Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1390 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2019 r.
Art.  9.  [Podmiot przyznający Kartę; odmowa przyznania Karty jako decyzja administracyjna]
1.  Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
2.  Wójt, o którym mowa w ust. 1, nadaje numer Karty.
3.  Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
4.  Odmowa przyznania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
5.  Wójt może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę będącą pracownikiem jednostki organizacyjnej gminy, na wniosek kierownika tej jednostki, do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy.