Art. 71. - [Skreślenie z ewidencji egzaminatorów] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  71.  [Skreślenie z ewidencji egzaminatorów]
1. 
Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów, w przypadku:
1)
śmierci egzaminatora;
2)
niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-9;
3)
nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym, w warsztatach, o których mowa w art. 62 ust. 3;
4)
dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez:
a)
wielokrotne przeprowadzenie egzaminu państwowego w sposób niezgodny z przepisami ustawy,
b)
przeprowadzenie egzaminu w przypadkach określonych w art. 57 ust. 1,
c)
potwierdzenie nieprawdy w dokumentach dotyczących egzaminu.
2. 
Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji:
1)
z urzędu;
2)
na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego;
3)
na wniosek egzaminatora.
3. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną.
4. 
W przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatora, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów z zakresu egzaminowania, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu stała się ostateczna.
5. 
Marszałek województwa kieruje egzaminatora, o którym mowa w ust. 4, na egzamin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, w przypadku jeżeli osoba ta wystąpiła o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów. Skierowanie można wydać po upływie co najmniej 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów stała się ostateczna.
6. 
W przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatora ze względu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany po odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego.