§ 18. - Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1892 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2021 r.
§  18. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 3
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1274), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (Dz. U. poz. 870).