Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1390 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2019 r.

Rozdział  7

Przepisy przejściowe i końcowe

1.  1  Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2017-2028 na realizację ustawy przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny i ministra właściwego do spraw transportu wynosi 763,93 mln zł, z tego:
1) w 2017 r. - 24,91 mln zł, w tym:
a) 0,92 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 5,99 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 18,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny;
2) w 2018 r. - 34,54 mln zł, w tym:
a) 1,93 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 5,70 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 21,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 5,91 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
3) 2  w 2019 r. - 61,81 mln zł, w tym:
a) 3,93 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 12,88 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 41,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 4,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
4) w 2020 r. - 68,40 mln zł, w tym:
a) 2,42 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 8,95 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 46,83 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 10,20 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
5) w 2021 r. - 64,24 mln zł, w tym:
a) 0,69 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,40 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 48,46 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 10,69 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
6) w 2022 r. - 66,38 mln zł, w tym:
a) 0,72 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,40 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 50,10 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 11,16 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
7) w 2023 r. - 68,54 mln zł, w tym:
a) 0,75 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 51,74 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 11,64 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
8) w 2024 r. - 70,70 mln zł, w tym:
a) 0,78 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 53,38 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 12,13 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
9) w 2025 r. - 72,86 mln zł, w tym:
a) 0,81 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 55,03 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 12,61 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
10) w 2026 r. - 75,02 mln zł, w tym:
a) 0,84 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 56,68 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 13,09 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
11) w 2027 r. - 77,18 mln zł, w tym:
a) 0,87 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 58,33 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 13,57 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu;
12) w 2028 r. - 79,35 mln zł, w tym:
a) 0,91 mln zł na realizację ustawy przez gminy,
b) 4,41 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,
c) 59,98 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
d) 14,05 mln zł na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu.
2.  Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b, pkt 3 lit. a i b, pkt 4 lit. a i b, pkt 5 lit. a i b, pkt 6 lit. a i b, pkt 7 lit. a i b, pkt 8 lit. a i b, pkt 9 lit. a i b, pkt 10 lit. a i b, pkt 11 lit. a i b i pkt 12 lit. a i b, oraz w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5.
3.  Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do 15. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy, informację o należnych gminie środkach na zadania wynikające z realizacji ustawy.
4.  Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. c, pkt 4 lit. c, pkt 5 lit. c, pkt 6 lit. c, pkt 7 lit. c, pkt 8 lit. c, pkt 9 lit. c, pkt 10 lit. c, pkt 11 lit. c i pkt 12 lit. c, oraz w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków przekazuje informację ministrowi właściwemu do spraw rodziny.
4a.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, pkt 3 lit. d, pkt 4 lit. d, pkt 5 lit. d, pkt 6 lit. d, pkt 7 lit. d, pkt 8 lit. d, pkt 9 lit. d, pkt 10 lit. d, pkt 11 lit. d i pkt 12 lit. d, i w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków przekazuje informację ministrowi właściwemu do spraw rodziny.
5.  W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rodziny zastosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wysokości kosztów realizacji ustawy przez ograniczenie częstotliwości sporządzania sprawozdań przez gminę i pomniejszenie kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 4.

Do postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) oraz wydanie jej duplikatu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Karty Dużej Rodziny, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta Dużej Rodziny została przyznana, spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Umowy zawarte z podmiotami innymi niż instytucje zgłoszone przez właściwych ministrów w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, stają się umowami w rozumieniu niniejszej ustawy i zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania.

Uprawnienia przyznane przez instytucje zgłoszone przez właściwych ministrów w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, stają się uprawnieniami przyznanymi na podstawie niniejszej ustawy.

Umowa zawarta z podmiotem odpowiedzialnym za produkcję blankietów Karty Dużej Rodziny, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, personalizację blankietów Kart Dużej Rodziny, dystrybucję Kart Dużej Rodziny oraz zapewnienie systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zachowuje ważność do czasu jej wygaśnięcia lub rozwiązania.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem art. 35, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.

1 Art. 36 ust. 1 zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.1907) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 października 2019 r.
2 Art. 36 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.1907) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 października 2019 r.