§ 4. - Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1892 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2021 r.
§  4. 
Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów przekazują dane wymienione w:
1)
§ 2 pkt 1-8, pkt 9 lit. k, pkt 11, 17-19 i 22, z wyłączeniem oznaczenia podmiotu wprowadzającego dane oraz daty i godziny wprowadzenia danych;
2)
§ 3.