Art. 67. - [Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  67.  [Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów]
1. 
Marszałek województwa sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, o których mowa w art. 51, w ramach którego:
1)
rozpatruje skargi dotyczące egzaminu;
2)
kontroluje działalność wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów;
3)
wydaje zalecenia pokontrolne;
4)
unieważnia egzamin;
5)
zawiesza przeprowadzanie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego egzaminów;
6)
skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów;
7)
występuje do zarządu województwa z wnioskiem o odwołanie dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z zajmowanego stanowiska;
8)
prowadzi analizę:
a)
kwartalną w zakresie średniej zdawalności osób egzaminowanych w danym ośrodku,
b)
bieżącą w zakresie skarg złożonych na ośrodek;
9)
przerywa egzamin prowadzony niezgodnie z przepisami;
10)
kieruje na egzamin egzaminatora skreślonego z ewidencji egzaminatorów.
1a. 
W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa kontroluje sposób przeprowadzania testów kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2. 
Przy sprawowaniu nadzoru z marszałkiem województwa współpracują:
1)
Policja - w zakresie kontroli przeprowadzania praktycznej części egzaminu;
2)
administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji - w zakresie przekazywania informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez kierowców, którzy zdali egzamin w danym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.