Nowość Art. 34. - [Dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach] - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.986 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2024 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  34.  [Dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach]
1. 
Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określa, w drodze rozporządzenia, wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę w szczególności stopień trudności zajęć realizowanych w warunkach trudnych i uciążliwych.
3. 
(uchylony)