§ 5. - Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1892 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2021 r.
§  5. 
Zakłady ubezpieczeń przekazują dane wymienione w:
1)
§ 2 pkt 10, 20 i 21, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych;
2)
§ 3 pkt 1, 4, 15 i 22 - przy zawieraniu umowy obowiązkowego ubezpieczenia dla pojazdu niezarejestrowanego.