Art. 91c. - [Stosowanie przepisów kodeksu pracy] - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2023 r. do: 31 sierpnia 2023 r.
Art.  91c.  [Stosowanie przepisów kodeksu pracy]
1. 
W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.
2. 
Spory o roszczenia ze stosunku pracy nauczycieli, niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy, rozpatrywane są przez sądy pracy.