§ 1. - Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1892 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2021 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy katalog danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 lit. a oraz pkt 8-18 i 20-22 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą", gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej "ewidencją", przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 80ba ust. 1 ustawy, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.