Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1274

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy katalog danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 lit. a oraz pkt 8-18 i 20 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą", gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej "ewidencją", przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 80ba ust. 1 ustawy, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
W ewidencji gromadzi się następujące dane:
1)
o dowodzie rejestracyjnym lub jego wtórniku:
a)
datę zamówienia dokumentu,
b)
serię i numer dokumentu,
c)
datę wydania dokumentu,
d)
datę ważności dokumentu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
e)
oznaczenie organu wydającego dokument,
f)
datę odbioru dokumentu,
g)
dane osoby wskazanej w dokumencie jako właściciel, posiadacz lub użytkownik,
h)
dane techniczne pojazdu zamieszczone w dokumencie,
i)
numer świadectwa homologacji typu pojazdu,
j)
termin badania technicznego,
k)
adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i obowiązywania,
l)
datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia dokumentu,
m)
powód utraty dokumentu,
n)
datę i przyczynę unieważnienia dokumentu,
o)
datę i godzinę wprowadzenia danych,
p)
datę zwrotu dokumentu do organu rejestrującego;
2)
o pozwoleniu czasowym lub jego wtórniku:
a)
serię i numer dokumentu,
b)
datę wydania dokumentu,
c)
datę ważności dokumentu,
d)
datę przedłużenia ważności dokumentu,
e)
cel wydania dokumentu,
f)
oznaczenie organu wydającego dokument,
g)
datę odbioru dokumentu,
h)
dane osoby wskazanej w dokumencie jako właściciel, posiadacz lub użytkownik,
i)
dane techniczne pojazdu zamieszczone w dokumencie,
j)
numer świadectwa homologacji typu pojazdu,
k)
adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i obowiązywania,
l)
datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia dokumentu,
m)
powód utraty dokumentu,
n)
datę i przyczynę unieważnienia dokumentu,
o)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
3)
o profesjonalnej rejestracji pojazdów, w tym wynikające z decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów i dotyczące blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych:
a)
numer tej decyzji, datę wydania oraz początku i końca jej ważności, a także datę wydania załącznika do tej decyzji,
b)
oznaczenie organu, który wydał decyzję,
c)
imię i nazwisko (nazwę lub firmę) podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy, zwanego dalej "podmiotem uprawnionym",
d)
adres siedziby albo oddziału podmiotu uprawnionego,
e)
datę i miejsce urodzenia podmiotu uprawnionego - jeżeli dotyczy,
f)
numer identyfikacyjny REGON podmiotu uprawnionego albo numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
g)
rodzaj podmiotu uprawnionego,
h)
serię i numer wydanych blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz datę i godzinę wydania ich przez organ,
i)
serię i numer oraz datę i godzinę zwrotu blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego do organu, przez który zostały wydane, oraz oznaczenie, czy zostały wykorzystane,
j)
serię i numer oraz datę i godzinę utraty lub zniszczenia oraz datę odnalezienia profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
k)
powód utraty profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
l)
datę i godzinę oraz przyczynę uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów oraz datę jej doręczenia podmiotowi uprawnionemu,
m)
oznaczenie organu, który uchylił decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
n)
datę i godzinę stwierdzenia nieważności decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów albo datę i godzinę wydania decyzji odmownej w przypadku wznowienia postępowania,
o)
datę określającą, do kiedy podmiot nie może wnioskować ponownie o profesjonalną rejestrację pojazdów,
p)
oznaczenie podmiotu wprowadzającego dane, r) datę i godzinę wprowadzenia danych;
4)
o karcie pojazdu lub jej wtórniku:
a)
serię i numer dokumentu,
b)
datę wydania dokumentu,
c)
oznaczenie podmiotu wydającego dokument,
d)
datę odbioru dokumentu,
e)
dane techniczne pojazdu zamieszczone w dokumencie,
f)
adnotacje urzędowe zamieszczone w dokumencie oraz datę ich wpisu i obowiązywania,
g)
datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia dokumentu,
h)
