Art. 119. - [Egzamin na instruktora techniki jazdy] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  119.  [Egzamin na instruktora techniki jazdy]
1. 
Egzamin, o którym mowa w art. 117 ust. 2 pkt 7, jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu.
2. 
Do komisji, o której mowa w ust. 1, są powoływani:
1)
przewodniczący komisji - przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;
2)
członkowie komisji - osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doskonalenia techniki jazdy;
3)
sekretarz komisji.
3. 
Komisja przeprowadza egzamin w składzie:
1)
przewodniczący komisji;
2)
4 członków komisji;
3)
sekretarz komisji.
4. 
Przewodniczący komisji, przed egzaminem, ustala skład komisji.
5. 
Szczegółową organizację oraz tryb działania komisji określa wewnętrzny regulamin zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu.
5a. 
Na egzaminie, o którym mowa w art. 117 ust. 2 pkt 7, stosuje się pytania egzaminacyjne pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Katalog pytań oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5b. 
Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik części teoretycznej egzaminu, podmiot organizujący egzamin udostępnia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne, na które osoba ta udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.
5c. 
Katalog pytań, o którym mowa w ust. 5a, zawiera nie więcej niż 1500 pytań.
6. 
Minister właściwy do spraw transportu zapewnia z części budżetu państwa, której jest dysponentem, środki na prowadzenie działalności komisji i jej obsługę.