Art. 54. - [Dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim] - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  54.  [Dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim]
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.
6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).
8. 
(uchylony).