Art. 117. - [Instruktor techniki jazdy] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  117.  [Instruktor techniki jazdy]
1. 
Zajęcia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy są przeprowadzane przez instruktora techniki jazdy, z zastrzeżeniem art. 112 ust. 3.
2. 
Instruktorem techniki jazdy jest osoba, która:
1)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2)
posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć;
3)
posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
4)
posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
5)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a)
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b)
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c)
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d)
prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e)
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
f)
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
6)
ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;
7)
złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
8)
została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.
3. 
Ewidencja instruktorów techniki jazdy jest prowadzona przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, który:
1) 73
 wpisuje do ewidencji instruktorów techniki jazdy, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą, osobę spełniającą warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7;
2)
wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy;
3)
nadaje instruktorowi techniki jazdy numer ewidencyjny;
4)
odmawia wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
a)
nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7,
b)
została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia - w okresie, o którym mowa w art. 118 ust. 8.
4. 
Do instruktora techniki jazdy stosuje się odpowiednio przepisy art. 34.
5. 
Wpis dokonywany jest na okres wynikający z terminów ważności badań lekarskich i psychologicznych.
6. 
W ewidencji instruktorów techniki jazdy umieszcza się następujące dane instruktora techniki jazdy:
1)
numer ewidencyjny;
2)
imię i nazwisko;
2a)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;
4)
terminy ważności badań lekarskich i psychologicznych;
5)
adres zamieszkania;
6)
wynikające z zakresu złożonego egzaminu poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może on przeprowadzać ćwiczenia praktyczne;
7)
oznaczenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy, w którym przeprowadza on zajęcia;
8)
datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji.
7. 
Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.
8.  74
 Opłata, o której mowa w ust. 3 pkt 1, stanowi dochód budżetu państwa.
73 Art. 117 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
74 Art. 117 ust. 8 zmieniony przez art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1123) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.