[Definicje] - Art. 2. - Kierujący pojazdami. - Dz.U.2021.1212 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Definicje] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1212 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r. do: 16 września 2022 r.
Art.  2.  [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)
kierowcy, kierującym lub o pojeździe określonego rodzaju - należy przez to rozumieć odpowiednio kierowcę, kierującego lub pojazd w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720);
2)
opłacie ewidencyjnej - należy przez to rozumieć opłatę stanowiącą przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
3)
profilu kandydata na kierowcę - należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym;
4) 2
 profilu kierowcy zawodowego - należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.
2 Art. 2 pkt 4 dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.1997) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 grudnia 2021 r.