powód utraty dokumentu,
i)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
5)
o tablicach rejestracyjnych, w tym tymczasowych, dyplomatycznych, zabytkowych, indywidualnych oraz dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika, lub ich wtórnikach:
a)
datę wydania tablicy rejestracyjnej,
b)
numer rejestracyjny,
c)
rodzaj tablic ze względu na ich przeznaczenie oraz wielkość,
d)
informację, czy tablica rejestracyjna była wydana przed dniem 1 maja 2000 r.,
e)
datę utraty, zniszczenia tablic oraz datę odnalezienia tablic,
f)
powód utraty tablic,
g)
datę zwrotu tablic rejestracyjnych,
h)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
6)
o profesjonalnych tablicach rejestracyjnych oraz ich legalizacji:
a)
datę i godzinę wydania profesjonalnych tablic rejestracyjnych,
b)
profesjonalny numer rejestracyjny,
c)
rodzaj tablic ze względu na ich przeznaczenie oraz wielkość,
d)
datę i godzinę utraty, zniszczenia profesjonalnych tablic rejestracyjnych oraz datę i godzinę ich odnalezienia,
e)
powód utraty profesjonalnych tablic rejestracyjnych,
f)
datę i godzinę zwrotu tablic rejestracyjnych,
g)
serię i numer znaku legalizacyjnego,
h)
datę i godzinę wydania znaku legalizacyjnego,
i)
datę i godzinę utraty lub zniszczenia znaku legalizacyjnego,
j)
przyczynę utraty znaku legalizacyjnego,
k)
oznaczenie podmiotu wprowadzającego dane,
l)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
7)
o znakach legalizacyjnych:
a)
serię i numer nalepki legalizacyjnej, a w przypadku nalepki legalizacyjnej na tablice tymczasowe datę ważności tej nalepki,
b)
datę wydania znaków legalizacyjnych,
c)
datę utraty, zniszczenia znaków legalizacyjnych oraz datę ich odnalezienia,
d)
powód utraty znaków legalizacyjnych,
e)
datę zwrotu znaków legalizacyjnych,
f)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
8)
o nalepkach kontrolnych lub ich wtórnikach:
a)
serię i numer nalepki kontrolnej,
b)
datę wydania nalepki kontrolnej,
c)
datę utraty, zniszczenia oraz datę odnalezienia nalepki kontrolnej,
d)
powód utraty nalepki kontrolnej,
e)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
9)
o badaniach technicznych pojazdu:
a)
numer badania technicznego,
b)
datę i godzinę wykonania badania technicznego albo jego przerwania,
c)
kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów,
d)
odczyt liczników przebiegu pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary,
e)
rodzaj badania technicznego,
f)
rodzaj dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 albo ust. 11a ustawy,
g)
stwierdzone w toku badania technicznego usterki, w tym oznaczenie przedmiotu i zakresu badania, oznaczenie usterki skutkującej uznaniem stanu technicznego za niezadawalający oraz wytyczne dotyczące oceny usterek,
h)
opis usterki,
i)
przyczynę przerwania wykonania badania technicznego,
j)
wynik badania technicznego,
k)
termin badania technicznego,
l)
oznaczenie o wpisaniu do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego,
m)
oznaczenie o wydaniu zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym,
n)
imię i nazwisko diagnosty oraz numer uprawnień diagnosty, który przeprowadził badanie techniczne,
o)
informację, czy dane o badaniu technicznym zostały przekazane do ewidencji na podstawie art. 80bc ustawy,
p)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
10)
o szkodach istotnych:
a)
identyfikator szkody istotnej nadawany przez zakład ubezpieczeń,
b)
kategorię szkody istotnej,
c)
datę zdarzenia wyrządzającego szkodę istotną,
d)
unikalny identyfikator zakładu ubezpieczeń,
e)
handlową nazwę zakładu ubezpieczeń,
f)
pełną nazwę zakładu ubezpieczeń,
g)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
11)
o nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia lub podwozia:
a)
nowy numer nadwozia lub podwozia,
b)
rodzaj numeru nadwozia lub podwozia,
c)
oznaczenie organu wprowadzającego dane,
d)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
12)
o kradzieży i odnalezieniu pojazdu:
a)
datę albo przedział dat kradzieży oraz datę jej zgłoszenia,
b)
datę odnotowania odnalezienia pojazdu albo datę odwołania poszukiwań,
c)
jednostkę Policji wprowadzającą dane o kradzieży i odnalezieniu,
d)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
13)
o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego:
a)
datę zatrzymania dokumentu,
b)
