Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2215 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2021 r.
Art.  91c.  [Stosowanie przepisów kodeksu pracy]
1.  W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.
2.  Spory o roszczenia ze stosunku pracy nauczycieli, niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy, rozpatrywane są przez sądy pracy.