Art. 58. - [Wymagania wobec egzaminatorów; ewidencja egzaminatorów] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  58.  [Wymagania wobec egzaminatorów; ewidencja egzaminatorów]
1. 
Egzaminatorem jest osoba, która:
1)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2)
posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:
a)
prawo jazdy właściwej kategorii lub
b)
pozwolenie na kierowanie tramwajem;
2a)
ukończyła 23 lata;
3)
posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
4)
posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
5)
posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
6)
ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;
7)
złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
8)
daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
9)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a)
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b)
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c)
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d)
prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e)
przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
f)
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
10)
jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.
2. 
Ewidencję egzaminatorów prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, który:
1) 36
 wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą, osobę spełniającą wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9;
2)
nadaje egzaminatorowi numer ewidencyjny;
3)
odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
a)
nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9,
b)
została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie egzaminowania - w okresie, o którym mowa w art. 71 ust. 4,
c)
nie zdała egzaminu, o którym mowa w art. 71 ust. 5.
3. 
W ewidencji egzaminatorów umieszcza się następujące dane egzaminatora:
1)
numer ewidencyjny;
2)
imię i nazwisko;
2a)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
adres zamieszkania;
5)
poszczególne rodzaje uprawnień wynikające z ukończonego kursu kwalifikacyjnego, złożonego z wynikiem pozytywnym egzaminu oraz posiadanego prawa jazdy, w zakresie których może przeprowadzać egzamin, a także daty ich uzyskania;
6)
nazwę i adres wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym jest on zatrudniony;
7)
datę ważności legitymacji.
4. 
(uchylony).
5. 
Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.
6.  37
 Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi dochód samorządu województwa.
36 Art. 58 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
37 Art. 58 ust. 6 zmieniony przez art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.