przyczynę zatrzymania dokumentu,
c)
datę zwrotu dokumentu,
d)
datę i godzinę wprowadzenia danych,
e)
oznaczenie podmiotu zatrzymującego dokument;
14)
o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego:
a)
datę i godzinę zatrzymania dokumentu,
b)
przyczynę zatrzymania dokumentu,
c)
datę i godzinę wprowadzenia danych,
d)
oznaczenie podmiotu zatrzymującego dokument;
15)
o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu:
a)
numer zaświadczenia,
b)
datę wydania zaświadczenia,
c)
informację, czy pojazd jest kompletny,
d)
dane właściciela zamieszczone w zaświadczeniu,
e)
numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, jeżeli podmiot posiada,
f)
informację o podmiocie przekazującym zaświadczenie do organu rejestrującego,
g)
datę otrzymania zaświadczenia przez organ rejestrujący,
h)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
16)
o stacjach demontażu lub punktach zbierania pojazdów:
a)
firmę przedsiębiorcy oraz jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
b)
adres stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów,
c)
numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, jeżeli podmiot posiada,
d)
numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e)
indywidualny numer rejestrowy,
f)
datę wpisu do rejestru,
g)
datę i przyczynę skreślenia z rejestru,
h)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
17)
o czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu do ruchu pojazdu:
a)
datę początku i końca czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
b)
datę, do kiedy przedłużono czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
c)
datę ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu,
d)
dodatkową informację o wycofaniu, jeżeli występuje,
e)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
18)
o wyrejestrowaniu pojazdu:
a)
datę wyrejestrowania pojazdu,
b)
przyczynę wyrejestrowania pojazdu,
c)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
19)
o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, dopuszczeniu indywidualnym WE pojazdu albo dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji:
a)
numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu albo dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,
b)
datę wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu albo dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji,
c)
rodzaj dokumentu,
d)
datę początku i końca okresu obowiązywania dokumentu,
e)
dodatkową informację o homologacji, jeżeli występuje,
f)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
20)
o zakładzie ubezpieczeń, który zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:
a)
unikalny identyfikator zakładu ubezpieczeń,
b)
handlową nazwę zakładu ubezpieczeń,
c)
pełną nazwę zakładu ubezpieczeń;
21)
o umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu:
a)
cechy identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia,
b)
datę zawarcia umowy ubezpieczenia,
c)
datę początku i końca okresu ubezpieczenia,
d)
datę rozwiązania umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia określonego w umowie,
e)
rodzaj umowy ubezpieczenia,
f)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
22)
o zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym o zajęciu pojazdu przez organ egzekucyjny, oraz ich zniesieniu:
a)
numer zawiadomienia o zabezpieczeniu,
b)
datę ustanowienia zabezpieczenia,
c)
oznaczenie podmiotu, który ustanowił zabezpieczenie lub zajęcie,
d)
datę zniesienia zabezpieczenia, a także numer zawiadomienia o zniesieniu zabezpieczenia,
e)
datę i godzinę wprowadzenia danych,
f)
dodatkową informację o zabezpieczeniach lub zajęciach, jeżeli występuje;
23)
o pojeździe, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy:
a)
markę,
b)
rodzaj,
c)
numer VIN lub numer nadwozia, podwozia lub ramy,
d)
numer rejestracyjny,
e)
rok produkcji,
f)
datę i godzinę wprowadzenia danych;
24)
o pojazdach używanych w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, zamieszczonych w wykazie pojazdów używanych w ruchu drogowym prowadzonym przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy:
a)
markę,
b)
rodzaj, jeżeli dotyczy,
c)
typ, jeżeli dotyczy,
d)
model,
e)
numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy,
f)
maksymalną masę całkowitą pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery,
