§ 2. - Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1892 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2021 r.
§  2. 
W ewidencji gromadzi się następujące dane:
1)
o dowodzie rejestracyjnym oraz jego wtórniku:
a)
datę zamówienia dokumentu,
b)
serię i numer dokumentu,
c)
datę wydania dokumentu,
d)
datę ważności dokumentu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
e)
oznaczenie organu wydającego dokument,
f)
datę odbioru dokumentu,
g)
dane osoby wskazanej w dokumencie jako właściciel, posiadacz lub użytkownik,
h)
dane techniczne pojazdu zamieszczone w dokumencie,
i)
numer świadectwa homologacji typu pojazdu,
j)
termin badania technicznego,
k)
adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i obowiązywania,
l)
datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia dokumentu,
m)
powód utraty dokumentu,
n)
datę i przyczynę unieważnienia dokumentu,
o)
datę i godzinę wprowadzenia danych,
p)
datę zwrotu dokumentu do organu rejestrującego;
2)
o pozwoleniu czasowym oraz jego wtórniku:
a)
serię i numer dokumentu,
b)
datę wydania dokumentu,
c)
datę ważności dokumentu,
d)
datę przedłużenia ważności dokumentu,
e)
cel wydania dokumentu,
f)
oznaczenie organu wydającego dokument,
g)
datę odbioru dokumentu,
h)
dane osoby wskazanej w dokumencie jako właściciel, posiadacz lub użytkownik,
i)
dane techniczne pojazdu zamieszczone w dokumencie,
j)
numer świadectwa homologacji typu pojazdu,
k)
adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i obowiązywania,
l)
datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia dokumentu,
m)
powód utraty dokumentu,
n)
datę i przyczynę unieważnienia dokumentu,
o)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
3)
o profesjonalnej rejestracji pojazdów, w tym wynikające z decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów i dotyczące blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych:
a)
numer decyzji, datę wydania oraz początku i końca jej ważności, a także datę wydania załącznika do tej decyzji,
b)
oznaczenie organu, który wydał decyzję,
c)
imię i nazwisko (nazwę lub firmę) podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy, zwanego dalej "podmiotem uprawnionym",
d)
adres siedziby albo oddziału podmiotu uprawnionego,
e)
datę i miejsce urodzenia podmiotu uprawnionego - jeżeli dotyczy,
f)
numer identyfikacyjny REGON podmiotu uprawnionego, albo numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
g)
rodzaj podmiotu uprawnionego,
h)
serię i numer wydanych blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz datę i godzinę wydania ich przez organ,
i)
serię i numer oraz datę i godzinę zwrotu blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego do organu, przez który zostały wydane, oraz oznaczenie, czy zostały wykorzystane,
j)
serię i numer oraz datę i godzinę utraty lub zniszczenia oraz datę odnalezienia profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
k)
powód utraty profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
l)
datę i godzinę oraz przyczynę uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów oraz datę jej doręczenia podmiotowi uprawnionemu,
m)
oznaczenie organu, który uchylił decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
n)
datę i godzinę stwierdzenia nieważności decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów albo datę i godzinę wydania decyzji odmownej w przypadku wznowienia postępowania,
o)
datę określającą, do kiedy podmiot nie może wnioskować ponownie o profesjonalną rejestrację pojazdów,
p)
oznaczenie podmiotu wprowadzającego dane,
q)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
4)
o karcie pojazdu oraz jej wtórniku:
a)
serię i numer dokumentu,
b)
datę wydania dokumentu,
c)
oznaczenie podmiotu wydającego dokument,
d)
datę odbioru dokumentu,
e)
dane techniczne pojazdu zamieszczone w dokumencie,
f)
adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i obowiązywania,
g)
datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia dokumentu,
h)
powód utraty dokumentu,
i)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
5)
o tablicach rejestracyjnych, w tym tymczasowych, dyplomatycznych, zabytkowych, indywidualnych oraz dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika oraz ich wtórnikach:
a)
datę wydania tablicy rejestracyjnej,
b)
numer rejestracyjny,
c)
rodzaj tablic ze względu na ich przeznaczenie oraz wielkość,
d)
informację, czy tablica rejestracyjna była wydana przed dniem 1 maja 2000 r.,
e)
datę utraty, zniszczenia tablic oraz datę odnalezienia tablic,
f)
powód utraty tablic,
g)
datę zwrotu tablic rejestracyjnych,
h)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
6)
o profesjonalnych tablicach rejestracyjnych oraz ich legalizacji:
a)
datę i godzinę wydania profesjonalnych tablic rejestracyjnych,
b)
profesjonalny numer rejestracyjny,
c)
rodzaj tablic ze względu na ich przeznaczenie oraz wielkość,
d)
datę i godzinę utraty, zniszczenia profesjonalnych tablic rejestracyjnych oraz datę i godzinę ich odnalezienia,
e)
powód utraty profesjonalnych tablic rejestracyjnych,
f)
datę i godzinę zwrotu tablic rejestracyjnych,
g)
serię i numer znaku legalizacyjnego,
h)
datę i godzinę wydania znaku legalizacyjnego,
i)
datę i godzinę utraty lub zniszczenia znaku legalizacyjnego,
j)
przyczynę utraty znaku legalizacyjnego,
k)
oznaczenie podmiotu wprowadzającego dane,
l)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
7)
