Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1274

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.
§  3.  W ewidencji gromadzi się następujące dane techniczne o pojeździe:
1) markę;
2) kategorię;
3) typ;
4) model (nazwę handlową);
5) wariant;
6) wersję;
7) rodzaj;
8) podrodzaj;
9) przeznaczenie;
10) rodzaj kodowania Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;
11) kod Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;
12) rodzaj tabliczki znamionowej;
13) pochodzenie;
14) sposób produkcji;
15) rok produkcji;
16) nazwę producenta;
17) nazwę producenta pojazdu podstawowego i producenta ostatniego etapu budowy pojazdu;
18) datę pierwszej oraz datę każdej kolejnej rejestracji w kraju;
19) datę pierwszej rejestracji za granicą;
20) zastrzeżenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy;
21) stosunek maksymalnej mocy netto silnika do masy własnej - wyłącznie dla motocykli;
22) pojemność skokową silnika;
23) maksymalną moc netto silnika;
24) maksymalną moc netto silnika elektrycznego;
25) maksymalną moc netto silnika lub silników pojazdu hybrydowego, jeżeli dotyczy;
26) rodzaj zasilania silnika;
27) rodzaj paliwa;
28) rodzaj pierwszego paliwa alternatywnego;
29) rodzaj drugiego paliwa alternatywnego;
30) zużycie paliwa dla każdego wymienionego w pkt 27-29 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;
31) indywidualne poziomy emisji CO2 dla każdego wymienionego w pkt 27-29 rodzaju paliwa;
32) poziom emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1);
33) masę własną;
34) masę pojazdu gotowego do jazdy;
35) dopuszczalną masę całkowitą;
36) maksymalną masę całkowitą;
37) dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów;
38) maksymalną masę całkowitą zespołu pojazdów;
39) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy z hamulcem;
40) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy bez hamulca;
41) dopuszczalną ładowność;
42) maksymalną ładowność;
43) liczbę osi;
44) największy dopuszczalny nacisk osi;
45) największy maksymalny nacisk osi;
46) rozstaw osi;
47) rozstaw kół osi kierowanej i rozstaw kół pozostałych osi;
48) maksymalny rozstaw kół;
49) średni rozstaw kół;
50) minimalny rozstaw kół;
51) liczbę miejsc siedzących;
52) liczbę miejsc stojących;
53) liczbę miejsc ogółem;
54) rodzaj zawieszenia;
55) wyposażenie i rodzaj urządzenia radarowego bliskiego zasięgu;
56) zamontowany hak;
57) zamontowaną kierownicę po prawej stronie;
58) zamontowaną kierownicę po prawej stronie pierwotnie;
59) zamontowany katalizator albo pochłaniacz;
60) kod zastosowanej technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych w celu redukcji emisji spalin;
61) redukcję emisji spalin w wyniku zastosowania technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych dla każdego wymienionego w pkt 27-29 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;
62) zużycie energii elektrycznej;
63) kod Instytutu Transportu Samochodowego;
64) datę pierwszej rejestracji;
65) masę pojazdu podstawowego gotowego do jazdy, jeżeli dotyczy;
66) masę próbną, jeżeli dotyczy;
67) współczynnik odchylenia, jeżeli dotyczy;
68) współczynnik korelacji, jeżeli dotyczy;
69) numer identyfikacyjny rodziny pojazdów, jeżeli dotyczy.