[Legitymacja służbowa] - Art. 11a. - Karta Nauczyciela. - Dz.U.2021.1762 t.j. - OpenLEX

Art. 11a. - [Legitymacja służbowa] - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1762 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  11a.  [Legitymacja służbowa]
1. 
Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, wystawia nauczycielowi legitymację służbową.
2. 
Dyrektor szkoły może pobierać opłaty za wydanie legitymacji w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu.
3. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności potrzebę poświadczenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a także termin, w jakim dyrektor szkoły zobowiązany jest do wydania legitymacji.