o znakach legalizacyjnych:
a)
serię i numer nalepki legalizacyjnej, a w przypadku nalepki legalizacyjnej na tablice tymczasowe datę ważności tej nalepki,
b)
datę wydania znaków legalizacyjnych,
c)
datę utraty, zniszczenia znaków legalizacyjnych oraz datę ich odnalezienia,
d)
powód utraty znaków legalizacyjnych,
e)
datę zwrotu znaków legalizacyjnych,
f)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
8)
o nalepkach kontrolnych oraz ich wtórnikach:
a)
serię i numer nalepki kontrolnej,
b)
datę wydania nalepki kontrolnej,
c)
datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia nalepki kontrolnej,
d)
powód utraty nalepki kontrolnej,
e)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
9)
o badaniach technicznych pojazdu:
a)
numer badania technicznego,
b)
datę i godzinę wykonania badania technicznego albo jego przerwania,
c)
kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów,
d)
wartość odczytu wskazania drogomierza pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary, a w przypadku braku możliwości odczytu - rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości,
e)
rodzaj badania technicznego,
f)
rodzaj dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 albo ust. 11a ustawy,
g)
stwierdzone w toku badania technicznego usterki, w tym oznaczenie przedmiotu i zakresu badania, oznaczenie usterki skutkującej uznaniem stanu technicznego za niezadawalający oraz wytyczne dotyczące oceny usterek,
h)
opis usterki,
i)
przyczynę przerwania wykonania badania technicznego,
j)
wynik badania technicznego,
k)
termin badania technicznego,
l)
oznaczenie o wpisaniu do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego,
m)
oznaczenie o wydaniu zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym,
n)
imię i nazwisko diagnosty oraz numer uprawnień diagnosty, który przeprowadził badanie techniczne,
o)
informację, czy dane o badaniu technicznym zostały przekazane do ewidencji na podstawie art. 80bc ustawy,
p)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
10)
o szkodach istotnych:
a)
identyfikator szkody istotnej nadawany przez zakład ubezpieczeń,
b)
kategorię szkody istotnej,
c)
datę zdarzenia wyrządzającego szkodę istotną,
d)
unikalny identyfikator zakładu ubezpieczeń,
e)
handlową nazwę zakładu ubezpieczeń,
f)
pełną nazwę zakładu ubezpieczeń,
g)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
11)
o nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia lub podwozia:
a)
nowy numer nadwozia lub podwozia,
b)
rodzaj numeru nadwozia lub podwozia,
c)
oznaczenie organu wprowadzającego dane,
d)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
12)
o kradzieży i odnalezieniu pojazdu:
a)
datę albo przedział dat kradzieży oraz datę jej zgłoszenia,
b)
datę odnotowania odnalezienia pojazdu albo datę odwołania poszukiwań,
c)
jednostkę Policji wprowadzającą dane o kradzieży i odnalezieniu,
d)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
13)
o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego:
a)
datę zatrzymania dokumentu,
b)
przyczynę zatrzymania dokumentu,
c)
datę zwrotu dokumentu,
d)
datę i godzinę wprowadzenia danych,
e)
oznaczenie podmiotu zatrzymującego dokument,
f)
serię i numer pokwitowania wydanego w związku z zatrzymaniem dokumentu,
g)
datę wydania pokwitowania,
h)
stwierdzone w toku kontroli usterki, w tym oznaczenie usterki skutkującej uznaniem stanu technicznego pojazdu za niezadowalający oraz opis usterki, jeżeli dotyczy,
i)
informację o wydaniu skierowania na dodatkowe badanie techniczne, jeżeli dotyczy,
j)
warunki używania pojazdu, jeżeli dotyczy,
k)
datę, do kiedy zezwolono na używanie pojazdu, jeżeli dotyczy;
14)
o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego:
a)
datę i godzinę zatrzymania dokumentu,
b)
przyczynę zatrzymania dokumentu,
c)
datę i godzinę wprowadzenia danych,
d)
oznaczenie podmiotu zatrzymującego dokument,
e)
serię i numer pokwitowania wydanego w związku z zatrzymaniem dokumentu,
f)
datę wydania pokwitowania,
g)
stwierdzone w toku kontroli usterki, w tym oznaczenie usterki skutkującej uznaniem stanu technicznego pojazdu za niezadowalający oraz opis usterki, jeżeli dotyczy,
h)
informację o wydaniu skierowania na dodatkowe badanie techniczne, jeżeli dotyczy,
i)
warunki używania pojazdu, jeżeli dotyczy,
j)
datę i godzinę, do kiedy zezwolono na używanie pojazdu, jeżeli dotyczy;
15)
o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu:
a)
numer zaświadczenia,
b)
datę wydania zaświadczenia,
c)
informację, czy pojazd jest kompletny,
d)
dane właściciela zamieszczone w zaświadczeniu,
e)
numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, jeżeli podmiot posiada,
f)
informację o podmiocie przekazującym zaświadczenie do organu rejestrującego,
g)
datę otrzymania zaświadczenia przez organ rejestrujący,
h)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
16)
o stacjach demontażu lub punktach zbierania pojazdów:
a)
firmę przedsiębiorcy oraz jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
b)
adres stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów,
c)
numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, jeżeli podmiot posiada,
d)
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e)
indywidualny numer rejestrowy,
f)
datę wpisu do rejestru,
g)
datę i przyczynę skreślenia z rejestru,
h)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
17)
o czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu do ruchu pojazdu:
