Art. 20. - [Delegacja ustawowa - wzory dokumentów i szczegółowe warunki ich wydawania, wysokość opłat] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  20.  [Delegacja ustawowa - wzory dokumentów i szczegółowe warunki ich wydawania, wysokość opłat]
1. 
Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) 25
 wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, z wyłączeniem tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, oraz ich opis;
2)
szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach;
3)
opłatę za wydanie:
a)
prawa jazdy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł,
b)
międzynarodowego prawa jazdy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł,
c)
pozwolenia na kierowanie tramwajem - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 30 zł.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1)
obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;
2)
konieczność prawidłowego zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub przerobieniem;
3)
konieczność zapewnienia sprawności procedur administracyjnych, w tym prowadzenia spraw w formie elektronicznej;
4)
koszty produkcji i dystrybucji dokumentów oraz koszty rzeczowe i osobowe związane z ich wydaniem.
2a. 
Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór karty kwalifikacji kierowcy oraz jej opis;
2)
szczegółowe warunki wydawania i unieważniania karty kwalifikacji kierowcy, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach;
3)
opłatę za wydanie karty kwalifikacji kierowcy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł.
2b. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2a, uwzględnia się odpowiednio:
1)
obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;
2)
konieczność prawidłowego zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub przerobieniem;
3)
konieczność zapewnienia sprawności procedur administracyjnych, w tym prowadzenia spraw w formie elektronicznej;
4)
koszty produkcji i dystrybucji dokumentów oraz koszty rzeczowe i osobowe związane z ich wydaniem.
3. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór i opis pozwolenia wojskowego, a także tryb jego wydawania.
4. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia się odpowiednio konieczność:
1)
zapewnienia zgodności pozwolenia wojskowego z obowiązującym podziałem kategorii prawa jazdy;
2)
prawidłowego zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub przerobieniem;
3)
zapewnienia sprawności procedur administracyjnych w zakresie regulowanym w rozporządzeniu.
25 Art. 20 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 39 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1234) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 sierpnia 2023 r.