Karty i tabliczki tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.133.1241

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 lipca 2003 r.
w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 41a ust. 5 w związku z art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości wydawane:
a)
żołnierzom zawodowym,
b)
kandydatom na żołnierzy zawodowych;
2)
organy wojskowe właściwe do wydawania i ewidencjonowania kart i tabliczek tożsamości;
3)
tryb ewidencjonowania, doręczania i postępowania w razie zniszczenia lub utraty karty i tabliczki tożsamości;
4)
wzór rozkazu wyjazdu wydawanego żołnierzom, wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę.
Ustala się następujące rodzaje kart tożsamości:
1)
według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przeznaczona jest dla żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, zwanych dalej "żołnierzami";
2)
według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przeznaczona jest dla żołnierzy:
a)
przewidzianych do odszukiwania, zbierania, przenoszenia, przewożenia, leczenia rannych i chorych oraz do zapobiegania chorobom,
b)
przewidzianych do zarządzania jednostkami lub zakładami medyczno-sanitarnymi,
c)
wykonujących czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi".
Karty tożsamości wydaje się żołnierzom:
1)
wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę;
2)
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
1.
Tabliczka tożsamości zawiera:
1)
numer tabliczki;
2)
nazwę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - "Siły Zbrojne RP".
2.
Kartę tożsamości wydaje się wraz z tabliczką tożsamości, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1.
Żołnierzom wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę wydaje się indywidualny rozkaz wyjazdu.
2.
Indywidualnego rozkazu wyjazdu można nie wydawać żołnierzom, o których mowa w ust. 1, jeżeli przełożonemu tych żołnierzy, wyjeżdżającemu z nimi za granicę, wydano zbiorowy rozkaz wyjazdu.
3.
Rozkazy wyjazdu, o których mowa w ust. 1 i 2 i których wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, wydaje dowódca jednostki wojskowej.
1.
Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi wydaje karty tożsamości, określa termin ich ważności oraz zezwala na wydanie tabliczek tożsamości na podstawie wniosku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2.
Wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości dla żołnierza składa dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się również w celu aktualizacji danych zawartych w karcie tożsamości.
4.
Złożenie wniosku w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1, powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu lub terminem utraty ważności karty tożsamości.
5.
Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 4, może nastąpić w przypadkach uzasadnionych terminem wyjazdu i rodzajem wykonywanych zadań również w innym terminie.
6.
W czasie pokoju można składać wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub na czas wojny.
7.
We wniosku o wydanie karty i tabliczki tożsamości dowódca jednostki wojskowej składający wniosek podaje numer tabliczki tożsamości, która zostanie wydana wraz z kartą tożsamości.
1.
Ewidencję wydanych kart tożsamości prowadzi szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.
2.
Ewidencję wydanych kart tożsamości prowadzą także dowódcy jednostek wojskowych w stosunku do podległych im żołnierzy, którym wydano karty tożsamości.
3.
Ewidencję, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi się w formie rejestru wydanych kart tożsamości oraz w formie elektronicznej.
4.
Zbiory ewidencji, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowią tajemnicę służbową.
1.
Ewidencję tabliczek tożsamości prowadzi szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.
2.
Wydawanie i ewidencjonowanie wydanych lub zdeponowanych tabliczek tożsamości prowadzą, w stosunku do podległych im żołnierzy, dowódcy jednostek wojskowych.
3.
Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w formie zbiorczego rejestru tabliczek tożsamości oraz w formie elektronicznej, z podziałem na liczbę wydanych tabliczek i ich numerów oraz nazwę dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 2.
4.
Ewidencję, o której mowa w ust. 2, prowadzi się w formie rejestru wydanych lub zdeponowanych tabliczek tożsamości oraz w formie elektronicznej.
5.
Zbiory ewidencji, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowią tajemnicę służbową.
1.
Karty tożsamości doręcza się, za potwierdzeniem odbioru, dowódcy jednostki wojskowej składającemu wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2.
Tabliczki tożsamości wydaje wraz z kartami tożsamości, za potwierdzeniem odbioru, dowódca jednostki wojskowej składający wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1.
3.
Dowódca jednostki wojskowej składający wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, deponuje karty tożsamości i tabliczki tożsamości wydawane w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do czasu ich wydania uprawnionym osobom.
1.
Żołnierz, któremu wydano kartę i tabliczkę tożsamości, w razie jej utraty lub zniszczenia, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie oraz o okolicznościach tego zdarzenia szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej składającego wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2.
Po ustaniu przyczyny uzasadniającej wydanie karty i tabliczki tożsamości lub po upływie terminu ważności karty tożsamości albo z powodu zmiany danych zawartych w tej karcie, karty i tabliczki tożsamości zwraca się niezwłocznie do organu wydającego.
3.
Karty tożsamości, których termin ważności jeszcze nie upłynął, po ustaniu przyczyny uzasadniającej wydanie karty tożsamości, deponuje dowódca jednostki wojskowej składający wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1. Wraz z kartą tożsamości zwrotowi podlega tabliczka tożsamości.
4.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz zwrot, o którym mowa w ust. 2, stanowią podstawę do skreślenia karty i tabliczki tożsamości z ewidencji wydanych kart i tabliczek tożsamości.
5.
Karty i tabliczki tożsamości, w razie ich zwrotu:
1)
mogą być ponownie wydane, o ile ich stan pozwala na ich dalsze używanie;
2)
niszczy się protokolarnie po skreśleniu z ewidencji wydanych kart i tabliczek tożsamości, jeżeli ich stan nie pozwala na ich ponowne wydanie.
6.
Zniszczenia dokonuje dowódca jednostki wojskowej, składający wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, o czym zawiadamia szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.
Dotychczasowe karty tożsamości przeznaczone do wydania na wypadek ogłoszenia mobilizacji i czas wojny zachowują ważność do czasu ich zastąpienia nowymi kartami tożsamości, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości (M.P. Nr 65, poz. 585), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 200, poz. 1687).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

wzór

Skala wzoru: 1 x 1

Wymiary: 85,6 mm x 53,98 mm

Grubość: 0,76 mm

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

wzór

Skala wzoru: 1 x 1

Wymiary: 85,6 mm x 53,98 mm

Grubość: 0,76 mm

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI

wzór

Objaśnienia:

Tabliczka tożsamości wykonana jest ze stali żaroodpornej

Grubość tabliczki tożsamości - 1 mm

Średnica tabliczki tożsamości - 35 mm

Średnica otworu - 2 mm

Napis i cyfry tłoczone tylko po jednej stronie.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

WNIOSEK

o wydanie karty i tabliczki tożsamości

wzór