g)
dopuszczalną masę całkowitą,
h)
dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów,
i)
masę własną,
j)
liczbę osi,
k)
pojemność skokową silnika,
l)
maksymalną moc netto silnika,
m)
rodzaj paliwa,
n)
liczbę miejsc siedzących,
o)
liczbę miejsc stojących,
p)
oznaczenie podmiotu wprowadzającego dane, r) datę i godzinę wprowadzenia danych;
25)
o profesjonalnych dowodach rejestracyjnych, zamieszczone w wykazie pojazdów używanych w ruchu drogowym prowadzonym przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy:
a)
serię i numer blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
b)
okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
c)
datę i godzinę wypełnienia profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
d)
datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia jazdy testowej,
e)
datę i godzinę zakończenia ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, w przypadku gdy ostatecznie zakończono używanie pojazdu w ruchu drogowym w ramach profesjonalnej rejestracji przed upływem okresu ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
f)
oznaczenie podmiotu wprowadzającego dane,
g)
datę i godzinę wprowadzenia danych.
W ewidencji gromadzi się następujące dane techniczne o pojeździe:
1)
markę;
2)
kategorię;
3)
typ;
4)
model (nazwę handlową);
5)
wariant;
6)
wersję;
7)
rodzaj;
8)
podrodzaj;
9)
przeznaczenie;
10)
rodzaj kodowania Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;
11)
kod Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;
12)
rodzaj tabliczki znamionowej;
13)
pochodzenie;
14)
sposób produkcji;
15)
rok produkcji;
16)
nazwę producenta;
17)
nazwę producenta pojazdu podstawowego i producenta ostatniego etapu budowy pojazdu;
18)
datę pierwszej oraz datę każdej kolejnej rejestracji w kraju;
19)
datę pierwszej rejestracji za granicą;
20)
zastrzeżenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy;
21)
stosunek maksymalnej mocy netto silnika do masy własnej - wyłącznie dla motocykli;
22)
pojemność skokową silnika;
23)
maksymalną moc netto silnika;
24)
maksymalną moc netto silnika elektrycznego;
25)
maksymalną moc netto silnika lub silników pojazdu hybrydowego, jeżeli dotyczy;
26)
rodzaj zasilania silnika;
27)
rodzaj paliwa;
28)
rodzaj pierwszego paliwa alternatywnego;
29)
rodzaj drugiego paliwa alternatywnego;
30)
zużycie paliwa dla każdego wymienionego w pkt 27-29 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;
31)
indywidualne poziomy emisji CO2 dla każdego wymienionego w pkt 27-29 rodzaju paliwa;
32)
poziom emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1);
33)
masę własną;
34)
masę pojazdu gotowego do jazdy;
35)
dopuszczalną masę całkowitą;
36)
maksymalną masę całkowitą;
37)
dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów;
38)
maksymalną masę całkowitą zespołu pojazdów;
39)
maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy z hamulcem;
40)
maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy bez hamulca;
41)
dopuszczalną ładowność;
42)
maksymalną ładowność;
43)
liczbę osi;
44)
największy dopuszczalny nacisk osi;
45)
największy maksymalny nacisk osi;
46)
rozstaw osi;
47)
rozstaw kół osi kierowanej i rozstaw kół pozostałych osi;
48)
maksymalny rozstaw kół;
49)
średni rozstaw kół;
50)
minimalny rozstaw kół;
51)
liczbę miejsc siedzących;
52)
liczbę miejsc stojących;
53)
liczbę miejsc ogółem;
54)
rodzaj zawieszenia;
55)
wyposażenie i rodzaj urządzenia radarowego bliskiego zasięgu;
56)
zamontowany hak;
57)
zamontowaną kierownicę po prawej stronie;
58)
zamontowaną kierownicę po prawej stronie pierwotnie;
59)
zamontowany katalizator albo pochłaniacz;
60)
kod zastosowanej technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych w celu redukcji emisji spalin;
61)
redukcję emisji spalin w wyniku zastosowania technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych dla każdego wymienionego w pkt 27-29 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;
62)
zużycie energii elektrycznej;
63)
kod Instytutu Transportu Samochodowego;
64)
datę pierwszej rejestracji;
65)
masę pojazdu podstawowego gotowego do jazdy, jeżeli dotyczy;
66)
masę próbną, jeżeli dotyczy;
67)
współczynnik odchylenia, jeżeli dotyczy;
68)
współczynnik korelacji, jeżeli dotyczy;
69)
numer identyfikacyjny rodziny pojazdów, jeżeli dotyczy.
Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów przekazują dane wymienione w:
1)
§ 2 pkt 1-8, pkt 9 lit. k, pkt 11, pkt 17-19 oraz pkt 22, z wyłączeniem oznaczenia podmiotu wprowadzającego dane oraz daty i godziny wprowadzenia danych;
2)
§ 3.
Zakłady ubezpieczeń przekazują dane wymienione w:
1)
§ 2 pkt 10, pkt 20 i pkt 21, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych;
2)
§ 3 pkt 1, pkt 4, pkt 15 oraz pkt 22 - przy zawieraniu umowy obowiązkowego ubezpieczenia dla pojazdu niezarejestrowanego.
Właściwa jednostka organizacyjna Policji przekazuje dane wymienione w § 2 pkt 12, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych.
Właściwa jednostka organizacyjna Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej przekazuje dane wymienione w § 2 pkt 13 i 14, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych.
Stacje kontroli pojazdów przekazują dane wymienione w:
1)
§ 2 pkt 9 lit. a i b - w przypadku gdy dane o badaniu technicznym są wprowadzane do ewidencji w trybie art. 80bc ustawy, i lit. c-o oraz pkt 13 i pkt 14, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych;
2)
§ 3 pkt 1, pkt 3 i 4, pkt 7-9, pkt 15, pkt 19, pkt 22, pkt 27-29, pkt 35 i pkt 36, pkt 39-43, pkt 45 i 46, pkt 51-53 oraz pkt 59 - przy przeprowadzaniu badania technicznego pojazdu niezarejestrowanego.
System teleinformatyczny Ministra Sprawiedliwości przekazuje dane wymienione w § 2 pkt 23, z wyłączeniem marki, rodzaju, roku produkcji oraz daty i godziny wprowadzenia danych.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje dane wymienione w § 2 pkt 10, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych.
Stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów przekazują dane wymienione w § 2 pkt 15, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych.
Marszałkowie województwa przekazują dane wymienione w § 2 pkt 16, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych.
Podmioty uprawnione, którym wydano decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, przekazują dane wymienione w § 2 pkt 24 i pkt 25, z wyłączeniem oznaczenia podmiotu wprowadzającego dane oraz daty i godziny wprowadzenia danych.
Dane gromadzone w ewidencji, wymienione w § 2 i 3, z wyłączeniem danych wymienionych w § 4-13, są uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
Przepisy:
1)
§ 2 pkt 10, § 5 oraz § 10 stosuje się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.);
2)
§ 2 pkt 16 oraz § 12 stosuje się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957 oraz z 2019 r. poz. 730);
3)
§ 2 pkt 23 oraz § 9 stosuje się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
4)
§ 11 stosuje się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów przekazuje dane wymienione w § 2 pkt 15 do dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r. 2
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).
2 1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1049 oraz z 2019 r. poz. 62), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79, 650 i 957 oraz z 2019 r. poz. 53).