[Świadczenie na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela] - Art. 53a. - Karta Nauczyciela. - Dz.U.2021.1762 t.j. - OpenLEX

Art. 53a. - [Świadczenie na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela] - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1762 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 sierpnia 2023 r.
Art.  53a.  [Świadczenie na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela]
1.  213
 Nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.
2.  214
 Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w terminie 30 dni od dnia, w którym nauczyciel rozpoczął odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela.
3.  215
 Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy świadczenie, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
4.  216
 Nauczyciel może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia.
5. 
Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3.
213 Art. 53a ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 36 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
214 Art. 53a ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 36 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
215 Art. 53a ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 36 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
216 Art. 53a ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 36 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.