§ 3. - Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1892 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2021 r.
§  3. 
W ewidencji gromadzi się następujące dane techniczne o pojeździe:
1)
markę;
2)
kategorię;
3)
typ;
4)
model (nazwę handlową);
5)
wariant;
6)
wersję;
7)
rodzaj;
8)
podrodzaj;
9)
przeznaczenie;
10)
rodzaj kodowania Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;
11)
kod Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;
12)
rodzaj tabliczki znamionowej;
13)
pochodzenie;
14)
sposób produkcji;
15)
rok produkcji;
16)
nazwę producenta;
17)
nazwę producenta pojazdu podstawowego i producenta ostatniego etapu budowy pojazdu;
18)
datę pierwszej oraz datę każdej kolejnej rejestracji w kraju;
19)
datę pierwszej rejestracji za granicą;
19a)
datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
20)
zastrzeżenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy;
21)
stosunek maksymalnej mocy netto silnika do masy własnej (dotyczy tylko motocykli);
22)
pojemność skokową silnika;
23)
maksymalną moc netto silnika;
24)
maksymalną moc netto silnika elektrycznego;
25)
(uchylony);
26)
rodzaj zasilania silnika;
26a)
Masę pojazdu hybrydowego (elektrycznego);
26b)
informację, że pojazd jest napędzany wyłącznie energią elektryczną;
27)
rodzaj paliwa;
28)
rodzaj pierwszego paliwa alternatywnego;
29)
rodzaj drugiego paliwa alternatywnego;
30)
zużycie paliwa dla każdego wymienionego w pkt 27-29 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;
31)
indywidualne poziomy emisji CO2 dla każdego wymienionego w pkt 27-29 rodzaju paliwa;
32)
poziom emisji zanieczyszczeń (normy EURO);
33)
masę własną;
34)
masę pojazdu gotowego do jazdy;
35)
dopuszczalną masę całkowitą;
36)
maksymalną masę całkowitą;
37)
dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów;
38)
maksymalną masę całkowitą zespołu pojazdów;
39)
maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy z hamulcem;
40)
maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy bez hamulca;
41)
dopuszczalną ładowność;
42)
maksymalną ładowność;
43)
liczbę osi;
44)
największy dopuszczalny nacisk osi;
45)
największy maksymalny nacisk osi;
46)
rozstaw osi;
47)
rozstaw kół osi kierowanej i rozstaw kół pozostałych osi;
48)
maksymalny rozstaw kół;
49)
średni rozstaw kół;
50)
minimalny rozstaw kół;
51)
liczbę miejsc siedzących;
52)
liczbę miejsc stojących;
53)
liczbę miejsc ogółem;
54)
rodzaj zawieszenia;
55)
wyposażenie i rodzaj urządzenia radarowego bliskiego zasięgu;
56)
zamontowany hak;
57)
zamontowaną kierownicę po prawej stronie;
58)
zamontowaną kierownicę po prawej stronie pierwotnie;
59)
zamontowany katalizator albo pochłaniacz;
60)
kod zastosowanej technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych w celu redukcji emisji spalin;
61)
redukcję emisji spalin w wyniku zastosowania technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych dla każdego wymienionego w pkt 27-29 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;
62)
zużycie energii elektrycznej;
63)
kod Instytutu Transportu Samochodowego;
64)
datę pierwszej rejestracji;
65)
masę pojazdu podstawowego gotowego do jazdy, jeżeli dotyczy;
66)
masę próbną, jeżeli dotyczy;
67)
współczynnik odchylenia, jeżeli dotyczy;
68)
współczynnik korelacji, jeżeli dotyczy;
69)
numer identyfikacyjny rodziny pojazdów, jeżeli dotyczy;
70)
kod nadwozia, w tym w stosownych przypadkach, cyfry uzupełniające, jeżeli dotyczy;
71)
maksymalną prędkość w km/h, jeżeli dotyczy;
72)
zasięg pojazdu, w przypadku pojazdu elektrycznego lub hybrydowego (OVC-HEV), jeżeli dotyczy.