Art. 46. - [Skreślenie instruktora lub wykładowcy z ewidencji] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  46.  [Skreślenie instruktora lub wykładowcy z ewidencji]
1. 
Starosta skreśla instruktora z ewidencji instruktorów w przypadku:
1)
śmierci instruktora;
2)
niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 33 ust. 1 pkt 2-8;
3)
nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego;
4)
dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez:
a)
wielokrotne przeprowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem szkolenia,
b)
wielokrotne przeprowadzenie szkolenia praktycznego jednocześnie dla więcej niż jednej osoby szkolonej,
c)
potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia.
2. 
Starosta skreśla wykładowcę z ewidencji wykładowców w przypadku:
1)
śmierci wykładowcy;
2)
niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 33 ust. 1 pkt 6-8;
3)
nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego;
4)
dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez:
a)
wielokrotne przeprowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem szkolenia,
b)
potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia.
3. 
Starosta skreśla instruktora lub wykładowcę z odpowiedniej ewidencji:
1)
z urzędu;
2)
na wniosek:
a)
jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej w sprawach transportu i ruchu wojsk - w przypadku prowadzenia szkolenia przez jednostkę wojskową,
b)
odpowiedniego organu podległego ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w przypadku szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzonego przez jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
c)
organu właściwego do wykonywania nadzoru pedagogicznego - w przypadku szkolenia w szkole, dla której:
-
podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub gdy szkoła realizuje to szkolenie dla uczniów (słuchaczy) w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, lub
-
podstawa programowa kształcenia ogólnego przewiduje uzyskanie karty rowerowej.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 pkt 2-4 starosta wydaje decyzję administracyjną.
5. 
W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora lub wykładowcy, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany:
1)
nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna, oraz
2)
po ponownym złożeniu egzaminu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, z wynikiem pozytywnym.
6. 
Starosta kieruje osobę, o której mowa w ust. 5, na egzamin, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, jeżeli osoba ta wystąpiła o ponowny wpis do ewidencji instruktorów. Skierowanie można wydać po upływie co najmniej 1,5 roku od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z ewidencji instruktorów lub wykładowców stała się ostateczna.
7. 
W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora lub wykładowcy ze względu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 3, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany po odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6.