Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1274

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.
§  17.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r. 2
2 1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1049 oraz z 2019 r. poz. 62), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79, 650 i 957 oraz z 2019 r. poz. 53).