Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.91.598

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 17 września 1920 r.
w przedmiocie kar za obrazę Naczelnika Państwa.

Art.  1.

Winny Obrazy Naczelnika Państwa przez uwłaczające czci mowy, okrzyki, groźby lub zachowanie się w urzędach, w miejscach lub na zebraniach publicznych, bądź przez uwłaczające czci pisma, druki, afisze, obrazy, rysunki, wizerunki lub utwory, puszczane w obieg, rozpowszechniane lub wystawiane na widok publiczny, ulegnie za występek

w b. zaborze rosyjskim i pruskim karze aresztu, albo więzienia do lat trzech i grzywny do 10.000 mk., lub jednej z tych kar, a

w b. zaborze austrjackim - aresztu lub ścisłego aresztu od dni 14 do lat trzech i grzywnie od 1.000 do 10.000 mk. lub jednej z tych kar.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia należy do Ministra Sprawiedliwości, a w b. dzielnicy pruskiej do Ministra tej Dzielnicy w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.