Art. 11. - [Podstawy prawne działalności Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; statut] - Kinematografia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.130 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.
Art.  11.  [Podstawy prawne działalności Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; statut]
1. 
Instytut działa na podstawie ustawy i statutu.
2. 
Minister, w drodze zarządzenia, nadaje Instytutowi statut, w którym określa w szczególności:
1)
szczegółowy zakres działania Instytutu,
2)
organizację wewnętrzną Instytutu,
3)
szczegółowe zadania organów Instytutu oraz tryb ich działania

- uwzględniając stworzenie właściwych warunków do prawidłowej realizacji zadań przez Instytut.

3. 
(uchylony).