[Godziny ponadwymiarowe. Godziny doraźnych zastępstw] - Art. 35. - Karta Nauczyciela. - Dz.U.2021.1762 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Godziny ponadwymiarowe. Godziny doraźnych zastępstw] - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1762 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 sierpnia 2023 r.
Art.  35.  [Godziny ponadwymiarowe. Godziny doraźnych zastępstw]
1. 
W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
2. 
Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
2a. 
Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
3. 
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
4.  202
 Kobiecie w ciąży lub osobie wychowującej dziecko do lat 4 nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.
202 Art. 35 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.