Art. 99. - [Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badania i kursy] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1212 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2021 r. do: 4 grudnia 2021 r.
Art.  99.  [Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badania i kursy]
1. 
Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na:
1)
kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji;
2)
badanie lekarskie, jeżeli:
a)
kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
b)
istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
3)
badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli:
a)
kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
b)
przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
c)
w okresie próbnym popełniła dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
d)
kierując pojazdem spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;
4)
kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli:
a)
przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
b)
w okresie próbnym popełniła co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
5)
kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
2. 
Starosta wydaje decyzję administracyjną, o której mowa w ust. 1:
1)
z urzędu:
a)
na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b,
b)
na podstawie informacji uzyskanych od administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a-c oraz pkt 4 i 5,
c)
na podstawie zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b;
2)
na wniosek organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. b i d.
3. 
Starosta przekazuje administratorowi danych i informacji zgromadzonych w ewidencji informację o:
1)
wydaniu skierowania na odpowiedni kurs reedukacyjny i jego ukończeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5;
2)
wydaniu skierowania na badania i przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
4. 
Nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 1 w przypadku, o którym mowa w art. 97 ust. 1 pkt 2 i 3.
5. 
W przypadku osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3, decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje marszałek województwa mazowieckiego.