Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2215 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  33.  [Dodatek za wysługę lat]
1.  Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2.  (uchylony).
3.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określa, w drodze rozporządzenia, szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.