a)
datę początku i końca czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
b)
datę, do kiedy przedłużono czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
c)
datę ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu,
d)
dodatkową informację o wycofaniu, jeżeli występuj e,
e)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
18)
o wyrejestrowaniu pojazdu:
a)
datę wyrejestrowania pojazdu,
b)
przyczynę wyrejestrowania pojazdu,
c)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
19)
o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, dopuszczeniu indywidualnym WE pojazdu albo dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji:
a)
numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu albo dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,
b)
datę wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu albo dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,
c)
rodzaj dokumentu,
d)
datę początku i końca okresu obowiązywania dokumentu,
e)
dodatkową informację o homologacji, jeżeli występuje,
f)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
20)
o zakładzie ubezpieczeń, który zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:
a)
unikalny identyfikator zakładu ubezpieczeń,
b)
handlową nazwę zakładu ubezpieczeń,
c)
pełną nazwę zakładu ubezpieczeń;
21)
o umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:
a)
cechy identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia,
b)
datę zawarcia umowy ubezpieczenia,
c)
datę początku i końca okresu ubezpieczenia,
d)
datę rozwiązania umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia określonego w umowie,
e)
rodzaj umowy ubezpieczenia,
f)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
22)
o zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym o zajęciu pojazdu przez organ egzekucyjny, oraz ich zniesieniu:
a)
numer zawiadomienia o zabezpieczeniu,
b)
datę ustanowienia zabezpieczenia,
c)
oznaczenie podmiotu, który ustanowił zabezpieczenie lub zajęcie,
d)
datę zniesienia zabezpieczenia, a także numer zawiadomienia o zniesieniu zabezpieczenia,
e)
datę i godzinę wprowadzenia danych,
f)
dodatkową informację o zabezpieczeniach lub zajęciach, jeżeli występuje;
23)
o pojeździe, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy:
a)
markę,
b)
rodzaj,
c)
numer VIN lub numer nadwozia (podwozia) lub ramy,
d)
numer rejestracyjny,
e)
rok produkcji,
f)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
24)
o pojazdach używanych w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, zamieszczonych w wykazie pojazdów używanych w ruchu drogowym prowadzonym przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy:
a)
markę,
b)
rodzaj, jeżeli dotyczy,
c)
typ, jeżeli dotyczy,
d)
model,
e)
numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy,
f)
maksymalną masę całkowitą pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery,
g)
dopuszczalną masę całkowitą,
h)
dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów,
i)
masę własną,
j)
liczbę osi,
k)
pojemność skokową silnika,
l)
maksymalną moc netto silnika,
m)
rodzaj paliwa,
n)
liczbę miejsc siedzących,
o)
liczbę miejsc stojących,
p)
oznaczenie podmiotu wprowadzającego dane,
q)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
25)
o profesjonalnych dowodach rejestracyjnych, zamieszczone w wykazie pojazdów używanych w ruchu drogowym prowadzonym przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy:
a)
serię i numer blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
b)
okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
c)
datę i godzinę wypełnienia profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
d)
datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia jazdy testowej,
e)
datę i godzinę zakończenia ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, w przypadku gdy ostatecznie zakończono używanie pojazdu w ruchu drogowym w ramach profesjonalnej rejestracji przed upływem okresu ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
f)
oznaczenie podmiotu wprowadzającego dane,
g)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
26)
o wymianie drogomierza:
a)
datę i przyczynę wymiany drogomierza,
b)
datę dokonania odczytu wskazania drogomierza po wymianie,
c)
wartość odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary, a w przypadku braku możliwości odczytu - rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości,
d)
wynik odczytu wskazania drogomierza,
e)
imię i nazwisko diagnosty oraz numer uprawnień diagnosty, który dokonał odczytu wskazania drogomierza,
f)
informację, czy dane o wymianie drogomierza zostały przekazane do ewidencji na podstawie art. 80bc ustawy,
g)
datę i godzinę wprowadzenia danych,
h)
numer dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu wskazania drogomierza,
i)
kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów,
j)
informację o wydaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu wskazania drogomierza,
k)
informację o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 81b ust. 5 ustawy;
27)
o odczycie wskazania drogomierza w czasie kontroli:
a)
datę i godzinę odczytu wskazania drogomierza,
b)
wartość odczytu wskazania drogomierza w czasie kontroli wraz z jednostką miary, a w przypadku braku możliwości odczytu - rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości,
c)
oznaczenie podmiotu dokonującego kontroli,
d)
datę i godzinę wprowadzenia danych.