Art. 38. - [Wymagania wobec wykładowców] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  38.  [Wymagania wobec wykładowców]
1. 
Wykładowcą jest osoba, która:
1)
spełnia wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 i 8, oraz posiada zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców;
2)
jest wpisana do ewidencji wykładowców.
2. 
Ewidencję wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który:
1) 32
 wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą, osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6-8;
2)
wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
3)
nadaje wykładowcy numer ewidencyjny;
4)
odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
a)
nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6-8, lub
b)
została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia - w okresie, o którym mowa w art. 46 ust. 5.
3. 
W ewidencji wykładowców umieszcza się następujące dane wykładowcy:
1)
numer ewidencyjny;
2)
imię i nazwisko;
2a)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
adres zamieszkania;
5)
wynikające z zakresu złożonego egzaminu poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;
6)
numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie;
7)
datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji.
3a. 
Starosta, wpisując osobę do ewidencji wykładowców w zakresie prawa jazdy kategorii:
1)
A - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 i A2;
2)
B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1 lub D1;
3)
C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E oraz odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E;
4)
B+E, C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T;
5)
C+E posiadającą uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D+E.
4.  33
 Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi dochód powiatu.
5. 
Wykładowca jest obowiązany:
1)
przekazywać staroście:
a)
numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
b)
informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2)
corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;
3)
do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach;
4)
rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5)
poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6)
posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.
6. 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia wykładowcy w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.
7. 
Wymóg, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, w odniesieniu do wykładowcy uznaje się za spełniony, jeżeli osoba uzyskała pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje instruktora.
32 Art. 38 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
33 Art. 38 ust. 4 zmieniony przez art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.