Kary pieniężne za zwłokę w uiszczaniu opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz za używanie nie... - Dz.U.1988.14.104 - OpenLEX

Kary pieniężne za zwłokę w uiszczaniu opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz za używanie nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.14.104

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 maja 1988 r.
w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz za używanie nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" (Dz. U. Nr 54, poz. 307 i z 1984 r. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
W razie nieuiszczenia opłat za używanie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych do końca danego okresu dwumiesięcznego, pobiera się kary pieniężne za zwłokę w następujących wysokościach:
1)
przy zaległości wynoszącej do 2 miesięcy - 20% kwoty zaległości,
2)
przy zaległości wynoszącej powyżej 2 miesięcy do 4 miesięcy - 30% kwoty zaległości,
3)
przy zaległości wynoszącej powyżej 4 miesięcy do 6 miesięcy - 40% kwoty zaległości,
4)
przy zaległości wynoszącej powyżej 6 miesięcy - 50% kwoty zaległości.
1.
W razie stwierdzenia używania nie zarejestrowanych odbiorników, pobiera się kary pieniężne w następujących wysokościach:
1)
w przypadku odbiornika radiofonicznego 20-krotność opłaty rocznej za używanie odbiornika radiofonicznego,
2)
w przypadku odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego 8-krotność opłaty rocznej za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1985 r. w sprawie kar pieniężnych za zwłokę w uiszczaniu opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz za używanie nie zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 37, poz. 180).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1991 r. (Dz.U.91.57.242) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1991 r.