[Okres ważności prawa jazdy; dodatkowe wymagania lub ograniczenia] - Art. 13. - Kierujący pojazdami. - Dz.U.2021.1212 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Okres ważności prawa jazdy; dodatkowe wymagania lub ograniczenia] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1212 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  13.  [Okres ważności prawa jazdy; dodatkowe wymagania lub ograniczenia]
1. 
Prawo jazdy kategorii:
1)
AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, z tym że:
a)
okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a,
b)
prawo jazdy kategorii B uzyskane po raz pierwszy wydaje się na okres, o którym mowa w art. 91 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1;
2)
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 15.
2. 
Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w uzasadnionych przypadkach dotyczących stanu zdrowia, może być wydawane na okres krótszy niż 5 lat.
3. 
Okres ważności prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E jest przedłużany przez starostę po przedłożeniu:
1)
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 1 pkt 2, albo
2)
orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
4. 
Prawo jazdy może zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające:
1)
ze stanu zdrowia kierowcy;
2)
z możliwości prowadzenia określonego pojazdu.
5. 
Wymagania lub ograniczenia mogą dotyczyć:
1)
stosowania:
a)
korekty lub ochrony wzroku,
b)
korekty słuchu,
c)
protezy lub szyny ortopedycznej;
2)
możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu;
3)
konieczności modyfikacji lub dostosowania pojazdu;
4)
ograniczenia uprawnienia do kierowania wskazanymi pojazdami;
5)
dodatkowego oznakowania pojazdu;
6)
terminu ważności prawa jazdy;
7)
ograniczenia uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
6. 
Okres ważności prawa jazdy określonej kategorii jest przedłużany, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, w formie wymiany prawa jazdy. Do wymiany prawa jazdy stosuje się przepisy ust. 1, 4 i 5 oraz art. 12 ust. 1-3.
7. 
Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się do pozwolenia wojskowego.