo przez formularz elektroniczny udostępniony na stronie podmiotowej Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

3a. 
W przypadku nieosiągania przez podmiot prowadzący kino przychodów, o których mowa w ust. 1, lub gdy wszystkie dane, o których mowa w ust. 1, jakie zobowiązany jest podmiot prowadzący kino przekazywać Instytutowi wynoszą 0, podmiot prowadzący kino jest zwolniony z konieczności przesyłania danych w okresach, o których mowa w ust. 3. W przypadku osiągnięcia przez podmiot prowadzący kino przychodów, o których mowa w ust. 1, lub gdy jakakolwiek dana, o której mowa w ust. 1, wynosi więcej niż 0, podmiot prowadzący kino jest zobowiązany niezwłocznie rozpocząć przekazywanie danych, o których mowa w ust. 1.
4. 
Minister określi, w drodze rozporządzenia:
1)
elektroniczny format przekazywania danych, o których mowa w ust. 1,
2)
wzór formularzy służących do przekazywania Instytutowi danych, o których mowa w ust. 1, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania

- uwzględniając konieczność uproszczenia, usprawnienia i ujednolicenia procesu przekazywania danych.