Art. 26. - [Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa] - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  26.  [Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa]
1. 
Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie:
1)
prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela;
2)
orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu nauczyciela;
2a)
utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
3)
prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności;
5)
stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9.
2. 
Wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.