Kategorie dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteria zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do... - Dz.U.2002.220.1854 - OpenLEX

Kategorie dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteria zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii dostępności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.220.1854

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie kategorii dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii dostępności.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarządza się, co następuje:
Określa się kryteria zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego, zwanego dalej "produktem", ze względu na bezpieczeństwo stosowania produktu, do następujących kategorii dostępności:
1)
do stosowania wyłącznie przez lekarza weterynarii;
2)
wydawany na podstawie recepty;
3)
wydawany bez wystawiania recepty.
Produkt zalicza się do kategorii dostępności, o której mowa w § 1 pkt 1, jeżeli:
1)
zawiera substancje psychotropowe albo
2)
jego zastosowanie może powodować zagrożenie dla zdrowia zwierzęcia, człowieka jako konsumenta żywności pochodzenia zwierzęcego, środowiska lub powodować wystąpienie ciężkich niepożądanych działań, albo
3)
może stanowić zagrożenie dla podającego produkt leczniczy weterynaryjny lekarza weterynarii.
Produkt zalicza się do kategorii dostępności, o której mowa w § 1 pkt 2, jeżeli:
1)
jest lekiem recepturowym albo
2)
jego zastosowanie wymaga zbadania zwierzęcia przez lekarza weterynarii i rozpoznania choroby, albo
3)
jest stosowany w lecznictwie weterynaryjnym przez okres krótszy niż 5 lat.
Produkt zalicza się do kategorii dostępności, o której mowa w § 1 pkt 3, jeżeli jego zastosowanie nie wymaga zbadania zwierzęcia przez lekarza weterynarii i rozpoznania choroby oraz jest on bezpieczny dla zwierząt, konsumentów żywności pochodzenia zwierzęcego, środowiska oraz osoby podającej go.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).