Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2215 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  34.  [Dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach]
1.  Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określa, w drodze rozporządzenia, wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę w szczególności stopień trudności zajęć realizowanych w warunkach trudnych i uciążliwych.
3.  (uchylony).