Art. 39. - [Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  39.  [Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów]
1. 
Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę.
2. 
Komisja, o której mowa w ust. 1, działa w składzie:
1)
przewodniczący komisji - przedstawiciel wojewody;
2)
3 członków komisji posiadających:
a)
uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii A, B i C lub instruktora nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i C+E, wyższe wykształcenie, prawo jazdy kategorii A, B, C i C+E oraz co najmniej 5-letnią praktykę w szkoleniu lub egzaminowaniu kandydatów na kierowców - jedna osoba,
b)
uprawnienia instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C, D, B+E, C+E, D+E i T - druga osoba,
c)
wyższe wykształcenie pedagogiczne - trzecia osoba;
3)
sekretarz komisji.
3. 
Członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowadzający egzamin w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem posiadają co najmniej:
1)
uprawnienia egzaminatora lub instruktora nauki jazdy w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem, wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnią praktykę w szkoleniu lub egzaminowaniu kandydatów na motorniczych - jedna osoba;
2)
uprawnienia instruktora w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem - druga osoba;
3)
wyższe wykształcenie pedagogiczne - trzecia osoba.
4. 
Okres posiadania uprawnień egzaminatora lub instruktora w zakresie jednej z określonych w ust. 2 i 3 kategorii prawa jazdy lub pozwolenia nie może być krótszy niż 5 lat.
5. 
Szczegółową organizację oraz tryb działania komisji określa wewnętrzny regulamin zatwierdzony przez wojewodę.
6. 
Wojewoda zapewnia środki na prowadzenie działalności komisji i jej obsługę.
7. 
Na egzaminie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, stosuje się pytania egzaminacyjne pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Katalog pytań oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
7a. 
Katalog pytań zawiera nie więcej niż 1500 pytań.
8. 
Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, podmiot organizujący egzamin udostępnia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne, na które osoba ta udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.