Art. 72. - [Unieważnienie egzaminu] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  72.  [Unieważnienie egzaminu]
1. 
Marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, unieważnia egzamin państwowy, jeżeli:
1)
egzaminowi została poddana osoba, o której mowa w art. 50 ust. 2;
2)
był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.
2. 
Marszałek województwa unieważnia egzamin państwowy:
1)
z urzędu;
2)
na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
3. 
Unieważniony egzamin przeprowadza się ponownie na koszt wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.