Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1598 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  9.  [Utworzenie, zadania i organizacja Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju]
1.  (uchylony).
2.  Rada do Spraw Polaków poza Granicami Kraju, zwana dalej "Radą", jest organem administracji publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji, o których mowa w art. 12, art. 19 i art. 20.
3.  Rada jest organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
4.  Rada jest także organem właściwym w sprawach wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decyzji lub postanowień.
5.  Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wewnętrzną organizację i tryb pracy Rady, w tym tryb podejmowania decyzji,
2) tryb wyboru, uprawnienia i obowiązki przewodniczącego Rady, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady oraz sposób pokrywania pozostałych wydatków związanych z pracami Rady

- uwzględniając zakres zadań Rady oraz konieczność ich sprawnego i terminowego wykonywania.

6.  Obsługę administracyjną i kancelaryjną Rady wykonuje urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych w szczególności poprzez:
1) zbieranie i opracowywanie materiałów w sprawach należących do zakresu działania Rady;
2) prowadzenie rejestru odwołań od decyzji konsulów lub wojewodów w sprawach odmowy przyznania oraz unieważnienia Karty Polaka;
3) wykonywanie innych czynności związanych z działalnością Rady, w tym czynności technicznych i kancelaryjno-biurowych.
7.  Działalność Rady jest finansowana z budżetu państwa, z rozdziału dotyczącego Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju, z części - Sprawy zagraniczne.
8.  (uchylony).