Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1598 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  29. 

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) w art. 13 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: (zmiany pominięte).